БАЛЕТ “ВЕГА” ИЗБРАН ДА ПРЕДСТАВЯ България на Международен фестивал

С Гран При, са­мо пър­ви ме­с­та и мно­го пре­с­ти­ж­ни на­г­ра­ди се за­вър­на ба­лет „ВЕ­ГА” от ХХIII Ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал на из­ку­с­т­ва­та „Ут­рин­на зве­з­да”, кой­то се про­ве­де в КК Ал­бе­на. Пър­ви­те на­г­ра­ди на “ВЕ­ГА” са 4:

-Във въз­ра­с­то­ва гру­па 7-13 го­ди­ни, “Съ­в­ре­мен­ни тан­ци”, фор­ма­ции – пър­ва на­г­ра­да.

-Във взра­с­то­ва гру­па 13 -18 го­ди­ни, “Съ­в­ре­мен­ни тан­ци”, фор­ма­ции – пър­ва на­г­ра­да.

-Въз­ра­с­то­ва гру­па 13 – 18 го­ди­ни, “Съ­в­ре­мен­ни тан­ци”, мал­ка гру­па – пър­ва мя­с­то.

 -Въз­ра­с­то­ва гру­па 13-18 го­ди­ни, “Ха­ра­к­тер­ни тан­ци”, мал­ка гру­па – съ­що пър­ва мя­с­то.

Още за от­ли­ч­но­то пре­д­с­та­вя­не на съ­с­та­ва раз­ка­з­ва гл. худ. р-л Ма­ри­ан­на Са­во­ва: „През по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни се пре­вър­на в пра­к­ти­ка в края на твор­че­с­кия се­зон на­ши­ят ко­ле­к­тив  да пре­ме­ри си­ли  в  ме­ж­ду­на­ро­д­ни кон­кур­си и фе­с­ти­ва­ли. За  го­ля­ма ра­дост ста­на тра­ди­ция да но­сим на Тър­го­ви­ще и го­ле­ми­те на­г­ра­ди от по­до­б­ни фо­ру­ми. Са­мо ще спо­ме­на по­ле­з­но­ст­та от то­зи род уча­с­тия, чрез ко­и­то де­ца­та за­ни­ма­ва­щи се с из­ку­с­т­во, се мо­ти­ви­рат, по­лу­ча­ват при­з­на­ние, тру­пат опит и са­мо­чу­в­с­т­вие от до­се­га с по-го­ле­ми сце­ни, уча­с­т­ват в ма­с­тер  кла­со­ве, учат се от по-го­ле­ми­те, на­б­лю­да­ват ра­бо­та­та и по­с­ти­же­ни­я­та на дру­ги съ­с­та­ви, за­ба­в­ля­ват се, сре­щат но­ви при­я­тел­с­т­ва.Ща­с­т­ли­ви сме,че в един уси­лен за нас твор­че­с­ки се­зон, в кой­то тря­б­ва­ше да по­пъл­ва­ме ос­но­в­на­та си фор­ма­ция, вси­ч­ки въз­ра­с­то­ви гру­пи се пре­д­с­та­ви­ха от­ли­ч­но и за­е­ха чел­ни­те ме­с­та. То­ва, за ко­е­то се чу­в­с­т­ва­ме без­к­рай­но удо­в­ле­т­во­ре­ни е при­з­на­ни­е­то и Спе­ци­ал­на­та на­г­ра­да на ор­га­ни­за­то­ри­те да пре­д­с­та­вим Бъл­га­рия в ме­ж­ду­на­ро­д­ни тан­цо­ви фо­ру­ми. За до­с­той­но­то си пре­д­с­та­вя­не на „Ут­рин­на зве­з­да” 2018 ,ба­лет „ВЕ­ГА”  спе­че­ли кво­та за уча­с­тие в ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал в Р. Тур­ция през ав­густ и без­п­ла­т­но пре­би­ва­ва­не на 15 тан­цьо­ра.Та­зи на­г­ра­да е осо­бе­но цен­на за нас, за­що­то е за­во­ю­ва­на с мно­го труд и уси­лия, и сбъ­д­ва ме­ч­та­та на по­ко­ле­ния на­ши тан­цьо­ри. Ди­ре­к­то­рът на фе­с­ти­ва­ла Ки­рил Ко­с­та­ди­нов връ­чи по­ка­на и ва­у­чер за уча­с­тие в Све­то­вен тан­цов шам­пи­о­нат, кой­то ще се про­ве­де то­ва ля­то в СОК Кам­чия. Го­ля­ма­та на­г­ра­да Гран При на фе­с­ти­ва­ла, ко­я­то по­лу­чи­х­ме оси­гу­ря­ва без­п­ла­т­но пре­би­ва­ва­не на 10 уча­с­т­ни­ка от на­шия ко­ле­к­тив в сле­д­ва­що­то из­да­ние на МФИ „Ут­рин­на зве­з­да”-Ал­бе­на 2019 г. След те­зи ус­пе­хи, с ра­дост ще пре­д­с­та­вим но­ва­та си про­ду­к­ция и на тър­го­ви­щ­ка сце­на”.

При пре­пъл­не­на за­ла и ап­ло­ди­с­мен­ти на въз­торг и при­з­на­ние към та­лан­та на пре­к­ра­с­ни­те мла­ди да­ро­ва­ния от Ба­лет “Ве­га” пре­ми­на и за­к­лю­чи­тел­ния го­ди­шен кон­церт на 28 юни. Ед­но го­ля­мо “Бра­во!” за въз­пи­та­ни­ци­те на “Ве­га” и за тя­х­на­та ръ­ко­во­ди­тел­ка Ма­ри­ан­на Са­во­ва!

ДИЛЯНА СТОЙЧЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *