ДОБРИТЕ ГРИЖИ ВОДЯТ И ДО ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

Тър­го­ви­щ­ко­то от­де­ле­ние по не­р­в­ни бо­ле­с­ти към МБАЛ-Тър­го­ви­ще със за­ве­ж­дащ Та­ня Ми­те­ва, е ед­но от во­де­щи­те по ус­пе­ш­но ле­че­ние на па­ци­ен­ти с ис­хе­ми­чен мо­зъ­чен ин­султ с тром­бо­ли­тик. На­с­ко­ро от­де­ле­ни­е­то по­лу­чи ев­ро­пей­с­ка на­г­ра­да за по­с­ти­же­ния в та­зи сфе­ра.

На про­ве­де­ния 16-ти На­ци­о­на­лен кон­г­рес по не­в­ро­ло­гия с обу­чи­те­лен мо­дул за ме­ди­цин­с­ки се­с­т­ри на те­ма „Мо­зъ­ч­но-съ­до­ви за­бо­ля­ва­ния”, стар­ша ме­ди­цин­с­ка се­с­т­ра На­дя Ни­ко­ло­ва от От­де­ле­ни­е­то по не­р­в­ни бо­ле­с­ти пре­д­с­та­ви по­с­тер „Се­с­т­рин­с­ки­те гри­жи и дей­но­с­ти при ле­че­ние на па­ци­ен­ти  с ис­хе­ми­чен мо­зъ­чен ин­султ с тром­бо­ли­тик”.Не­съм­не­но, мо­зъ­ч­ни­те ин­сул­ти са сред со­ци­ал­но-зна­чи­ми­те за­бо­ля­ва­ния, ши­ро­ко раз­про­с­т­ра­не­ни в съ­в­ре­мен­ния ни жи­вот. Тя­х­но­то пър­во­с­те­пен­но ме­ди­ко-со­ци­ал­но зна­че­ние е ре­зул­тат ка­к­то от ви­со­ка­та за­бо­ле­ва­е­мост и смър­т­ност, та­ка и от те­ж­ка­та ин­ва­ли­ди­за­ция на част от пре­жи­ве­ли­те мо­зъ­чен ин­султ.

-Г-жо Ни­ко­ло­ва, ка­то здра­вен ра­бо­т­ник с 30-го­ди­шен стаж, на то­зи здра­вен фо­рум Вие пре­д­с­та­ви­х­те опи­та и ор­га­ни­за­ци­я­та на ра­бо­та на спе­ци­а­ли­с­ти­те по здра­в­ни гри­жи в от­де­ле­ни­е­то по не­р­в­ни бо­ле­с­ти при про­ве­ж­да­не на ле­че­ние с тром­бо­ли­тик.Ка­к­ва е фор­му­ла­та на ус­пе­ха?

-Из­ве­с­т­но е, че по­ра­ди спе­ци­фи­ка­та на про­ве­ж­да­не на тром­бо­ли­ти­ч­но­то ле­че­ние, гри­жи­те за бол­ни­те и ле­че­ни­е­то е ком­п­ле­к­с­но. Ус­пе­хът е ре­зул­тат от до­б­ра еки­п­ност и син­х­рон ме­ж­ду ле­ка­ри и ме­ди­цин­с­ки се­с­т­ри. Аз на­п­ра­вих ана­лиз на ле­ку­ва­ни­те па­ци­ен­ти през по­с­ле­д­ни­те 5 г., ка­то един от ак­цен­ти­те бе по­с­та­вен вър­ху на­шия ал­го­ри­тъм на ра­бо­та, кой­то е об­що­ва­ли­ден.

-Кои са ос­но­в­ни­те от­го­вор­но­с­ти на ме­ди­цин­с­ки­те се­с­т­ри при про­ве­ж­да­не на ле­че­ние с тром­бо­ли­тик?

 – За­дъл­же­ние на мед.се­с­т­ри е мо­ни­то­ри­ра­не­то на жи­з­не­ни­те по­ка­за­те­ли на бол­ния от не­го­во­то по­с­тъ­п­ва­не до из­пи­с­ва­не­то му от от­де­ле­ни­е­то. Те­зи по­ка­за­те­ли се сле­дят, ка­то се ре­а­ги­ра аде­к­ва­т­но при вся­ка про­мя­на. След про­ве­ж­да­не на ле­че­ни­е­то, на­б­лю­де­ни­е­то про­дъл­жа­ва. За­дъл­же­ние на ме­ди­цин­с­ка­та се­с­т­ра е и об­г­ри­ж­ва­не­то на па­ци­ен­та: хра­не­не, ин­фор­ми­ра­не на бли­з­ки­те за съ­с­то­я­ни­е­то на бол­ния, ре­ха­би­ли­та­ци­я­та…

 -Не е тай­на, че до­б­ри­те гри­жи во­дят и до до­б­ри ре­зул­та­ти…Ин­сул­тът е сред най-се­ри­о­з­ни­те, со­ци­ал­но-зна­чи­ми за­бо­ля­ва­ния , не­ря­д­ко при по-те­ж­ки­те слу­чаи мно­го от хо­ра­та ос­та­ват ин­ва­ли­ди за цял жи­вот. За да се  на­ма­лят те­зи слу­чаи / до­кол­ко­то е в чо­ве­ш­ки­те въз­мо­ж­но­с­ти/, ог­ром­но е зна­че­ни­е­то и на здра­в­ни­те спе­ци­а­ли­с­ти…

-За­то­ва ние раз­го­ва­ря­ме с все­ки един па­ци­ент, го­во­рим за по­ве­де­ни­е­то му след из­пи­с­ва­не­то му от бол­ни­ца­та. Да­ва­ме му здра­вен съ­вет за хра­не­не­то, за ре­ха­би­ли­та­ци­я­та, за на­чи­на на по­ве­де­ние и за вси­ч­ко, ко­е­то го ин­те­ре­су­ва. И ако вси­ч­ки те­зи ука­за­ния  се спа­з­ват стри­к­т­но, и ре­зул­та­ти­те не за­къ­с­ня­ват.

Д. ГЕ­ОР­ГИ­Е­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *