300 ФИРМИ С НЕПУБЛИКУВАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Офи­сът на НАП в Тър­го­ви­ще е съ­с­та­вил за ми­на­ла­та го­ди­на 297 ак­та на фир­ми за не­пу­б­ли­ку­ван го­ди­шен фи­нан­сов от­чет за 2016 г., съ­о­б­щи­ха от ме­с­т­ния офис на при­хо­д­на­та аген­ция.

За да се из­бе­г­нат по­до­б­ни слу­чаи, от офи­са на НАП на­по­м­нят, че вси­ч­ки пре­д­п­ри­я­тия, ре­ги­с­т­ри­ра­ни по Тър­го­в­с­кия за­кон, тря­б­ва до края на ме­сец юни да за­я­вят за впи­с­ва­не и пре­д­с­та­вят за обя­вя­ва­не в тър­го­в­с­кия ре­ги­с­тър го­ди­шен фи­нан­сов от­чет за 2017 го­ди­на.

В за­ко­на за сче­то­во­д­с­т­во­то са пре­д­ви­де­ни ви­со­ки сан­к­ции за те­зи, ко­и­то имат за­дъл­же­ние, но не са пу­б­ли­ку­ва­ли фи­нан­сов от­чет. За ръ­ко­во­ди­те­ля на пре­д­п­ри­я­ти­е­то – гло­ба от 200 до 3000 ле­ва, а на пре­д­п­ри­я­ти­е­то се на­ла­га иму­ще­с­т­ве­на сан­к­ция в раз­мер от 0,1 до 0,5 на сто от не­т­ни­те при­хо­ди от про­да­ж­би за от­че­т­ния пе­ри­од, за кой­то се от­на­ся не­пу­б­ли­ку­ва­ни­ят фи­нан­сов от­чет, но не по-мал­ко от 200 ле­ва.

ВИЛГЕНИЯ ИЛИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *