ШОФИРАЙТЕ БЕЗОПАСНО!

По тра­ди­ция с на­с­тъ­п­ва­не­то на ле­т­ния се­зон, кой­то е и вре­ме за от­пу­с­ки, се уве­ли­ча­ва ин­тен­зи­в­но­ст­та на дви­же­ни­е­то на ППС ка­к­то в стра­на­та, та­ка и кон­к­ре­т­но в об­ласт Тър­го­ви­ще. През ле­т­ни­те ме­се­ци осо­бе­но  на­ра­с­т­ва тра­фи­кът по пре­ми­на­ва­щия през те­ри­то­ри­я­та на об­ла­ст­та уча­с­тък от пър­во­к­ла­с­ния път I-4/Со­фия-Вар­на/, ка­к­то и по вто­ро­к­ла­с­ни­те пъ­ти­ща от ре­пу­б­ли­кан­с­ка­та пъ­т­на мре­жа.

Ста­ти­с­ти­ка­та со­чи, че през ми­на­ло­го­ди­ш­ния ле­тен се­зон/от 1.06.2017 г. до 31.08.2017 г./ в об­ла­ст­та ни са въз­ни­к­на­ли 11 те­ж­ки пъ­т­ни ин­ци­ден­та/два пъ­ти по-мал­ко в сра­в­не­ние със съ­щия пе­ри­од на пре­д­хо­д­на­та го­ди­на/ с 6 за­ги­на­ли и 19 ра­не­ни в тях гра­ж­да­ни. Ана­ли­зът на ос­но­в­ни­те при­чи­ни за въз­ни­к­ва­не­то им по­ка­з­ва, че три­ма ду­ши  са за­ги­на­ли в пъ­т­ни ин­ци­ден­ти по пъ­ти­ща­та на об­ла­ст­та през ля­то­то на ми­на­ла­та го­ди­на в ре­зул­тат на че­лен сблъ­сък ме­ж­ду МПС, два­ма – всле­д­с­т­вие сблъ­сък на МПС под ъгъл /ко­со/, и един – в ре­зул­тат на пре­об­ръ­ща­не на ав­то­мо­бил из­вън пъ­т­но­то пла­т­но.

С цел ог­ра­ни­ча­ва­не на пре­д­по­с­та­в­ки­те за те­ж­ки ПТП през то­зи се­зон от се­к­тор „Пъ­т­на по­ли­ция” в ОД МВР-Тър­го­ви­ще при­зо­ва­ват во­да­чи­те на ППС ви­на­ги да тръ­г­ват на път до­б­ре от­по­чи­на­ли, да се дви­жат с по­ви­ше­но вни­ма­ние и да се от­на­сят с от­го­вор­ност към шо­фи­ра­не­то, осо­бе­но ко­га­то во­зят и дру­ги пъ­т­ни­ци в ав­то­мо­би­ла, и ни­ко­га да не за­б­ра­вят, че от по­ве­де­ни­е­то им зад во­ла­на за­ви­си не са­мо те­х­ни­ят жи­вот, но и то­зи на част от дру­ги­те уча­с­т­ни­ци в дви­же­ни­е­то.

От­там на­по­м­нят, че по вре­ме на пъ­ту­ва­не е ва­ж­но:

– из­по­л­з­ва­не­то на обе­зо­па­си­тел­ни ко­ла­ни и си­с­те­ми за де­ца (се­дал­ки; стол­че­та)

– во­да­чи­те да не си от­в­ли­чат вни­ма­ни­е­то с не­при­съ­щи при шо­фи­ра­не дей­но­с­ти, а да сле­дят пъ­т­на­та об­с­та­но­в­ка

– при ди­с­ком­форт или умо­ра во­да­чът да спре за кра­тък от­дих

Ка­к­то и че при ин­тен­зи­в­но дви­же­ние:

– вни­ма­ни­е­то тря­б­ва да е на­со­че­но към дви­же­щи­те се на­с­ре­ща ав­то­мо­би­ли

 –  не тря­б­ва да се пре­д­п­ри­е­мат  пре­д­п­ри­е­мат ри­с­ко­ви из­пре­вар­ва­ния

 – не­об­хо­ди­мо е да се пре­д­па­з­ват ос­та­на­ли­те уча­с­т­ни­ци на пъ­тя

– по­ле­з­но е да се знае къ­де по мар­ш­ру­та има ре­мон­ти

 – тря­б­ва да се пре­д­па­з­ват ос­та­на­ли­те уча­с­т­ни­ци на пъ­тя

– да се знае къ­де по мар­ш­ру­та има ре­мон­ти

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *