ПОЧЕТНИ ОТЛИЧИЯ “НЕОФИТ РИЛСКИ” ЗА СЕДЕМ ПЕДАГОЗИ ОТ ОБЛАСТТА

В ак­то­ва­та за­ла на IV Ос­но­в­но учи­ли­ще „Иван Ва­зов” се про­ве­де офи­ци­ал­но­то връ­ч­ва­не на по­че­т­но­то от­ли­чие „Не­о­фит Рил­с­ки”.

Об­що шест учи­те­ли и един за­ме­с­т­ник-ди­ре­к­тор са на­г­ра­де­ни за дъл­го­го­ди­ш­на, ця­ло­с­т­на и ви­со­ко­п­ро­фе­си­о­нал­на тру­до­ва дей­ност в си­с­те­ма­та на пре­ду­чи­ли­щ­но­то и учи­ли­щ­но­то об­ра­зо­ва­ние.

На­г­ра­ди­те бя­ха връ­че­ни ли­ч­но от на­чал­ни­ка на РУО – Тър­го­ви­ще г-жа Ел­ка Стан­че­ва, ко­я­то ги по­з­д­ра­ви за тя­х­на­та дей­ност и им по­же­ла мно­го ус­пе­хи за­на­пред.     

Та­з­го­ди­ш­ни­те но­си­те­ли на по­че­т­но­то от­ли­чие „Не­о­фит Рил­с­ки” са Пла­мен Ива­нов – за­ме­с­т­ник-ди­ре­к­тор на II СУ „Проф. Н. Ма­ри­нов” – Тър­го­ви­ще, Ра­до­с­ти­на Ни­ко­ло­ва – стар­ши учи­тел по про­фе­си­о­нал­на по­д­го­то­в­ка в ПГ по зе­ме­де­лие в Тър­го­ви­ще, Емил Па­ра­лю­зов – стар­ши учи­тел по изо­б­ра­зи­тел­но из­ку­с­т­во в IV ОУ „Иван Ва­зов”, Жу­ли­е­та Мир­че­ва – стар­ши учи­тел по бъл­гар­с­ки език и ли­те­ра­ту­ра в ОУ „Хри­с­то Бо­тев” – с. Кам­бу­ро­во, Бо­ря­на Ди­ми­т­ро­ва – стар­ши учи­тел в на­ча­лен етап в I НУ „Хри­с­то Смир­нен­с­ки” – гр. Омур­таг, Ма­рия Ата­на­со­ва – учи­тел по ан­г­лий­с­ки език в I СУ „Све­ти Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци” – гр. Тър­го­ви­ще и Еми­лия Але­к­сан­д­ро­ва – стар­ши учи­тел в на­ча­лен етап в I СУ „Све­ти Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци” – гр. Тър­го­ви­ще.      

Еже­го­д­ни­те на­г­ра­ди „Не­о­фит Рил­с­ки” се при­съ­ж­дат от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та на изя­ве­ни учи­те­ли и ди­ре­к­то­ри на де­т­с­ки гра­ди­ни, учи­ли­ща и об­с­лу­ж­ва­щи зве­на в сфе­ра­та на об­ра­зо­ва­ни­е­то. От­ли­че­ни­те са но­ми­ни­ра­ни по пре­д­ло­же­ние на учи­тел­с­ки­те ко­ле­к­ти­ви.

РУО – Тър­го­ви­ще

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *