МЕЛИС ЙОНУЗОВА ГРАБНА ЗЛАТОТО И ПРИ ЖЕНИТЕ

Бъл­гар­с­ки­те бо­к­сьор­ки спе­че­ли­ха 3 ти­т­ли, 1 сре­бъ­рен и 2 брон­зо­ви ме­да­ла от ев­ро­пей­с­ко­то пър­вен­с­т­во за же­ни, ко­е­то при­к­лю­чи в за­ла „Асикс Аре­на”.  Със зла­т­ни­те ме­да­ли се оки­чи­ха Стой­ка Пе­т­ро­ва (54), Ста­ни­ми­ра Пе­т­ро­ва (57) и Ме­лис Йо­ну­зо­ва (64), а със сре­б­ро – Се­в­да Асе­но­ва (48). Брон­зо­ви са Га­б­ри­е­ла Ди­ми­т­ро­ва (51) и Де­ни­ца Ели­се­е­ва (60).

Ос­вен от­ли­чи­я­та, в бъл­гар­с­кия от­бор се слу­чи още ед­но ща­с­т­ли­во съ­би­тие. Стой­ка Пе­т­ро­ва по­лу­чи пре­д­ло­же­ние за брак от своя при­я­тел Бо­рил Кръ­с­тев. Той й по­д­не­се го­де­жен пръ­с­тен на по­че­т­на­та стъл­би­ч­ка и по ми­к­ро­фо­на в за­ла­та по­и­с­ка офи­ци­ал­но ръ­ка­та й. „То­ва е чо­ве­кът, кой­то цял жи­вот съм тър­си­ла, та­ка че му ка­з­вам „Да”, обя­ви раз­въл­ну­ва­на­та ни бо­к­сьор­ка, ве­д­на­га след ка­то по­лу­чи и ме­да­ла си от своя лю­бим.  Ина­че на рин­га Стой­ка бе тол­ко­ва убе­ди­тел­на, кол­ко­то и в от­го­во­ра на най-ва­ж­ния въ­п­рос в жи­во­та си. Във фи­на­ла на кат. до 54 кг тя по­бе­ди Дел­фин Ман­си­ни от Фран­ция с 5:0 съ­дий­с­ки гла­са – 30:27, 30:27, 30:27, 30:25, 29:28, за да при­ба­ви вто­ра ти­т­ла в ка­ри­е­ра­та си след та­зи от Бу­ку­рещ 2014, но при 51-ки­ло­г­ра­мо­ви­те.  Вто­ра по­ре­д­на ти­т­ла от ев­ро­пей­с­ко пър­вен­с­т­во спе­че­ли Ста­ни­ми­ра Пе­т­ро­ва. Във фи­на­ла на кат. до 57 кг., тя се спра­ви с ко­ра­ва­та ру­с­ки­ня­та Да­ри я Аб­ра­мо­ва с 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 30:27).

При­ка­з­ка­та пък про­дъл­жи за мла­да­та Ме­лис Йо­ну­зо­ва, ко­я­то след зла­то­то при 22-го­ди­ш­ни­те се­га при­ба­ви и ти­т­ла при же­ни­те. 19-го­ди­ш­на­та  съ­с­те­за­тел­ка на клуб „Омур­таг” с ли­чен тре­ньор Фи­к­рет Ере­дже­бов бе без­ком­п­ро­ми­с­на във фи­на­ла на кат. до 64 кг и не ос­та­ви ни­ка­к­ви шан­со­ве на Се­ма Ча­лъ­с­кан от Тур­ция, след ка­то й из­дей­с­т­ва и две офи­ци­ал­ни пре­ду­п­ре­ж­де­ния – 5:0 (30:25, 30:25, 30:25, 30:25, 29:26).

Се­в­да Асе­но­ва, за жа­лост, за­гу­би фи­на­ла си в кат. до 48 кг от Ека­те­ри­на Пал­це­ва от Ру­сия с 1:4 (28:29, 28:29, 28:29, 29:28, 28:29). Бъл­гар­ка­та, ко­я­то бе шам­пи­он­ка от Со­фия 2016, ос­та­на без­к­рай­но ра­зо­ча­ро­ва­на от ре­ше­ни­е­то на съ­ди­и­те и обя­ви, че то­ва е би­ла по­с­ле­д­на­та сре­ща в ка­ри­е­ра­та й. Се­в­да изи­г­ра и то­зи мач с ин­же­к­ция в ля­во­то ко­ля­но за­ра­ди скъ­са­ни­те връ­з­ки. „Си­гур­на съм, че взех пър­вия и тре­тия рунд, но щом съ­ди­и­те са пре­це­ни­ли дру­го, та­ка да бъ­де”, за­я­ви Асе­но­ва.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *