ВЪЛНУВАЩИ ПЪРВИ МАЧОВЕ

Це­ли­ят свят днес е фу­т­бол и ни­що не мо­же да про­ме­ни дне­в­ния ред на пла­не­та­та ни. На 14 юни 2018 г. за­по­ч­на све­то­в­но­то пър­вен­с­т­во по фу­т­бол в Ру­сия с из­к­лю­чи­тел­но по­м­по­з­но от­к­ри­ва­не, ко­е­то ще ос­та­не за­по­м­не­но с дей­с­т­ви­я­та на бри­тан­с­кия пе­вец Ро­би Уи­лямс, пял на сце­на­та на ста­ди­он “Лу­ж­ни­ки” в Мо­с­к­ва.

Пър­ви­ят мач ме­ж­ду от­бо­ри­те на до­ма­ки­на Ру­сия и Са­у­ди­т­с­ка Ара­бия пре­д­с­та­ви спи­ра­що дъ­ха шоу от стра­на на ру­с­кия тим, кой­то раз­би с 5:0 са­у­ди­ти­те и да­де за­я­в­ка за кла­си­ра­не на ос­ми­на­фи­на­ли­те.

Не по-мал­ко ин­т­ри­гу­ва­щи бя­ха и ос­та­на­ли­те сре­щи, ка­то По­р­ту­га­лия-Ис­па­ния – мач, за­вър­шил 3:3 и до­ка­з­ващ, че за кра­со­та­та на фу­т­бо­ла ня­ма гра­ни­ци. По­бе­да­та на Фран­ция с ми­ни­мал­но­то 2:1 над ко­ра­вия тим на Ав­с­т­ра­лия. Не­ве­ро­я­т­на­та дра­ма ме­ж­ду от­бо­ри­те на Ар­жен­ти­на и Ис­лан­дия, ко­я­то до­не­се ра­вен­с­т­во 1:1 за ис­лан­д­с­кия тим. Тру­д­на­та по­бе­да на да­т­с­кия от­бор над пе­ру­ан­ци­те с 1:0, ми­ни­мал­на­та по­бе­да на Уру­г­вай над “фа­ра­о­ни­те” от еги­пе­т­с­кия тим с 1:0, из­к­лю­чи­тел­на­та по­бе­да на иран­с­кия от­бор над ма­ро­кан­ци­те с 1:0 и по­бе­да­та с 2:0 на хър­ва­т­с­кия тим над ни­ге­рий­с­ки­те “лъ­во­ве”. Световните шампиони от Германия бяха изненадани от бойкия тим на Мексико и загубиха на старта с 0:1, а отборът на Бразилия изненада сам себе си и завърши наравно 1:1 с тима на Швейцария.  Първи мачове, даващи заявка за едно вълнуващо и незабравимо първенство.   

САВА ДИМИТРОВ 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *