ПРЕКРАСНА ВЕЧЕР, КОЯТО НИКОЙ НЕ ИСКАШЕ ДА СВЪРШВА!

Ад­ми­ра­ции за М. Ма­кар­на­ян, С. Стой­че­ва, Д. Мар­че­ва и еки­па на Мла­де­ж­кия дом

Пър­во тря­б­ва да ка­жем, че кой­то ве­д­нъж е по­се­тил кон­цер­та на го­ди­ш­на­та про­ду­к­ция на Ба­ле­т­на фор­ма­ция “Тър­го­ви­ще” с ръ­ко­во­ди­те­ли Мари­ам Ма­кар­на­ян и Се­в­да­ли­на Стой­че­ва, ви­на­ги го ча­ка и дру­га­та го­ди­на. Та­ка и се­га. На 6 юни се съ­с­тоя то­зи емо­ци­о­на­лен пра­з­ник на мла­до­ст­та и лъ­че­за­ри­е­то на та­лан­т­ли­ви­те въз­пи­та­ни­ци на ба­ле­т­на­та ин­с­ти­ту­ция, в кой­то взе­ха уча­с­тие де­ца и де­вой­ки от 5 до 18 г. въз­раст. Пред пре­пъл­не­на за­ла-пред те­х­ни­те ро­ди­те­ли, бли­з­ки и мно­го го­с­ти те пре­д­с­та­ви­ха ка­к­то до­б­ре по­з­на­ти и мно­го ха­ре­с­ва­ни ком­по­зи­ции, та­ка и съ­в­сем но­ви тан­ци, с ко­и­то през го­ди­на­та са пе­че­ли­ли при­зо­ви ме­с­та в кон­кур­си. Ка­к­во дру­го, ос­вен ис­тин­с­ко удо­вол­с­т­вие и на­с­ла­да е усе­ща­не­то да ви­диш де­те­то си на го­ля­ма­та сце­на/ след тол­ко­ва мно­го труд през го­ди­на­та!/и ця­ла­та за­ла да се „тре­се” от ап­ло­ди­с­мен­ти- из­жи­вя­ва­не, за­ре­де­но с тол­ко­ва емо­ция и не­за­б­ра­ва… На сце­на­та се ре­ду­ва­ха  фе­е­рия пре­ли­ва­щи се ед­на след дру­га ком­по­зи­ции ка­к­то на най-мал­ки­те сла­ду­ра­ни, ня­кои от ко­и­то стъ­п­ва­ха на сце­на за пър­ви път, до изя­щ­ни­те тан­ци /кла­си­ка, не­о­к­ла­си­ка, мо­дер­ни тан­ци/ из­пъл­не­ни от те­х­ни­те ка­ки.

Сред тях бя­хя и аби­ту­ри­ен­т­ки­те Ка­ме­на, Ди­ма­на, Пре­с­ла­ва и Мю­ге, из­п­ра­те­ни по­до­ба­ва­що с цве­тя и по­да­ръ­ци в края на кон­цер­та. А ка­к­во да ка­жем за ве­ли­ко­ле­п­на­та Бо­се, „по­то­пе­на” ця­ла­та в ма­ги­я­та на тан­ца, до­не­с­ла тол­ко­ва от­ли­чия и при­з­на­ние за Мла­де­ж­ки дом-Тър­го­ви­ще! Тук, в та­зи фор­ма­ция тан­цу­ват по две и по три де­ца от се­мей­с­т­во ка­то бли­з­на­ч­ки­те Да­ни и Це­ни, ка­то три­те  се­с­т­ри­ч­ки: Ди­ма­на, Йо­а­нна, Да­ни­ка и мно­го дру­ги мла­ди хо­ра, спе­че­ле­ни за­ви­на­ги за из­ку­с­т­во­то.

Впе­ча­т­ле­ние на­п­ра­ви­ха и из­пъл­не­ни­я­та на мла­ди да­ро­ва­ния от Шко­ла­та за ес­т­ра­д­но пе­е­не с ръ­ко­во­ди­тел Кре­ме­на Кря­ко­ло­ва. Кул­ми­на­ци­я­та на ве­чер­та бе­ше на­к­рая, ко­га­то на сце­на­та из­ля­зо­ха 37 де­ца и де­вой­ки с танц под зву­ци­те на по­пу­ляр­на­та „Бе­рьо­з­ка”. Впе­ча­т­ля­ва­що, не­за­б­ра­ви­мо…ед­на пре­к­ра­с­на ве­чер, ко­я­то ни­кой не ис­ка­ше да свър­ш­ва…Ед­ва ли в гра­да ни има по­до­б­на во­де­ща фор­ма­ция, ко­я­то вся­ка го­ди­на да пре­д­с­та­вя сво­я­та го­ди­ш­на про­ду­к­ция. Още по­ве­че, че съ­в­сем ско­ро пак на  съ­ща­та сце­на ще пре­д­с­та­вят на­у­че­но­то през твор­че­с­кия се­зон и дру­ги два пре­с­ти­ж­ни съ­с­та­ва към  Мла­де­ж­кия дом -ДФА”Ша­ре­но гер­дан­че” и ВЕ­ГА.

А съ­в­сем ско­ро, на 23 юни, БФ”Тър­го­ви­ще” ще взе­ме уча­с­тие в  Де­т­с­ко юно­ше­с­кия фе­с­ти­вал „Свят, из­ку­с­т­во и мо­ре”, кой­то ще се про­ве­де в КК „Зла­т­ни пя­съ­ци”. Сти­с­ка­ме пал­ци, ус­пех!

ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *