ПОЕЗИЯ И ЕНЕРГИЙНИ КАРТИНИ С КОСМИЧЕСКИ ЗАРЯД

В на­ча­ло­то на ле­т­ния юн­с­ки ме­сец ОНЧ „На­пре­дък – 1864″ бе до­ма­кин на из­ло­ж­ба­та „Пъ­тят на сър­це­то”. Ав­тор­ка­та Са­ш­ка Ру­п­чи­на, ро­дом от Бан­с­ко, пре­д­с­та­ви на тър­го­ви­щен­ци енер­гий­ни­те кар­ти­ни, ко­и­то ри­су­ва и две­те си из­да­де­ни сти­хо­с­бир­ки – „Про­с­ве­т­ле­ние” и „Ко­с­ми­че­с­ка лю­бов”. Са­ш­ка спо­де­ли, че ри­су­ва от де­те, но от 2013 г. за­по­ч­ва да тво­ри кар­ти­ни­те с енер­ги­ен за­ряд.

„Ин­фор­ма­ци­я­та за вся­ка ед­на кар­ти­на по­лу­ча­вам по те­ле­па­ти­чен път от ви­с­ша­та ко­с­ми­че­с­ка енер­гия – Бог”, раз­ка­за ху­до­ж­ни­ч­ка­та. По не­й­ни­те ду­ми, при­е­ма се­бе си ка­то по­с­ла­ник на до­б­ро­то и бе­зу­с­ло­в­на­та лю­бов.

„Най-ва­ж­но­то не­що е да оби­ча­ме се­бе си, за да пре­да­дем то­ва на хо­ра­та, ко­и­то ни за­о­би­ка­лят, на пла­не­та­та, в ко­я­то жи­ве­ем, да ста­ва­ме все по-до­б­ри и по-до­б­ри, оби­ча­щи вси­ч­ко и вси­ч­ки, да бъ­дем то­ле­ран­т­ни, за­що­то вси­ч­ки сме ед­но ця­ло и свър­за­ни по­ме­ж­ду си”, ка­за за „Зна­ме” Са­ш­ка Ру­п­чи­на.                            СИМОНА АЛЕКСИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *