КМЕТЪТ ПРЕДСТАВИ НОВИТЕ ДИРЕКТОРИ

На пре­с­кон­фе­рен­ция кме­тът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров пре­д­с­та­ви два­ма­та но­во­на­з­на­че­ни ди­ре­к­то­ри – Гюр­сел Ха­са­нов, ди­ре­к­тор на Об­щин­с­ко пре­д­п­ри­я­тие „Де­т­с­ко  и  уче­ни­че­с­ко  хра­не­не” и инж.Не­дял­ко Не­дел­чев, ди­ре­к­тор на Об­щин­с­ко пре­д­п­ри­я­тие БКС. Те са на­з­на­че­ни след кон­курс и за­по­ч­на­ха ра­бо­та в на­ча­ло­то на м.май. 

Гюр­сел  Ха­са­нов е за­вър­шил Сто­пан­с­ка­та ака­де­мия в Сви­щов, а по­с­ле­д­на­та му ме­с­то­ра­бо­та е ка­то уп­ра­ви­тел на „Об­щин­с­ки па­за­ри” ЕО­ОД. Той обя­с­ни, че пре­д­ме­тът на дей­ност на пре­д­п­ри­я­ти­е­то се за­па­з­ва.

При пер­со­нал 92 ду­ши, все­ки­д­не­в­но ку­х­ня­та -май­ка, ко­я­то се по­ме­ща­ва  в ОУ „Иван Ва­зов” по­д­го­т­вя хра­на за 1 200 де­ца от ЦГ и за 1 600 де­ца от тър­го­ви­щ­ки­те учи­ли­ща,ка­к­то и два ви­да за­ку­с­ки-су­т­ре­ш­на и сле­до­бе­д­на.

При­о­ри­тет в сво­я­та ра­бо­та той по­с­та­вя вър­ху  по­ви­ша­ва­не ка­че­с­т­во­то на пре­д­ла­га­на­та хра­на. То­ва ще се по­с­ти­га най-ве­че чрез по-пря­ка връ­з­ка с ди­ре­к­то­ри­те на учи­ли­ща­та и де­т­с­ки­те гра­ди­ни, ка­к­то и с по-го­лям кон­т­рол на до­с­та­вя­ни­те про­ду­к­ти. По об­ра­зо­ва­ние инж.Не­дел­чев е ма­ши­нен ин­же­нер, през по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни е бил гл.ин­же­нер в ед­на от го­ле­ми­те тър­го­ви­щ­ки фир­ми. При­е­мам се­га­ш­на­та си ра­бо­та ка­то но­во пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­во в жи­во­та ми, ка­за той на бри­фин­га и по­д­чер­та, че ос­но­вен ак­цент на но­ва­та му по­зи­ция ще бъ­де по­до­б­ря­ва­не ор­га­ни­за­ци­я­та на ра­бо­та и за­ку­пу­ва­не на но­ва те­х­ни­ка.

Най-обем­на­та дей­ност на БКС е сме­то­съ­би­ра­не­то и сме­то­и­з­во­з­ва­не­то, то се за­ни­ма­ва още и с по­д­дър­жа­не­то на об­щин­с­ка­та пъ­т­на мре­жа. Пре­д­п­ри­я­ти­е­то е и опе­ра­тор на Ре­ги­о­нал­но­то де­по за би­то­ви от­па­дъ­ци. Кме­тът д-р Ди­ми­т­ров по­д­чер­та, че те­зи две пре­д­п­ри­я­тия са от  из­к­лю­чи­тел­на ва­ж­ност за гра­да ни, тъй ка­то ни­как не е без зна­че­ние как ще се хра­нят на­ши­те де­ца, да­ли то­ва ще ста­ва  с въз­мо­ж­но най-ка­че­с­т­ве­на­та хра­на.

Кол­ко­то до ОП БКС- пре­д­п­ри­я­ти­е­то, ко­е­то през по­с­ле­д­ни­те ме­се­ци бе­ше съ­з­да­де­но с ог­ром­ни­те уси­лия на Об­щи­на Тър­го­ви­ще, гра­до­на­чал­ни­кът по­д­чер­та, че на мно­го дру­ги ме­с­та фун­к­ци­и­те на то­ва пре­д­п­ри­я­тие са пре­до­с­та­ве­ни на вън­ш­ни из­пъл­ни­те­ли.

Ме­ж­ду 300 000 и 500 000ле­ва  го­ди­ш­но Об­щи­на­та ико­но­ми­с­ва за то­ва, че раз­по­ла­га с ОП БКС, а не с вън­ш­ни из­пъл­ни­те­ли- па­ри, ко­и­то ще се вла­гат в но­ва те­х­ни­ка, ка­за още д-р Ди­ми­т­ров. И до­ба­ви, че на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни най-ве­че се ин­те­ре­су­ват от чи­с­то­та­та, но, раз­би­ра се, в то­ва от­но­ше­ние не мо­же да се раз­чи­та са­мо на БКС. Ед­но об­щин­с­ко пре­д­п­ри­я­тие не мо­же да по­д­дър­жа ви­на­ги на­ша­та „къ­ща” чи­с­та, не мо­же без­раз­бор­но да се из­х­вър­лят от­па­дъ­ци и да раз­чи­та­ме са­мо на БКС да ги из­чи­с­ти. Съ­в­сем ско­ро ще бъ­де вне­се­но по­я­с­не­ние- кои от­па­дъ­ци са би­то­ви и за кои от­го­ва­ря БКС. Но без съ­дей­с­т­ви­е­то и ак­ти­в­но­то уча­с­тие на гра­ж­да­ни­те при чи­с­то­та­та,  ед­ва ли гра­дът ни ще ста­ва по-при­ве­т­лив и чист.

На бри­фин­га бя­ха ог­ла­се­ни и още ня­кол­ко ва­ж­ни но­ви­ни:до 2020 г. ня­ма да се на­ла­га про­мя­на на про­ми­ли­те и на та­к­са смет, ве­че е пу­с­на­та по­ръ­ч­ка­та за из­г­ра­ж­да­не­то на вто­ра кле­т­ка на Ре­ги­о­нал­но­то де­по за би­то­ви от­па­дъ­ци, обя­вен е и кон­курс за ди­ре­к­тор на Об­щин­с­ко пре­д­п­ри­я­тие „Об­ре­ди”.

На пре­с­кон­фе­рен­ци­я­та при­съ­с­т­ва и се­к­ре­та­рят на Об­щи­на Тър­го­ви­ще Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва.

ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *