НАБИРАТ СРЕДСТВА ЗА СПОРТЕН КОМПЛЕКС ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

Да­ри­тел­с­ка кам­па­ния за из­г­ра­ж­да­не­то на нов спор­тен ком­п­лекс за де­ца и се­мей­с­т­ва за­по­ч­на в Тър­го­ви­ще.

Ини­ци­а­тор е спор­тен клуб “Ки­ар­ра”, кой­то в края на ми­на­ла­та се­д­ми­ца офи­ци­ал­но пре­д­с­та­ви гру­по­ви­те за­ни­ма­ния, ко­и­то пре­д­ла­га на де­ца и въз­ра­с­т­ни. Тър­же­с­т­во­то по­с­та­ви на­ча­ло­то на но­вия про­ект на клу­ба, след ка­то де­се­т­ки го­с­ти се при­съ­е­ди­ни­ха към при­зи­ва на тре­ньо­ра Зор­ни­ца Зла­те­ва и вме­с­то по­да­ръ­ци и цве­тя, да­ри­ха сре­д­с­т­ва за раз­ши­ря­ва­не­то на ба­за­та за спорт и тан­ци.

В съ­ща­та сгра­да на при­зем­ния етаж клу­бът има на­ме­ре­ние на из­г­ра­ди но­вия си ком­п­лекс в по­ме­ще­ние, ко­е­то е бли­зо 200 ква­д­ра­та и мо­же да при­е­ме гру­по­ви тре­ни­ро­в­ки на де­ца и ро­ди­те­ли. За ре­мон­та му са ну­ж­ни над 10 хи­ля­ди ле­ва, пре­до­с­та­ве­ни под фор­ма­та на па­ри­ч­ни сре­д­с­т­ва или да­ре­ния на стро­и­тел­ни ма­те­ри­а­ли и обо­ру­д­ва­не.

сним­ка:

Спор­тен клуб “Ки­ар­ра”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *