ЛОРА ЛАЗАР С НОВ РОМАН

Тър­го­ви­щ­ка­та пи­са­тел­ка Ло­ра Ла­зар пре­д­с­та­ви на сво­и­те фе­но­ве най-но­вия си ро­ман – „Пти­ци на Дя­во­ла”. Той е де­се­ти по­ред в твор­че­с­т­во­то на ав­тор­ка­та, с ко­е­то не спи­ра да пре­ди­з­ви­к­ва ин­те­ре­са и лю­бо­пи­т­с­т­во­то на чи­та­те­ли­те. Сред му­зи­ка, при­я­те­ли и твор­че­с­ка ат­мо­с­фе­ра, но­ви­ят ро­ман бе по­ка­зан офи­ци­ал­но.

„Бла­го­да­ря на мо­и­те съ­г­ра­ж­да­ни, ко­и­то ува­жи­ха пре­д­с­та­вя­не­то на ро­ма­на “Пти­ци на Дя­во­ла”. Спе­ци­ал­ни бла­го­дар­но­с­ти из­ка­з­вам на ко­ле­ги­те от Ре­ги­о­на­лен ис­то­ри­че­с­ки му­зей – Тър­го­ви­ще, ко­и­то съ­з­да­до­ха пре­к­ра­с­на ат­мо­с­фе­ра и не по­з­во­ли­ха на ля­т­на­та бу­ря да про­ва­ли съ­би­ти­е­то. Още ве­д­нъж – бла­го­да­ря на вси­ч­ки”, спо­де­ли ав­тор­ка­та Ло­ра Ла­зар.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *