В НАДАРЕВО СЪЗДАВАТ ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ

С та­зи идея са се за­х­ва­на­ли ня­кол­ко мла­ди хо­ра.  Един от тях е Апо­с­тол Апо­с­то­лов от фон­да­ция „Бо­та­ни­ка Лайф”, кой­то, за­е­д­но с пе­т­най­се­ти­на свои ко­ле­ги, съ­ми­ш­ле­ни­ци и до­б­ро­вол­ци стар­ти­ра­ха и ве­че ре­а­ли­зи­рат про­ект „Съ­з­да­ва­не на обу­чи­те­лен цен­тър и про­из­во­д­с­т­ве­на ба­за за мла­де­ж­ко уча­с­тие и ус­той­чи­во зе­ме­де­лие”.

На­чи­на­ни­е­то  има за цел да на­сър­ча­ва уче­не­то на мла­ди­те хо­ра в сфе­ра­та на ус­той­чи­во­то зе­ме­де­лие, да им по­ма­га да при­до­би­ят зна­ния и уме­ния, с ко­и­то да про­дъл­жат об­ра­зо­ва­ни­е­то си, за да си на­ме­рят ра­бо­та или да стар­ти­рат со­б­с­т­вен би­з­нес.

Как кон­к­ре­т­но се раз­ви­ват не­ща­та? В раз­го­вор с А. Апо­с­то­лов на­у­ча­ва­ме, че са­ми­ят той жи­вее във Вар­на, но за­е­д­но със свои съ­ми­ш­ле­ни­ци  ре­ша­ват да из­г­ра­дят уче­бен обу­чи­те­лен цен­тър в с. На­да­ре­во. За цел­та той вся­ка се­д­ми­ца пъ­ту­ва /във Вар­на се връ­ща са­мо през по­чи­в­ни­те дни/, а в ос­та­на­ло­то вре­ме ра­бо­ти и съ­дей­с­т­ва за из­г­ра­ж­да­не­то на то­зи цен­тър. В мо­мен­та тук ки­пи уси­лен ре­монт по пре­у­с­т­рой­ва­не на ба­щи­на­та му къ­ща в ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но-уче­бен цен­тър, строи се и об­ще­жи­тие, къ­де­то ще от­ся­дат мла­ди­те хо­ра по вре­ме на пра­к­ти­че­с­ки за­ни­ма­ния.

Еки­път ос­но­в­но за­ла­га на 30 дка зе­мя, ко­я­то е на­с­ле­д­с­т­ве­на зе­мя на Апо­с­тол , ка­то 10 дка от нея ще се из­по­л­зу­ва за био­г­ра­ди­на, пре­д­ви­де­на за обу­че­ни­я­та, а в  ос­та­на­ли­те 20 дка ще се от­г­ле­ж­да  био­про­ду­к­ция. Ра­бо­та­та по за­ся­ва­не­то и от­г­ле­ж­да­не­то на кул­ту­ри­те ве­че за­по­ч­на, се­зо­нът ня­ма да бъ­де из­пу­с­нат и тук оча­к­ват до­б­ри до­би­ви от за­ся­та­та еко­п­ро­ду­к­ция.

В те­зи ам­би­ци­о­з­ни на­чи­на­ние А.Апо­с­то­лов сре­ща раз­би­ра­не и по­д­к­ре­па от мно­го хо­ра, сред ко­и­то е и Га­ли­на Пен­че­ва, ин­же­нер по про­фе­сия, бивш учи­тел, по­зи­ти­вен чо­век, ра­де­тел за при­ро­до­съ­о­б­ра­зен на­чин на жи­вот. Са­ма­та тя има свое еко­с­то­пан­с­т­во в с.Ца­ре­в­ци, Омур­та­ж­ко, за ко­е­то при го­с­ту­ва­не­то си в ре­да­к­ци­я­та на в.”Зна­ме” ни раз­ка­за из­к­лю­чи­тел­но ин­те­ре­с­ни не­ща.

Се­га оба­че ця­ло­то й вни­ма­ние е фо­ку­си­ра­но към пре­д­с­то­я­щия курс по ус­той­чи­во зе­ме­де­лие, в кой­то тя ще бъ­де ед­на от обу­ча­ва­щи­те. Той ще се про­ве­де от 11 до 15 юни, а в не­го мо­гат да се за­пи­шат мла­ди хо­ра на въз­раст ме­ж­ду 19 и 29 г., ко­и­то са за­вър­ши­ли учи­ли­ще, без­ра­бо­т­ни. Кур­сът е без­п­ла­тен и ще се про­ве­де в сто­пан­с­т­во­то на Фон­да­ци­я­та в На­да­ре­во.

По вре­ме на обу­че­ни­е­то мла­ди­те хо­ра ще по­лу­чат  ос­вен зна­ния, и пра­к­ти­че­с­ки уме­ния в сфе­ра­та на ус­той­чи­во­то зе­ме­де­лие, а вси­ч­ко то­ва ще им по­мо­г­не в бъ­де­ща­та им ра­бо­та и при стар­ти­ра­не­то на со­б­с­т­вен би­з­нес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *