ПОЧИНА ПРОФ. ГАНЧО ПАПУРОВ

След  дъл­го бо­ле­ду­ва­не, на 90-го­ди­ш­на въз­раст по­чи­на по­че­т­ни­ят гра­ж­да­нин на Тър­го­ви­ще проф.ГАН­ЧО ПА­ПУ­РОВ.

За­по­м­ни­х­ме го ка­то чо­век, кой­то без­к­рай­но оби­ча­ше своя ро­ден тър­го­ви­щ­ки край и до по­с­ле­д­ния си ден се ин­те­ре­су­ва­ше от не­го. За­по­м­ни­х­ме го ка­то ед­на уни­кал­на, уди­в­ля­ва­ща ни с мно­го­с­т­ран­ни­те си за­ло­ж­би и про­я­в­ле­ния ли­ч­ност. В спе­ци­ал­ния очерк, по­с­ве­тен на проф.Ган­чо Па­пу­ров в кни­га­та на в.”Зна­ме”-„И ние да­ва­ме не­що- на Тър­го­ви­ще, на Бъл­га­рия, на све­та” че­тем:”Ро­ден е на 15 май 1928 г.в с.Вар­дун. За­вър­ш­ва гим­на­зия в Тър­го­ви­ще, по­с­ле учи­тел­с­т­ва ед­на го­ди­на в с.Про­лаз, след ко­е­то се за­пи­с­ва сту­дент по ме­ди­ци­на в Со­фия. 

В 1953 г. се ди­п­ло­ми­ра ка­то пра­во­с­по­со­бен ле­кар и до 1964 г. ра­бо­ти в тър­го­ви­щ­ка­та бол­ни­ца. От 1964 до пен­си­о­ни­ра­не­то си през 1993 г. ра­бо­ти не­пре­къ­с­на­то във Ви­с­шия ме­ди­цин­с­ки ин­с­ти­тут-Вар­на, къ­де­то по­с­ле­до­ва­тел­но е аси­с­тент, до­цент, про­фе­сор, ръ­ко­во­ди­тел на Ка­те­д­ра и Кли­ни­ка по ото­ри­но­ла­рин­го­ло­гия.

По­че­тен гра­ж­да­нин на Тър­го­ви­ще от 1998 г., проф.Ган­чо Па­пу­ров е ав­тор и съ­а­в­тор на 200 на­у­ч­ни и на­у­ч­но-по­пу­ляр­ни ста­тии и на 24 по­е­ти­ч­ни, бе­ле­т­ре­с­ти­ч­ни, кра­е­ве­д­че­с­ки и ме­мо­ар­ни кни­ги”.

Све­тъл по­к­лон пред па­мет­та му!

 От Еки­па на „Зна­ме”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *