ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ “АЗ И ЕВРОПА”

В Де­ня на Ев­ро­па  уча­с­т­ни­ци в клуб „Ев­ро­на­ви­га­тор” при Вто­ро СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов”- Тър­го­ви­ще про­ве­до­ха ин­фор­ма­ци­он­на кам­па­ния „Аз и Ев­ро­па”, по­с­ве­те­на на Бъл­гар­с­ко­то пре­д­се­да­тел­с­т­во на Съ­ве­та на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз. Продължете да четете ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ “АЗ И ЕВРОПА”

ДЕСЕТКИ БАЛОНИ ПОЛЕТЯХА ПОД ЗВУЦИТЕ НА “ОДАТА НА РАДОСТТА”

Де­се­т­ки ба­ло­ни с цве­та на ев­ро­пей­с­кия флаг по­ле­тя­ха в не­бе­то над Тър­го­ви­ще под зву­ци­те на „Ода­та на ра­до­ст­та”. Продължете да четете ДЕСЕТКИ БАЛОНИ ПОЛЕТЯХА ПОД ЗВУЦИТЕ НА “ОДАТА НА РАДОСТТА”

“БЕЗСМЪРТЕН ПОЛК” МИНА И ПРЕЗ ТЪРГОВИЩЕ

9 май – Де­нят на по­бе­да­та, све­ще­ни­ят за вся­ко ру­с­ко се­мей­с­т­во пра­з­ник, пра­з­ник на па­мет­та, на кой­то се от­да­ва по­чит към за­ги­на­ли­те. Продължете да четете “БЕЗСМЪРТЕН ПОЛК” МИНА И ПРЕЗ ТЪРГОВИЩЕ