ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТЪРГОВИЩКИЯ ПАНАИР

„Та­зи го­ди­на офи­ци­ал­но­то от­к­ри­ва­не на па­на­и­ра съ­в­па­да с пра­з­ни­ка на гра­да ни 14 май, ко­е­то ще до­при­не­се за още по-тър­же­с­т­ве­но­то на­с­т­ро­е­ние на на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни и го­с­ти”, ка­за по вре­ме на пре­с­кон­фе­рен­ция с ме­ди­и­те гра­до­на­чал­ни­кът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров. В бри­фин­га по по­вод  „Из­ло­же­ние 2018″ взе­ха уча­с­тие още зам.-кме­тът Еми­не Яку­бо­ва и се­к­ре­та­рят на об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва. Три­ма­та да­до­ха ак­цент на бо­га­та­та кул­тур­на про­г­ра­ма в 241-то из­да­ние на тра­ди­ци­он­ния про­ле­тен па­на­ир и спо­де­ли­ха по­д­ро­б­но­с­ти око­ло та­з­го­ди­ш­на­та ор­га­ни­за­ция.

Офи­ци­ал­ни­ят пра­з­ник на град Тър­го­ви­ще за­по­ч­ва в 9.30 ч. с ри­ту­ал за из­ди­га­не на зна­ме­на­та и на­г­ра­ж­да­ва­не на по­бе­ди­те­ли­те в кон­кур­са за фо­то­ра­з­каз „Тър­го­ви­ще днЕС” на пло­щад „Сво­бо­да”. Ве­д­на­га след то­ва за­по­ч­ва тър­же­с­т­ве­но­то за­се­да­ние на Об­щин­с­ки съ­вет – Тър­го­ви­ще, а ма­жо­ре­т­ни­ят съ­с­тав „Тър­го­ви­ще” към ЦМДИ, за­е­д­но с Ду­хо­вия ор­ке­с­тър ще де­фи­ли­ра от пло­ща­да до из­ло­ж­бе­ни­те за­ли. Пър­ви в пра­з­ни­ч­ния ден кон­церт ще из­не­сат за пу­б­ли­ка­та ПФА „Ми­зия”, а ве­чер­та от 19.00 ч. Тър­го­ви­ще ще пра­з­ну­ва с гла­со­ве­те на Ва­ля Бал­кан­с­ка и ду­ет „Ри­тон”.

През ос­та­на­ли­те дни от па­на­и­ра тър­го­ви­щ­ка­та сце­на ще по­с­ре­щ­не още Мар­га­ри­та Хра­но­ва, Ор­лин Го­ра­нов, Спенс, Стен­ли, Фън­ки, Кри­с­ти­на и Ми­ха­ил Бел­че­ви, Да­ра, То­ни Да­че­ва и др.

„Та­зи го­ди­на фе­с­ти­ва­лът „С дъх на хляб и мед”, кой­то пре­вър­на­х­ме в тра­ди­ция, ще бъ­де три­д­не­вен. В 31 обо­со­бе­ни къ­т­че­та ще бъ­дат пра­ве­ни ме­ки­ци, гю­з­ле­ме­та, ба­ни­ци, об­ре­д­ни хля­бо­ве и др. ха­ра­к­тер­ни за ре­ги­о­на те­с­те­ни из­де­лия”, раз­ка­за се­к­ре­та­рят на ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва.Тя из­да­де още, че от пче­лар­с­кия бран­шо­ви съ­юз са за­я­ви­ли уча­с­тие 15 пче­ла­ри. Але­я­та на за­на­я­ти­те съ­що ще бъ­де бо­га­то на­си­те­на с уър­к­шо­по­ве и де­т­с­ки ра­бо­тил­ни­ци, в ко­и­то ще бъ­дат по­ка­з­ва­ни раз­но­о­б­ра­з­ни при­ло­ж­ни из­ку­с­т­ва и за­на­я­ти. Го­с­ти­те на 241-я па­на­ир ще мо­гат да по­се­тят още ки­но­ло­ж­ка из­ло­ж­ба.

 „Ще се по­с­та­ра­ем да ня­ма стру­п­ва­не на ав­то­мо­би­ли, ка­то ог­ра­ни­чим раз­да­ва­не­то на про­пу­с­ки до из­ло­ж­бе­ни­те за­ли и на­б­лю­да­ва­ме за стри­к­т­но­то спа­з­ва­не на ча­со­ве­те за за­ре­ж­да­не на съ­о­т­ве­т­ни­те пло­щи”, за­я­ви се­к­ре­та­рят на ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та, от­но­с­но мер­ки­те за си­гур­ност в па­на­ир­ни­те дни. Про­пу­с­ки ще мо­гат да бъ­дат по­лу­че­ни са­мо от Об­щи­на Тър­го­ви­ще, тъй ка­то досе­га „Об­щин­с­ки па­за­ри” съ­що има­ха та­зи въз­мо­ж­ност. Зам.-кме­тът Еми­не Яку­бо­ва ка­за по вре­ме на пре­с­кон­фе­рен­ци­я­та, че 100 фир­ми са по­да­ли за­я­в­ки за уча­с­тие в та­з­го­ди­ш­ния па­на­ир.

„Оча­к­ва­ме 12 но­ви фир­ми, а про­из­во­ди­те­ли­те, ко­и­то ще уча­с­т­ват, са об­що 30″, за­я­ви зам.-кме­тът. 15 от фир­ми­те са тър­го­ви­щ­ки, а ме­ж­ду­на­ро­д­но­то уча­с­тие ще бъ­де от Ру­мъ­ния и Тур­ция.

По тра­ди­ция ве­се­ло­то па­на­ир­но вла­к­че ще пре­во­з­ва же­ла­е­щи­те да сти­г­нат по то­зи на­чин до па­на­и­ра по оп­ре­де­лен мар­ш­рут.

Кме­тът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров спо­де­ли още, че в пра­з­ни­ч­на­та па­на­ир­на се­д­ми­ца оча­к­ват де­ле­га­ции от Ру­мъ­ния, Тур­ция, По­р­ту­га­лия и Ук­рай­на. Дне­ш­ни­ят 14 май пък бе обя­вен за не­у­че­бен ден за вси­ч­ки уче­ни­ци на те­ри­то­ри­я­та на Тър­го­ви­ще.

СИМОНА АЛЕКСИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *