ЕДИН НЕЗАБРАВИМ ГЕРГЬОВДЕН!

По ста­ра на­ро­д­на тра­ди­ция, чле­но­ве­те на ПК „Ка­пи­тан Пе­т­ко вой­во­да” – гр. Тър­го­ви­ще, ор­га­ни­зи­ра­ха пре­к­ра­сен пра­з­ник на 6 май – Гер­гьо­в­ден.

Ра­но,  ра­но на Гер­гьо­в­ден за­к­ла­ха ва­к­ло аг­не за кур­бан, вър­за­ха ша­ре­на люл­ка, за­ки­чи­ха вра­ти­те със здра­вец и ко­п­ри­ва. А го­ля­ма част от при­съ­с­т­ва­щи­те бя­ха об­ле­че­ни в на­ро­д­ни но­сии с вен­ци на гла­ва­та. За­с­ме­ни же­ни за­ки­чи­ха вси­ч­ки с ки­т­ка здра­вец.

Пра­з­ни­кът за­по­ч­на с лю­ле­е­не за здра­ве и те­г­ле­не на кан­тар. Го­с­ти на пра­з­ни­ка бя­ха об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Ми­т­ко Стай­ков, кме­тът на Об­щи­на­та д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, Пе­тя Ко­ле­ва, спон­сор на Клу­ба, пре­д­се­да­те­лят на Об­щин­с­ки съ­юз на пен­си­о­не­ри­те Пе­тър Ба­х­нев, по­че­т­ни­ят пре­д­се­да­тел – Де­ню Ко­с­тов, го­с­ти от пен­си­о­нер­с­ки клу­бо­ве „Па­и­сий”, „Н.Си­мов”, с.На­да­ре­во.

Пра­з­ни­кът про­дъл­жи с во­до­с­вет и ос­ве­ща­ва­не на кур­ба­на от отец Ди­ми­тър. Гра­ду­сът на на­с­т­ро­е­ни­е­то се по­ви­ши още и от из­пъл­не­ни­я­та на ве­се­ли пе­с­ни и тан­ци на фол­к­лор­ния съ­с­тав на клу­ба – „Тра­кий­с­ко на­с­т­ро­е­ние”. Вси­ч­ки се хва­на­ха на 3 ка­та хо­ро. Ве­се­ли­е­то про­дъл­жи до къ­с­но с пе­с­ни и хо­ра с мно­го ус­ми­в­ки и ра­дост в сър­ца­та.

Д-р Ва­ня Па­но­ва, член на клу­ба

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *