ДЕСЕТКИ БАЛОНИ ПОЛЕТЯХА ПОД ЗВУЦИТЕ НА “ОДАТА НА РАДОСТТА”

Де­се­т­ки ба­ло­ни с цве­та на ев­ро­пей­с­кия флаг по­ле­тя­ха в не­бе­то над Тър­го­ви­ще под зву­ци­те на „Ода­та на ра­до­ст­та”.

По то­зи на­чин уче­ни­ци­те и учи­те­ли­те от Пър­во СУ „Св.Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци” от­бе­ля­за­ха Де­ня на Ев­ро­па. Ини­ци­а­ти­ва­та е на мла­д­ши­те по­с­ла­ни­ци на Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент и е в съ­з­ву­чие с на­ци­о­нал­ни­те че­с­т­ва­ния на пра­з­ни­ка.

В го­ля­мо­то ме­ж­ду­ча­сие мла­ди­те хо­ра съ­б­ра­ха съ­у­че­ни­ци­те си в дво­ра на учи­ли­ще­то. По­с­ла­ни­ци­те бя­ха по­д­го­т­ви­ли ан­ке­та, в ко­я­то про­ве­ри­ха по­з­на­ни­я­та на връ­с­т­ни­ци­те си за пра­ва­та им ка­то ев­ро­пей­с­ки гра­ж­да­ни. За­фор­ми­ха се кра­т­ки ди­с­ку­сии по те­ма­та и мла­де­жи­те из­ра­зи­ха на­де­ж­да­та си за ед­но по-до­б­ро бъ­де­ще.

Във връ­з­ка с пра­з­ника ръ­ко­во­д­с­т­во­то на учи­ли­ще­то при­е иде­я­та на мла­д­ши­те по­с­ла­ни­ци звъ­не­цът за на­ча­ло­то на все­ки час да са пър­ви­те акор­ди от хим­на на Обе­ди­не­на Ев­ро­па.

Ли­ч­ният си по­з­д­рав по­с­ла­ни­ци­те от­п­ра­ви­ха по учи­ли­щ­на­та ра­ди­о­у­ре­д­ба и при­зо­ва­ха за уча­с­тие в пра­з­ни­ч­ни­те ини­ци­а­ти­ви.

АНЕ­ТА МИ­ЛЕ­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *