“БРАВО!” ЗА УСТРЕМА, ЗА ДРЪЗНОВЕНИЕТО, ЗА ТАЛАНТА!

При го­лям ин­те­рес и пре­пъл­не­на за­ла  пре­ми­на от­чи­та­не­то на на­ци­о­нал­ния кон­курс „Бъл­га­рия в кар­ти­ни и сло­во”, кой­то се съ­с­тоя на 10 май в за­ла 74 на Об­щи­на Тър­го­ви­ще.

Ор­га­ни­за­тор на то­зи за­бе­ле­жи­те­лен фо­рум е Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та, На­ци­о­нал­ни­ят дво­рец на де­ца­та , Об­щи­на Тър­го­ви­ще и Цен­тъ­рът за по­д­к­ре­па на ли­ч­но­с­т­но раз­ви­тие-Обе­ди­нен де­т­с­ки ком­п­лекс Тър­го­ви­ще.

Кон­кур­сът е вклю­чен в На­ци­о­нал­ния ка­лен­дар за изя­ви по ин­те­ре­си за де­ца­та и уче­ни­ци­те за уче­б­на­та 2017/2018 г. на МОН. В та­з­го­ди­ш­но­то пе­то по­ре­д­но из­да­ние уча­с­т­ва­ха 1 256 про­из­ве­де­ния от 27 об­ла­с­т­ни цен­тъ­ра на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия. Три жу­ри­та оце­ня­ва­ха уча­с­т­ни­ци­те по сле­д­ни­те раз­де­ли: Ли­те­ра­тур­но твор­че­с­т­во/ общ брой 266 твор­би/, Ри­сун­ка /общ брой 854 твор­би/ и Иде­ен про­ект /136 твор­би/.

От­ли­че­ни­те мла­ди хо­ра са над 100 , ка­то в.”Зна­ме” ня­ма те­х­ни­че­с­ка­та въз­мо­ж­ност да из­б­рои те­х­ни­те име­на. По­з­во­ле­те ни оба­че да ка­жем на от­ли­че­ни­те ед­но го­ля­мо „БРА­ВО!” -за ус­т­ре­ма, за дръ­з­но­ве­ни­е­то, за та­лан­та да тво­ри­те и съ­з­да­ва­те ду­хо­вен про­дукт!

-Про­я­ва­та пре­ми­на при из­к­лю­чи­те­лен ин­те­рес, по­с­ре­щ­на­х­ме го­с­ти на тър­же­с­т­ве­но­то на­г­ра­ж­да­ва­не от 30 на­се­ле­ни ме­с­та-ка­за пред пре­д­с­та­ви­тел на „Зна­ме” Ва­лен­ти­на Ра­де­ва, ди­ре­к­тор на ЦПЛР-ОДК, же­на­та с из­к­лю­чи­те­лен при­нос за ут­вър­ж­да­ва­не­то на то­зи кул­тур­но-об­ра­зо­ва­те­лен фо­рум в Тър­го­ви­ще. Тя до­пъл­ни още, че от до­го­ди­на то­зи на­ци­о­на­лен кон­курс ще бъ­де и  с ме­ж­ду­на­ро­д­но уча­с­тие.

ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Сн.:Румен РАЙНОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *