СЕДМИЦА НА КИТАЙСКОТО КИНО

В рам­ки­те на ед­на се­д­ми­ца ки­тай­с­ко­то ки­но за­в­ла­дя­ва Тър­го­ви­ще.

За че­т­вър­та по­ре­д­на го­ди­на ор­га­ни­за­то­ри на фе­с­ти­ва­ла са Ин­с­ти­тут „Кон­фу­ций” – гр.Ве­ли­ко Тър­но­во, Об­щи­на Тър­го­ви­ще, Сдру­же­ние „При­я­те­ли на Ки­тай” и ОНЧ „На­пре­дък-1864″. Се­д­ми­ца­та на ки­тай­с­ко­то ки­но бе офи­ци­ал­но и тър­же­с­т­ве­но от­к­ри­та на 07.05. с про­же­к­ция на фил­ма „Вой­нът и въл­кът”. Гост на Тър­го­ви­ще по слу­чая бе Ан­д­ро­ни­ка Мар­то­но­ва от Ин­с­ти­ту­та за изу­ча­ва­не на из­ку­с­т­ва­та при БАН. За­е­д­но с Ру­мен Но­ва­ков, пре­д­се­да­тел на Сдру­же­ние „При­я­те­ли на Ки­тай”, на­п­ра­ви­ха об­зор на за­г­ла­ви­я­та, ко­и­то ще бъ­дат про­же­к­ти­ра­ни на го­лям ек­ран в Тър­го­ви­ще.

На об­що 12 фил­ма ще мо­гат да се на­с­ла­дят лю­би­те­ли­те на то­ва из­ку­с­т­во и те­ма­ти­ка. Вхо­дът за вси­ч­ки про­же­к­ции е сво­бо­ден, а до­ма­кин на про­я­ви­те – ка­фе-те­а­тъ­рът на чи­та­ли­ще­то.

„Се­д­ми­ца­та на ки­тай­с­ко­то ки­но в Тър­го­ви­ще се пре­вър­на в пре­к­ра­с­на тра­ди­ция. За ки­тай­с­ко­то ки­но мо­же мно­го да го­во­рим и все ще е мал­ко и не­до­с­та­тъ­ч­но, тъй ка­то по­с­ла­ни­я­та, ко­и­то но­си са ед­но­в­ре­мен­но уни­вер­сал­ни и съ­о­б­ра­зе­ни с тра­ди­ци­я­та, до­с­ти­гат до го­лям кръг от пу­б­ли­ка и са раз­но­о­б­ра­з­но на­со­че­ни за вси­ч­ки въз­ра­с­ти и вку­со­ве”, спо­де­ли Ан­д­ро­ни­ка Мар­то­но­ва.

Тя раз­ка­за още на го­с­ти­те в за­ла­та за сво­и­те впе­ча­т­ле­ния от по­се­ще­ни­е­то си в Ки­тай, за бъ­де­що­то раз­ви­тие на вза­и­мо­о­т­но­ше­ни­я­та ни с та­зи стра­на, за фил­ми­те от фе­с­ти­ва­ла, за ре­жи­сьо­ри­те и те­ма­ти­ка­та, ка­к­то и за при­я­тел­с­т­во­то ме­ж­ду Тър­го­ви­ще и ки­тай­с­кия на­род в ико­но­ми­че­с­ки и кул­ту­рен ас­пект.

В про­г­ра­ма­та с из­б­ра­ни фил­ми са вклю­че­ни още: „Ти си мо­е­то слън­це”, „Кра­лят май­му­на”, „Ако бях на твое мя­с­то”, „Тол­ко­ва мла­ди”, „Жа­с­ми­но­ва же­на”, „Ку­ли­нар­на бу­ря”, „В на­с­т­ро­е­ние за лю­бов”, „Пла­ни­на­та на Бу­да”, „Да се влю­биш в зве­з­да”, „При­з­ра­ч­ни кур­шу­ми”, „Ако Вие сте един­с­т­ве­ни­ят”.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *