ПОЕТИЧНИ РАЗМИСЛИ И СТРАСТИ

За 15-та по­ре­д­на го­ди­на ОНЧ „На­пре­дък-1864″ ор­га­ни­зи­ра за   при­я­те­ли­те на сло­во­то и по­е­зи­я­та „Май­с­ки ли­те­ра­тур­ни ве­че­ри”.

В пър­вия по­е­ти­чен ден тър­го­ви­щен­ка­та Мар­га­ри­та Зи­да­ро­ва пре­д­с­та­ви в за­ла­та на ка­фе-те­а­тъ­ра но­ва­та си сти­хо­с­бир­ка „Ка­п­чи­ци ду­ша”. Ле­ко при­те­с­не­на, но и емо­ци­о­нал­но раз­въл­ну­ва­на и за­ре­де­на, ав­тор­ка­та спо­де­ли с пу­б­ли­ка­та ка­к­во я вдъ­х­но­вя­ва да пи­ше, как е на­п­ра­ви­ла по­д­бор на сти­хо­ве­те за кни­га­та, за не­т­ра­ди­ци­он­ния и ин­те­ре­сен фор­мат на из­да­ни­е­то и др. В пре­д­с­та­вя­не­то на „Ка­п­чи­ци ду­ша” с му­зи­кал­ни из­пъл­не­ния на жи­во се вклю­чи тър­го­ви­щ­ка­та гру­па “The Division Bell”. А в края на ве­чер­та ав­тор­ка­та пя за­е­д­но с тях ед­на лю­би­ма бъл­гар­с­ка пе­сен на Асен Ма­с­лар­с­ки – „Ще си за­па­ля огън на бре­га”.

„Сти­хо­с­бир­ка­та е ед­на от сбъ­д­на­ти­те ми ме­ч­ти.Вло­жих в нея мно­го емо­ции, ог­ром­но же­ла­ние и ча­с­ти­ч­ки от мо­я­та ду­ша, ис­ка ми се с на­пи­са­но­то да по­лея чи­та­те­ля ка­то душ, от­ми­вай­ки вси­ч­ки пра­хо­ля­ци от еже­д­не­ви­е­то и чрез по­е­зи­я­та да ста­не по-до­бър”, спо­де­ли за „Зна­ме” Мар­га­ри­та Зи­да­ро­ва.

______________________________________________

Вто­ра­та по­е­ти­ч­на ве­чер пре­ми­на под на­д­с­лов „С цве­то­ве­те на дъ­га­та”. Три­ма ав­то­ри от Тър­го­ви­ще, но­си­те­ли на Ор­ден „Ки­рил и Ме­то­дий” – Стой­ка Те­о­до­си­е­ва, Ма­рия Па­ше­ва и Ге­ор­ги Ива­нов пре­д­с­та­ви­ха на пу­б­ли­ка­та в чи­та­ли­ще­то част от но­ви­те си сти­хо­ве. Спе­ци­ал­но вни­ма­ние бе от­де­ле­но и на по­е­ма­та на Чан­ко Рай­чев – „Кър­пи­ко­жух”, по­д­не­се­на с ак­тьор­с­ко май­с­тор­с­т­во от ди­ре­к­то­ра на Дра­ма­ти­ч­ния те­а­тър Пе­тър Пе­т­ров. Се­к­ре­та­рят на ОНЧ Га­ли­на Кръ­с­те­ва по­з­д­ра­ви тър­го­ви­щ­ки­те ав­то­ри, по­да­ря­вай­ки им кра­си­ви бу­ке­ти в знак на ува­же­ние към твор­че­с­т­во­то и кул­тур­но­то на­с­ле­д­с­т­во, ко­е­то ос­та­вят след се­бе си.

Симона Алексиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *