ОТКРИТ УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ

Па­т­ри­о­ти­ч­но­то де­ло еже­д­не­в­но при­съ­с­т­ва в жи­во­та на I СУ “Св. Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци”.

То­ва ро­до­лю­би­во огън­че се по­д­к­ла­ж­да от клу­ба „Мла­ди въз­ро­ж­ден­ци” с ръ­ко­во­ди­тел учи­те­лят по фи­з­кул­ту­ра и спорт Ра­до­с­лав Ди­ми­т­ров. По­ре­д­на­та изя­ва на клу­ба бе от­к­рит урок на те­ма „Ве­ли­ки бъл­га­ри”.  Уче­ни­ци­те по­ка­за­ха за­ви­д­ни по­з­на­ния за изя­ве­ни ли­ч­но­с­ти от на­с­то­я­ще­то и ми­на­ло­то и ги пре­д­с­та­ви­ха ка­то до­бър при­мер за ро­до­лю­бие. Сред пре­д­с­та­ве­ни­те бе и на­ши­ят съ­г­ра­ж­да­нин арх. Йор­дан Се­вов – мал­ко по­з­нат сред мла­ди­те хо­ра. Ока­за се, че той е уча­с­т­вал в про­е­к­ти­ра­не­то на сгра­да­та на I СУ “Св. Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци”, ка­к­то и на дру­ги ем­б­ле­ма­ти­ч­ни за Тър­го­ви­ще сгра­ди. Той е и един от ар­хи­те­к­ти­те на тур­с­ка­та сто­ли­ца Ан­ка­ра, ли­чен при­я­тел на Му­с­та­фа Ке­мал Ата­тюрк и на цар Бо­рис Тре­ти. Да ува­жат съ­би­ти­е­то до­й­до­ха ди­ре­к­то­рът на Ре­ги­о­нал­ния ис­то­ри­че­с­ки му­зей Ма­г­да­ле­на Же­че­ва, ар­хе­о­ло­гът Ан­гел Ко­на­к­ли­ев, гла­в­ни­ят ар­хи­тект на Об­щи­на Тър­го­ви­ще Да­ри­на Ди­ми­т­ро­ва, пре­д­се­да­те­лят на клуб „Ва­сил Ле­в­с­ки” Ве­се­лин Ни­ко­лов, ро­ди­те­ли, ко­ле­ги и при­я­те­ли.

Вдъ­х­но­ве­ни от ви­дя­но­то, ко­ле­ги­те на Ра­до от фи­з­кул­тур­ния са­лон, му по­да­ри­ха те­ни­с­ка с на­д­пис „Бъл­га­рия над вси­ч­ко”, а той от своя стра­на по­да­ри на вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци в клу­ба бъл­гар­с­ки зна­ме­на.

Три­ба­г­ре­ник по­лу­чи и ко­ле­га­та му Ми­ро­с­лав Ива­нов за­то­ва, че ка­то тре­ньор по те­нис на ма­са про­с­ла­вя име­то на Бъл­га­рия по све­та. Ти­пи­ч­но по въз­ро­ж­ден­с­ки Ра­до­с­лав Ди­ми­т­ров ку­пу­ва го­ля­ма част от по­ма­га­ла­та за дей­но­ст­та на клу­ба със со­б­с­т­ве­ни сре­д­с­т­ва.  „Вяр­вам, че ро­до­лю­би­е­то се въз­пи­та­ва и ед­но от ме­с­та­та тря­б­ва да е учи­ли­ще­то. Ако по­ве­че учи­те­ли да­ват по не­що от се­бе си вяр­вам, че де­ца­та ще се пре­вър­нат в до­с­той­ни гра­ж­да­ни.” – ка­з­ва учи­те­лят.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *