НЕТРАДИЦИОННА, ИНТЕРЕСНА СРЕЩА

На 23 ап­рил -Ме­ж­ду­на­ро­ден  ден на кни­га­та,  Ре­ги­о­нал­на­та ни би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов” бе до­ма­кин на со­фий­с­ко­то из­да­тел­с­т­во ICU -Ай­сию, ко­е­то пре­д­с­та­ви свои кни­ги.

Пре­д­с­та­вя­не­то на кни­ги­те по мно­го ори­ги­на­лен на­чин, чрез ре­к­лам­ни трей­лъ­ри, бе на­п­ра­ве­но ли­ч­но от ре­да­к­то­ра, пре­во­дач и из­да­тел, но­си­тел на на­г­ра­да­та за пре­во­д­на ли­те­ра­ту­ра на име­то на Кръ­с­тан Дян­ков – Не­ве­на Ди­ш­ли­е­ва- Кръ­с­те­ва.

„Ние сме не­за­ви­си­мо бу­ти­ко­во из­да­тел­с­т­во с ясен про­фил и без­ком­п­ро­ми­сен ли­те­ра­ту­рен вкус. На­ши­ят фо­кус е вър­ху стой­но­с­т­на­та пре­во­д­на и бъл­гар­с­ка ли­те­ра­ту­ра. Во­де­ща те­ма­ти­ка е до­мът, ми­г­ра­ци­я­та, бе­жан­ци­те и вси­ч­ко ро­д­но. ICU – в пре­вод оз­на­ча­ва ви­ж­дам те. Ви­ж­дам те та­къв, ка­къ­в­то си, раз­ли­чен от мен, но те ува­жа­вам. То­ва е, ко­е­то сле­д­ва­ме в ра­бо­та­та си на из­да­тел­с­т­во”. С те­зи ду­ми Не­ве­на Ди­ш­ли­е­ва за­по­ч­на сре­ща­та си с тър­го­ви­щ­ки­те лю­би­те­ли на кни­га­та. Из­да­тел­с­т­во­то съ­ще­с­т­ву­ва от пет го­ди­ни, из­да­ва по око­ло де­се­ти­на кни­ги на го­ди­на, но в ка­та­ло­га му гре­ят име­на ка­то Елин Ра­х­нев, Ке­ра­на Ан­ге­ло­ва, Ка­те­ри­на Стой­ко­ва-Кле­мър, Колм Той­бин, Зей­да Смит, Хи­шам Ма­тар и мно­го дру­ги ав­то­ри, но­си­те­ли на на­г­ра­ди за ви­со­ко ху­до­же­с­т­ве­на ли­те­ра­ту­ра.

Сред най-ус­пе­ш­ни­те им кни­га са сбор­ни­ци­те с те­к­с­то­ве по най-бо­ле­з­не­ни и въл­ну­ва­щи об­ще­с­т­во­то ни те­ми, ка­то „Ку­фа­рът на брат ми” – за до­ма, за пъ­тя, за еми­г­ра­ци­я­та, „Ба­щи­те не си оти­ват” – сбор­ник, съ­с­та­вен от раз­ка­зи­те и емо­ци­о­нал­на­та из­по­вед на 24 из­ве­с­т­ни бъл­га­ри с още по-из­ве­с­т­ни ба­щи и ро­ля­та в жи­во­та им.

По­ве­че­то от кни­ги­те на из­да­тел­с­т­во­то, из­ва­ж­дат на по­каз бол­ка­та, раз­ли­ч­ни­те фор­ми на из­пи­та­ние – ка­то „Вто­ра ко­жа” на Ка­те­ри­на Стой­ко­ва, за до­ма­ш­но­то на­си­лие и „дру­ги­те” ба­щи, ко­и­то би­ят.

„Бо­ле­ст­та на пе­пе­ру­да­та” – на ро­де­на­та в град По­по­во Лю­д­ми­ла Лю­д­ми­ло­ва – за ано­ре­к­си­я­та ка­то бич на но­во­то ни вре­ме. Всред по-об­с­той­но пре­д­с­та­ве­ни­те кни­ги бе и „Бру­к­лин” – кни­га за ир­лан­д­с­кия пи­са­тел Колм Той­бин. Ро­ма­нът е за жи­во­та в Ир­лан­дия през 50-те го­ди­ни на ми­на­лия век – тру­д­но вре­ме за мно­го ир­лан­д­с­ки мом­че­та, за ко­и­то бъ­де­ще­то не но­си жа­ду­ва­на­та пер­с­пе­к­ти­ва, а мра­ч­на не­си­гур­ност и те по­е­мат по пъ­тя към „зе­мя­та на сво­бо­д­ни­те и до­ма на сме­ли­те” – Аме­ри­ка.

Кни­га­та е но­си­тел на мно­го ли­те­ра­тур­ни на­г­ра­ди, пре­ве­ж­да­на е на над 20 ези­ка. Пре­во­дът й от ан­г­лий­с­ки език в Бъл­га­рия е на ро­де­на­та в Тър­го­ви­ще  Би­с­т­ра Ан­д­ре­е­ва. Пре­д­с­та­ве­ни бя­ха от­къ­си от фил­ма по кни­га­та, ка­к­то и ин­тер­вю на из­да­тел­с­т­во­то с Би­с­т­ра Ан­д­ре­е­ва за про­це­са на пре­во­да и не­й­ни­те усе­ща­ния за кни­га­та. Сре­ща­та за­вър­ши с том­бо­ла и на­г­ра­ди от кни­ги на из­да­тел­с­т­во­то. А за те­зи, ко­и­то про­пу­с­на­ха та­зи мно­го ин­те­ре­с­на и съ­в­сем не­т­ра­ди­ци­он­на сре­ща с чи­та­те­ли­те ICU ос­та­ви свои кни­ги в би­б­ли­о­те­ка­та и все­ки, кой­то про­я­вя­ва ин­те­рес мо­же да се за­по­з­нае с ка­та­ло­га и да за­ку­пи же­ла­на от не­го кни­га.

НИ­НА АН­Д­РЕ­Е­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *