„ЛУКСЪТ НА XIX ВЕК” ГОСТУВА В ТЪРГОВИЩЕ

Тър­го­ви­щен­ци има­ха въз­мо­ж­но­ст­та да на­д­ни­к­нат на­зад във вре­ме­то, за да ви­дят ка­к­ви са би­ли об­ли­кът и де­ко­ра­ци­я­та в ев­ро­пей­с­ки­те до­мо­ве през XIX век.

То­ва ста­на въз­мо­ж­но в Сла­вей­ко­во­то учи­ли­ще, къ­де­то офи­ци­ал­но бе от­к­ри­та го­с­ту­ва­ща­та из­ло­ж­ба „Лу­к­сът на XIX век”. Тя съ­в­ме­с­т­но де­ло на ре­ги­о­нал­ни­те му­зеи в Бур­гас и Ру­се, а в Тър­го­ви­ще ще ос­та­не до 20 се­п­тем­в­ри т.г. „Уве­ли­ча­ва­ща­та се сре­д­на кла­са и си­ла­та на мо­д­ни­те тен­ден­ции през XIX век из­ви­к­ват на жи­вот все по-го­ля­мо про­из­во­д­с­т­во на де­ко­ра­ти­в­ни еле­мен­ти от ин­те­ри­о­ра – све­щ­ни­ци, фи­гур­ки, съ­до­ве, ме­бе­ли, скул­п­ту­ри. Ши­ро­ки­ят спе­к­тър от вку­со­ве и ка­че­с­т­во по­ра­ж­да раз­но­о­б­ра­з­ни фор­ми и ма­те­ри­а­ли. За де­ко­ра­ти­в­ни и би­то­ви пре­д­ме­ти се из­по­л­з­ват раз­ли­ч­ни ме­тал­ни спла­ви, ко­и­то за­ме­нят сре­б­ро­то и брон­за. То­ва пра­ви лу­к­са и из­ку­с­т­во­то до­с­тъ­п­ни за ши­рок слой гра­ж­да­ни”, раз­ка­за на го­с­ти­те ди­ре­к­то­рът на Ре­ги­о­на­лен ис­то­ри­че­с­ки му­зей-Тър­го­ви­ще Ма­г­да­ле­на Же­че­ва. В ек­с­по­зи­ци­я­та бя­ха пре­д­с­та­ве­ни цен­ни на­с­тол­ни ча­со­в­ни­ци, ва­зи, све­щ­ни­ци, аба­жу­ри, по­ли­леи, сре­бър­ни по­д­но­си, сре­бъ­рен сер­виз за ли­кьор, ап­ли­ци и част от бу­до­ар. При­съ­с­т­ва­щи­те на из­ло­ж­ба­та се въз­хи­ти­ха още на раз­но­о­б­ра­зие от кар­ти­ни, склу­п­то­ри от бронз и по­р­це­лан, ку­тии за би­жу­та, ог­ле­да­ла и др.

„Пре­д­ме­ти­те са да­ти­ра­ни от края на 18 в. и 19 в. То­ва е епо­ха­та на ро­ман­ти­з­ма, чи­и­то идеи се офор­мят в на­ча­ло­то на 19 в. и но­сят мно­го про­ме­ни спря­мо про­с­ве­щен­с­кия 18 в. Фор­ми­те и об­ра­зи­те на та­зи епо­ха про­ни­к­ват в све­та и про­во­ки­рат но­во све­то­у­се­ща­не, на­си­те­но с чу­в­с­т­ви­тел­ност. То­ва е пе­ри­о­дът и на „ала­ф­ран­га­та”, ко­га­то бъл­га­ри­те за­по­ч­ват да се ув­ли­чат по ев­ро­пей­с­ка­та мо­да в об­ле­к­ло, вън­шен вид и бит”, спо­де­ли още Ма­г­да­ле­на Же­че­ва.

Симона Алексиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *