КОНКРЕТНИ ДЕЛА ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ

Хайредин МЕХМЕДОВ, кмет на Община Антоново

ДЪРЖА НА ДУМАТА СИ, СПАЗВАМ ОБЕЩАНИЯТА СИ…

-Г-н Ме­х­ме­дов, из­ми­на­ха де­сет ме­се­ца от встъ­п­ва­не­то Ви в длъ­ж­ност ка­то кмет на Об­щи­на Ан­то­но­во, кое от обе­ща­но­то по вре­ме на пре­ди­з­бор­на­та кам­па­ния ус­пя­х­те да свър­ши­те до то­зи мо­мент?

-На 7.07.2017 г. за­по­ч­на кме­т­с­ки­ят ми ман­дат, но мо­ят про­фе­си­о­на­лен път е свър­зан с Ан­то­но­во още пре­ди 25 го­ди­ни. В на­ча­ло­то съм бил ди­ре­к­тор на ди­ре­к­ция „Про­е­к­т­на дей­ност и стро­и­тел­с­т­во”, об­щин­с­ки съ­ве­т­ник. В пе­ри­о­да 2008-2011 г. бях зам.-кмет на Об­щи­на­та, а от 2011 до 2017 г. – пре­д­се­да­тел на Об­щин­с­кия съ­вет. Ви­на­ги съм бил ан­га­жи­ран с про­б­ле­ми­те и тру­д­но­с­ти­те на на­шия ре­ги­он. На три ва­ж­ни ак­цен­та обър­нах вни­ма­ние, пре­ди да ста­на кмет на Ан­то­но­во – обе­щах да се за­ку­пят 11 броя хра­с­то­ре­зи, ко­и­то са от из­к­лю­чи­тел­на ва­ж­ност за по­чи­с­т­ва­не­то на об­ще­с­т­ве­ни­те ме­с­та. Ве­че се ра­бо­ти с тях по гра­фик. Вто­рото ми обе­ща­ние бе свър­за­но с оси­гу­ря­ва­не­то на ин­тер­нет. А тре­то­то – за тру­до­ва­та ми­г­ра­ция на хо­ра в чу­ж­би­на, по­ра­ди без­ра­бо­ти­ца­та, ко­е­то е и на­ци­о­на­лен про­б­лем, ра­бо­тим с об­щи уси­лия по раз­ли­ч­ни про­г­ра­ми. Хо­ра­та в Ан­то­но­во ис­кат нор­мал­ни не­ща, ко­и­то ние се ста­ра­ем да пра­вим. Ис­кам след го­ди­ни, ко­га­то до­й­да в Ан­то­но­во, да ви­дя ка­к­во аз и мо­ят екип сме на­п­ра­ви­ли, да ос­та­вим по­ло­жи­тел­на сле­да след се­бе си за до­б­ро­то на хо­ра­та, жи­ве­е­щи тук. Дър­жа на ду­ма­та си, спа­з­вам обе­ща­ни­я­та си, та­ка  ще ра­бо­тим и зана­пред.

-В на­ве­че­ри­е­то на Пра­з­ни­ка на гра­да – Ан­то­но­в­ден, по­лу­чи­х­те на­г­ра­да от те­ле­ви­зия Bulgaria ON AIR, за ка­к­во Ви бе връ­че­на тя?

 -То­ва бе до­с­та не­о­ча­к­ва­но за мен. На­г­ра­да­та ми бе връ­че­на от про­г­ра­ма „БГ мар­ш­ру­ти” за ця­ло­с­тен при­нос в уп­ра­в­ле­ни­е­то за най-бър­за ада­п­та­ция в ме­с­т­но­то са­мо­у­п­ра­в­ле­ние ка­то нов кмет. Бла­го­да­ря им за то­ва от­ли­чие, ко­е­то до­пъл­ни­тел­но сти­му­ли­ра да се раз­ви­ва­ме.

-Ос­вен вси­ч­ки стар­ти­ра­ли про­е­к­ти, по ко­и­то ра­бо­ти­те и те­зи, по ко­и­то оча­к­ва­те да бъ­де­те одо­б­ре­ни, ка­к­во още пре­д­с­тои през сле­д­ва­щи­те ме­се­ци?

-В на­ча­ло­то на юни – на 2, 3 и 4 про­ве­ж­да­ме на­шия па­на­ир. По­д­го­т­вя­ме бо­га­та кул­тур­на про­г­ра­ма и мно­го из­не­на­ди за на­ши­те жи­те­ли и го­с­ти. Спе­ци­ал­но уча­с­тие ще има пе­ви­ца­та Де­си До­б­ре­ва, та­ка че ис­кам от се­га да ка­жа на вси­ч­ки, ко­и­то же­ла­ят, да се вклю­чат в па­на­ир­ни­те дни, че са до­б­ре до­ш­ли! За­по­вя­дай­те!

Интервю на Симона АЛЕКСИЕВА

Проектите заложени от Община Антоново:

-По про­ект „Ра­бо­та” в на­ча­ло­то на юни 27 ду­ши ще за­по­ч­нат ра­бо­та на пъ­лен 8-ча­сов ра­бо­тен ден. Два ме­се­ца ще бъ­де пе­ри­о­дът на обу­че­ние за при­до­би­ва­не на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция, след ко­е­то ед­на го­ди­на ще бъ­дат за­е­ти в об­ла­ст­та на стро­и­тел­с­т­во­то и бла­го­у­с­т­рой­с­т­во­то. По то­зи про­ект ве­че са за­ку­пе­ни 11 хра­с­то­ре­за, раз­пре­де­ле­ни в на­се­ле­ни­те ме­с­та.

-Из­г­ра­ж­да­не­то на но­ва де­т­с­ка пло­ща­д­ка от ка­пи­та­ло­ва­та про­г­ра­ма на Об­щи­на Ан­то­но­во съ­що е в ход. За мя­с­то­то за спорт и от­дих са за­де­ле­ни 20 хил. лв.

-Ком­би­ни­ра­на ми­ни спор­т­на пло­ща­д­ка за фу­т­бол, во­лей­бол и ба­с­ке­т­бол е дру­ги­ят раз­ра­бо­тен про­ект от еки­па на ан­то­но­в­с­ка об­щи­на. За по­д­дър­жа­не на съ­о­ръ­же­ни­я­та в нея ще бъ­де на­з­на­чен слу­жи­тел, а за ре­а­ли­за­ци­я­та на за­ло­же­ни­те идеи ще бъ­дат ну­ж­ни 100 хил.лв.

-Спор­тен екип кме­тът ще по­да­ри и на ев­ро­пей­с­ка­та шам­пи­он­ка по бокс Ме­лис Йо­ну­зо­ва. На за­се­да­ние на Об­щин­с­кия съ­вет пък гра­до­на­чал­ни­кът офи­ци­ал­но на­г­ра­ди с ме­да­ла на Об­щи­на Ан­то­но­во, гра­мо­та и па­ри­ч­на пре­мия мла­да­та спор­ти­с­ка.

-Об­щи­на Ан­то­но­во фи­нан­си­ра със су­б­си­дии от по 5000 лв. два­та си фу­т­бол­ни от­бо­ра – „Ту­з­лу­ш­ка сла­ва” и „Со­кол-Тре­с­ка­вец”, ко­и­то по ду­ми­те на кме­та, се дви­жат в зла­т­на­та сре­да на об­ла­с­т­но­то пър­вен­с­т­во по фу­т­бол. Кме­тът Хай­ре­дин Ме­х­ме­дов спо­де­ли, че са по­д­го­т­ви­ли за спор­т­ни­те на­де­ж­ди но­ви еки­пи, на ко­и­то е из­пи­са­но име­то на Об­щи­на Ан­то­но­во.

-Вхо­ди­ран е про­ект по фонд „Со­ци­ал­на за­к­ри­ла” за об­за­ве­ж­да­не и обо­ру­д­ва­не на со­ци­ал­на тра­пе­за­рия на стой­ност 30 хил.лв. в би­в­ша­та сгра­да на Мла­де­ж­кия дом. В рам­ки­те на то­зи про­ект е за­ло­же­но раз­к­ри­ва­не на но­ви две ра­бо­т­ни ме­с­та. При­по­м­ня­ме, че към мо­мен­та 400 ду­ши от ця­ла­та ан­то­но­в­с­ка об­щи­на по  ­лу­ча­ват то­п­ла хра­на все­ки дел­ни­чен ден по ОП „Хра­ни”.

-Об­щи­на Ан­то­но­во е кон­к­ре­тен бе­ни­фи­ци­ент по ОПРЧР и НО­ИР, при ко­и­то изи­с­к­ва­не­то е про­е­к­ти­те да се ре­а­ли­зи­рат в за­дъл­жи­тел­но пар­т­ньор­с­т­во на об­щи­на­та, би­з­не­са, не­п­ра­ви­тел­с­т­ве­ни­те ор­га­ни­за­ции и уче­б­ни за­ве­де­ния. По не­го ще бъ­де съ­з­да­де­на за­е­тост на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Ан­то­но­во и в „По­т­ре­би­тел­на ко­о­пе­ра­ция” – с.Сте­в­рек. За­ло­же­ни­те дей­но­с­ти са и за ин­те­г­ра­ция и връ­ща­не в учи­ли­ще на ли­ца от ром­с­ки про­из­ход, до­пъл­ни­тел­ни уро­ци по бъл­гар­с­ки език и др. Об­ща­та стой­ност на про­е­к­та по две­те опе­ра­ти­в­ни про­г­ра­ми е око­ло 900 хил. лв.

-До се­д­ми­ца се оча­к­ва да бъ­дат по­лу­че­ни го­то­ви­те те­х­ни­че­с­ки про­е­к­ти, по ко­и­то ще бъ­дат ре­мон­ти­ра­ни по ед­на гла­в­на ули­ца в гр.Ан­то­но­во и се­ла­та Тре­с­ка­вец, Сте­в­рек, Лю­би­че­во, Из­во­ро­во, Тай­ми­ще и Мо­ра­ви­ца. Ас­фал­ти­ра­не­то ще бъ­де на стой­ност 1 млн. и 200 хил. лв.

-Об­щи­на Ан­то­но­во ще кан­ди­да­т­с­т­ва и за про­ект в рам­ки­те на 30 хил.лв., с ко­и­то да бъ­де из­г­ра­де­на без­п­ла­т­на и до­с­тъ­п­на за гра­ж­да­ни­те 4G ин­тер­нет мре­жа.

-До края на го­ди­на­та тря­б­ва да бъ­де за­вър­ше­но из­г­ра­ж­да­не­то на ман­д­ра за ко­зе си­ре­не, ки­се­ло мля­ко и др. до­ма­ш­но при­го­т­ве­ни мле­ч­ни про­ду­к­ти в се­ло Мо­ра­ви­ца. Ча­с­тен ин­ве­с­ти­тор ве­че е за­по­ч­нал стро­е­жа със со­б­с­т­ве­ни сре­д­с­т­ва,  след одо­б­рен про­ект и по­лу­че­ни раз­ре­ше­ния от Об­щи­на­та.

-Го­тов е про­е­к­тът по По­д­мяр­ка 7.2. „Ин­ве­с­ти­ции в съ­з­да­ва­не­то, по­до­б­ря­ва­не­то или раз­ши­ря­ва­не­то на вси­ч­ки ви­до­ве мал­ки  по ма­щаб ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра”, ка­са­ещ енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност на сгра­да­та на об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция за бли­зо 1 млн. лв. След об­но­вя­ва­не­то, сгра­да­та ще бъ­де и га­зи­фи­ци­ра­на, с ко­е­то пре­д­ви­ж­дат 40% по-мал­ко раз­хо­ди за ото­п­ле­ние през сле­д­ва­щия зи­мен се­зон.

-По Ре­ги­о­нал­на­та про­г­ра­ма за за­е­тост са одо­б­ре­ни още 10 ду­ши, ко­и­то ще бъ­дат на­з­на­че­ни на ра­бо­та в рам­ки­те на 6 ме­се­ца.

-Пре­д­с­тои да бъ­дат на­п­ра­ве­ни тро­то­а­ри­те на две­те ули­ци в ром­с­ка­та ма­ха­ла, за ко­и­то са за­де­ле­ни 450 хил. лв.

-Об­щи­на­та ве­че до­фи­нан­си­ра и чи­та­ли­ща­та, ко­и­то са 11 на брой, сте­пе­ну­ва­ни по го­ле­ми­на. 15 хил.лв. е фи­нан­со­ва­та по­д­к­ре­па за тях.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *