ДА ДОКОСВАШ ПОЕТИЧНО С КРАСОТА

Спе­ци­а­лен гост на Реги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов” бе Ан­на Ма­рия Пе­т­ро­ва- Гю­зе­ле­ва, ко­я­то пре­д­с­та­ви за тър­го­ви­щ­ка­та пу­б­ли­ка сти­хо­с­бир­ка­та си „…А ду­ша­та знае”, по­с­ве­те­на на съ­п­ру­га й – опер­ния пе­вец Ни­ко­ла Гю­зе­лев.

Ак­т­ри­са, ба­ле­ри­на, по­е­те­са, жур­на­ли­с­т­ка и още, и още ин­те­ре­с­ни стра­ни от ли­ч­но­ст­та й, с ко­и­то за­п­ле­ни тър­го­ви­щен­ци. И най-ве­че с ис­к­ре­но­ст­та и чу­в­с­т­ва­та си, пре­т­во­ре­ни на бе­лия лист и съ­б­ра­ни в сти­хо­с­бир­ка­та „…А ду­ша­та знае”.

„Сти­хо­с­бир­ка­та е из­по­вед на ав­тор­ка­та, из­по­вед на не­й­на­та ду­ша и сър­це, из­по­вед, по­с­ве­те­на на лю­бо­в­та”, ду­ми на во­де­щия на ве­чер­та Николай Калев, на­пъл­но опи­с­ва­щи твор­че­с­т­во­то на Ан­на Ма­рия Пе­т­ро­ва-Гю­зе­ле­ва. Той на­п­ра­ви ли­те­ра­ту­рен ана­лиз на сти­хо­ве­те от кни­га­та, об­ръ­щай­ки вни­ма­ние и на сти­ли­с­ти­ка­та на по­е­те­са­та, на не­й­ния та­лант, упо­ри­тост, мо­рал.

Ду­ми­те му се ре­ду­ва­ха със сти­хо­ве и кра­си­ви му­зи­кал­ни из­пъл­не­ния, ко­и­то в ком­би­на­ция раз­въл­ну­ва­ха при­съ­с­т­ва­щи­те във фо­а­йе­то на РБ и до­ко­с­на­ха сър­ца­та им с кра­со­та. Сил­ни, емо­ци­о­нал­ни, ек­с­п­ре­си­в­ни сти­хо­т­во­ре­ния, пре­п­ле­те­ни с те­ми­те за лю­бо­в­та, май­ка­та, жи­во­та, па­т­ри­о­ти­з­ма, ро­до­лю­би­е­то, съ­щ­но­ст­та на чо­ве­ка. В края на по­е­ти­ч­на­та ве­чер Ан­на Ма­рия бла­го­да­ри на тър­го­ви­щен­ци за то­п­ло­то го­с­то­п­ри­ем­с­т­во, по­да­ря­вай­ки на при­съ­с­т­ва­щи­те ед­ни от най-емо­ци­о­нал­ни­те си стихо­ве.

_______________________________________________

В по­зи­ти­в­на, ув­ле­ка­тел­на и  по­ве­че от при­я­т­на ат­мо­с­фе­ра, мла­ди­ят пи­са­тел Ти­хо­мир Ива­нов пре­д­с­та­ви пър­ва­та си кни­га – „Ка­ми­но:Пъ­тят на за­в­ръ­ща­не­то” пред тър­го­ви­щ­ка пу­б­ли­ка. Ве­дър и мно­го ус­ми­х­нат, той спо­де­ли на сво­и­те го­с­ти за пъ­те­ше­с­т­ви­е­то му по Ел Ка­ми­но, про­с­ло­ву­тия 800-ки­ло­ме­т­ров по­к­лон­ни­че­с­ки мар­ш­рут до ка­те­д­ра­ла­та „Сан­тя­го де Ком­по­с­те­ла” в ед­но­и­мен­ния ис­пан­с­кия град, за най-ва­ж­ни­те мо­мен­ти и про­з­ре­ния от ду­хо­в­на­та тран­с­фор­ма­ция, ко­я­то пре­жи­вя­ва там, за ли­ч­на­та ми­сия, во­ля­та, чу­в­с­т­ва­та, лю­бо­пи­т­с­т­во­то  и про­мя­на­та.

За го­с­ти­те в РБ „Пе­тър Стъ­пов” мла­ди­ят пи­са­тел бе по­д­го­т­вил и мул­ти­ме­дий­ни кли­по­ве с още впе­ча­т­ле­ния и раз­ми­с­ли от пре­жи­вя­но­то.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *