“МЕЧТИТЕ ИМАТ КРИЛА”

Сдру­же­ние “Дар” и ро­ди­те­ли на де­ца  с ин­тен­зи­в­ни и ком­п­ле­к­с­ни ну­ж­ди про­ве­ж­дат бла­го­т­во­ри­тел­на ини­ци­а­ти­ва под  на­д­с­лов  „МЕ­Ч­ТИ­ТЕ ИМАТ КРИ­ЛА”. Ини­ци­а­ти­ва­та се про­ве­ж­да в град Тър­го­ви­ще и град По­по­во На­б­ра­ни­те  сре­д­с­т­ва ще бъ­дат из­по­л­з­ва­ни за: Продължете да четете “МЕЧТИТЕ ИМАТ КРИЛА”

АЛМАНАХ “ХУМОР И САТИРА – 2018″

На­с­ко­ро из­ле­зе от пе­чат Ал­ма­нах „Но­ва бъл­гар­с­ка ли­те­ра­ту­ра – Ху­мор и са­ти­ра 2018″, из­да­ние на Фон­да­ция „Бу­к­ви­те” с ме­ди­ен пар­т­ньор Бъл­гар­с­ко на­ци­о­нал­но ра­дио. Продължете да четете АЛМАНАХ “ХУМОР И САТИРА – 2018″

НАС ЩЪРКЕЛИ НИ КЪЛВАЛИ

Пе­шо най-по­с­ле си има по­ле­з­но за­ни­ма­ние. От две се­д­ми­ци е горд при­те­жа­тел на стра­ни­ца във Фей­с­бук и по цял ден ре­ша­ва със се­бе­по­до­б­ни жи­з­не­нова­ж­ни за Бъл­га­рия и чо­ве­че­с­т­во­то въ­п­ро­си. Продължете да четете НАС ЩЪРКЕЛИ НИ КЪЛВАЛИ

КИБЕР ТОРМОЗ И ФАЛШИВИ НОВИНИ – АКТУАЛНАТА РЕАЛНОСТ В ИНТЕРНЕТ

По по­вод Ди­ги­тал­на­та ев­ро­пей­с­ка се­д­ми­ца Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов” – Тър­го­ви­ще ор­га­ни­зи­ра ле­к­ци­он­на сре­ща с пре­д­с­та­ви­те­ли от ОД на МВР и се­д­мо­к­ла­с­ни­ци от Вто­ро СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов”. Продължете да четете КИБЕР ТОРМОЗ И ФАЛШИВИ НОВИНИ – АКТУАЛНАТА РЕАЛНОСТ В ИНТЕРНЕТ

График на автобусните линии в община Търговище в празничните дни

С решение на Комисията по транспорт и безопасност на движението при Община Търговище, графикът за движение на автобусите по междуселищните линии по време на великденските празници е следният: Продължете да четете График на автобусните линии в община Търговище в празничните дни