ОТ “ОСАННА” ПРЕЗ “РАЗПНИ ГО” ДО “ДА ПРЕБЪДЕ”!

Не­у­се­т­но се из­ни­за по­ре­д­на­та го­ди­на в ле­то­б­ро­е­не­то на в.”Зна­ме” и ве­с­т­ни­кът из­пъл­ни це­ли 59 ле­та.

За та­ка­ва зря­ла и по­че­т­на въз­раст би­ха мо­г­ли да се ка­жат мно­го не­ща- и за НА­ЧА­ЛО­ТО на из­да­ни­е­то, и за пе­ри­пе­ти­и­те през го­ди­ни­те, и за вър­хо­ве­те, и за па­до­ве­те в не­го­во­то спи­с­ва­не  и из­да­ва­не…Най-ва­ж­но­то оба­че си ос­та­ва фа­к­тът, че ве­с­т­ни­кът оце­ля в тру­д­но­то и на­би­ра ско­рост на­пред и на­го­ре.

То­ва оце­ля­ва­не си има це­на, то не се слу­чи ни­как ле­с­но. И ако на по­ре­д­на­та Об­щин­с­ка се­сия  по­с­ле­д­ни­те две  го­ди­ни за „Зна­ме” бя­ха оп­ре­де­ле­ни ка­то ус­пе­ш­ни, то  ние, от еки­па, си зна­ем ка­к­во ни ко­с­т­ва­ше то­ва. Да бъ­деш уп­ра­ви­тел на по­ч­ти фа­ли­ра­ло дру­же­с­т­во оз­на­ча­ва да уме­еш да по­на­сяш уда­ри. Не мо­жем да за­б­ра­вим как мно­зи­на се вклю­чи­ха в хо­ра на не­до­б­ро­же­ла­те­ли­те с ко­вар­но­то:”Раз­п­ни го”! Но ние чу­х­ме и дру­ги­те гла­со­ве, гла­со­ве­те на здра­вия ра­зум, на оне­зи, ко­и­то ка­за­ха за „Зна­ме”: „Да пребъ­де”! Да пребъ­де и да про­дъл­жи сво­е­то съ­ще­с­т­ву­ване ка­то ед­но цен­но­с­т­но кул­тур­но до­с­ти­же­ние за Тър­го­ви­ще през го­ди­ни­те.

Бла­го­да­ре­ние на вси­ч­ки тях, ка­к­то и на пре­да­ни­те ни чи­та­те­ли,  се­га дър­жим в ръцете си  7 535-тия  брой на из­да­ни­е­то. Тру­ден и ди­на­ми­чен е дне­ш­ни­ят ден на „Зна­ме”. На­ла­га се да се спра­вя­ме с ре­ди­ца пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва , но во­де­ни от вя­ра­та, ЧЕ НЯ­МА НА­ЧИН ДА НЯ­МА НА­ЧИН пре­пя­т­с­т­ви­я­та ед­но по ед­но от­па­дат. И ус­пе­хи­те не за­къ­с­ня­ват: за пръв път та­зи есен „Зна­ме” по­с­ти­г­на ед­на из­к­лю­чи­тел­на, ед­на  ре­кор­д­на або­на­мен­т­на кам­па­ния.  Хо­ра­та ни пре­д­по­чи­тат, за­що­то не пе­ча­та­ме ма­те­ри­а­ли от Ин­тер­нет, а се стре­мим към по-тру­д­но­то: във фо­ку­са на жур­на­ли­с­ти­че­с­ки­те ни пу­б­ли­ка­ции да  бъ­де вси­ч­ко, слу­ч­ва­що се в Тър­го­ви­щ­ко: съ­би­тия, но­ви­ни, пре­д­с­то­я­щи про­я­ви… Изо­б­що, зор­ко­то и кри­ти­ч­но око на „Зна­ме” е на­в­ся­къ­де. Не слу­чай­но  „Тър­го­ви­ще над вси­ч­ко” е де­ви­зът на из­да­ни­е­то. Тук е мя­с­то­то да от­бе­ле­жа, че в спи­с­ва­не­то на бро­е­ве­те ос­вен енер­ги­ч­ни­ят, ма­кар и ма­ло­б­ро­ен твор­че­с­ки екип, за­ре­ден с ори­ги­нал­ни идеи, ав­тор­с­ки хрум­ва­ния и про­фе­си­о­на­ли­зъм,  мно­го ни по­ма­гат и ко­ле­ги­те от „Зна­ме” Иван­ка Бо­те­ва, Ма­рия Стан­че­ва и Ра­до­с­лав Чер­ке­зов, ка­к­то  и на­ши­те пре­да­ни съ­т­ру­д­ни­ци: Ни­на Ан­д­ре­е­ва, Йор­дан Мин­чев, Стойка Теодосиева, Ана­с­та­сия Ива­но­ва, Ра­д­ка Ива­но­ва, Ве­сел­ка Ба­х­не­ва, Ан­то­ния Ата­на­со­ва, Петър Матев,Иван Стойчев,Иван Тодоров и др., на вси­ч­ки тях дъл­жим при­з­на­ние.

„Зна­ме” е че­ти­во за хо­ра от вси­ч­ки въз­ра­с­ти. В ре­да­к­ци­он­на­та стра­те­гия на ве­с­т­ни­ка е да по­о­щ­ря­ва мла­ди тър­го­ви­щ­ки да­ро­ва­ния и спор­т­ни та­лан­ти, да да­ва мя­с­то на твор­би от ме­с­т­ни ав­то­ри, да раз­ка­з­ва за ус­пе­ли тър­го­ви­щен­ци, ко­и­то но­сят пре­с­тиж за гра­да ни в стра­на­та и по све­та. Не по­д­це­ня­ва­ме со­ци­ал­ни­те и здра­в­ни­те те­ми, на ко­и­то все­ки ме­сец по­с­ве­ща­ва­ме стра­ни­ци. Ра­бо­тим в от­ли­ч­но пар­т­ньор­с­т­во с ин­с­ти­ту­ци­и­те: би­б­ли­о­те­ка­та, му­зея, чи­та­ли­ще­то, Мла­де­ж­кия дом, НСО, вклю­ч­вай­ки се и по­о­щ­ря­вай­ки вси­ч­ки те­х­ни по­зи­ти­в­ни кам­па­нии и ка­у­зи.  И за в бъ­де­ще „Зна­ме” ще за­дъл­бо­ча­ва по­л­зо­т­вор­ни­те си твор­че­с­ки  кон­та­к­ти с ли­ч­но­с­ти, ин­с­ти­ту­ции, фир­ми и ви­на­ги ще да­ва с при­о­ри­тет три­бу­на на до­б­ра­та но­ви­на, на по­зи­ти­в­ни­те на­чи­на­ния в на­шия град и на вси­ч­ки оне­зи зло­бо­д­не­в­ни те­ми, ко­и­то ка­са­ят Ва­шия чи­та­тел­с­ки ин­те­рес.

На­к­рая към вси­ч­ки на­ши чи­та­те­ли, при­я­те­ли и сим­па­ти­зан­ти ще ка­жа та­ка: Бла­го­да­рим Ви за до­ве­ри­е­то! Бла­го­да­рим Ви, че „Зна­ме” е Ва­ши­ят пър­ви из­бор! Да­но да сте го раз­б­ра­ли и усе­ти­ли, че за вси­ч­ки Вас по­д­го­т­вя­ме все­ки сле­д­ващ брой с лю­бов и от­го­вор­ност…

ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *