ОБЩИНАТА С УВАЖЕНИЕ И ГРИЖА КЪМ ТЪРГОВИЩКИТЕ ПЕНСИОНЕРИ

Ед­ва ли пен­си­о­не­ри­те в Тър­го­ви­щ­ка­та об­щи­на мо­гат да бъ­дат до­вол­ни и ува­жи­тел­ни към „пъ­с­т­ро­ц­ве­т­ни­те пра­ви­тел­с­т­ва”, ко­и­то се из­ре­ди­ха след про­ме­ни­те на 10 но­ем­в­ри 1989 го­ди­на. Вси­ч­ки те на­п­ра­ви­ха из­к­лю­чи­тел­но мал­ко, за да мо­гат хо­ра­та от тре­та­та въз­раст в Бъл­га­рия да са гор­ди със сво­е­то ми­на­ло и още по­ве­че със сво­и­те ста­ри­ни. Ни­с­ки пен­сии, скъ­по здра­ве­о­па­з­ва­не, из­то­щи­те­лен со­ци­а­лен ста­тус и ка­к­во ли още не те­г­не вър­ху бъл­гар­с­кия пен­си­о­нер.

Има оба­че не­що по­ло­жи­тел­но, ко­е­то ра­д­ва и с ко­е­то се гор­де­ят пен­си­о­не­ри­те от Тър­го­ви­щ­ка­та об­щи­на. По­ве­че от 30 го­ди­ни об­щин­с­ки­ят съ­вет и об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция по­ла­гат все­с­т­ран­ни гри­жи за хо­ра­та от тре­та­та въз­раст. Още от вре­ме­то на кме­то­ве­те Пе­тър Ка­ра­ге­ор­ги­ев и д-р Кра­си­мир Ми­рев, от пре­д­се­да­те­ли­те на Об­щин­с­кия съ­вет Здра­в­ко Ов­ча­ров, Ди­ми­тър Ди­ми­т­ров, Се­вим Али, а се­га и от кме­та д-р Да­рин Ди­ми­т­ров и пре­д­се­да­те­ля на ме­с­т­ния пар­ла­мент Ха­ти­дже Али­е­ва към въз­ра­с­т­ни­те хо­ра се по­ла­гат все­с­т­ран­ни гри­жи и се при­ла­га ефе­к­ти­в­на со­ци­ал­на по­ли­ти­ка.

Са­мо в Тър­го­ви­ще има 10 пен­си­о­нер­с­ки клу­ба с от­ли­ч­на ба­за и още де­се­ти­на клу­ба в се­ла­та на об­щи­на­та, ко­и­то во­дят из­к­лю­чи­тел­но ак­ти­вен об­ще­с­т­ве­но – по­ле­зен жи­вот. В об­щи­сн­кия бю­джет еже­го­д­но се за­де­лят до­с­та­тъ­ч­но сре­д­с­т­ва за ре­мон­т­ни и дру­ги дей­но­с­ти на клу­бо­ве­те, за раз­ли­ч­ни об­ще­с­т­ве­ни и ху­до­же­с­т­ве­ни ме­ро­п­ри­я­тия. Тър­го­ви­щ­ки­те пен­си­о­не­ри се гор­де­ят с тра­ди­ци­он­ния си пе­се­нен фе­с­ти­вал „Лю­ля­кът ми за­ми­ри­са”, с про­ле­т­ния бал на тре­та­та въз­раст в ре­с­то­рант „Тер­ра Ев­ро­па”, с кон­кур­са „Ми­сис Дръ­з­но­ве­ние”, „Ап­рил – ме­сец на ше­га­та” и ре­ди­ца дру­ги ини­ци­а­ти­ви в от­дел­ни­те клу­бо­ве.

От мно­го го­ди­ни на­зад през юни и се­п­тем­в­ри в че­ти­ри сме­ни пен­си­о­не­ри­те ле­ту­ват на мо­ре в об­щин­с­ка­та ба­за в Бал­чик. С мно­го до­б­ро от­но­ше­ние към въз­ра­с­т­ни­те хо­ра се от­на­сят об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Ми­т­ко Стай­ков, би­з­не­с­ме­нът и об­ла­с­тен пре­д­се­да­тел на ДПС Хам­ди Или­я­зов и дру­ги ме­с­т­ни из­ве­с­т­ни ли­ч­но­с­ти. Те по­ла­гат гри­жи, за да се оси­гу­ри без­п­ла­т­на хра­на на най-бе­д­ни­те хо­ра и хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния. Не­пре­къ­с­на­то се ор­га­ни­зи­рат сре­щи с ме­с­т­ни­те об­щин­с­ки ръ­ко­во­ди­те­ли, с об­ла­с­т­на­та уп­ра­ва, с на­ро­д­ни пре­д­с­та­ви­те­ли от об­ла­ст­та.

Мо­же би тря­б­ва да за­вър­ша те­зи си пу­б­ли­ци­с­ти­ч­ни ре­до­ве с ми­съл­та: „Ако ро­д­ни­ят пар­ла­мент, бъл­гар­с­ки­те пра­ви­тел­с­т­ва и дру­ги ин­с­ти­ту­ции ми­с­ле­ха по­ве­че за въз­ра­с­т­ни­те хо­ра и те­х­ни­те ста­ри­ни, ка­к­то то­ва пра­вят в Тър­го­ви­ще, об­ща­та со­ци­ал­на кар­ти­на на хо­ра­та от тре­та­та въз­раст в Бъл­га­рия би би­ла аб­со­лю­т­но дру­га и кон­ку­рен­т­на на та­зи в раз­ви­ти­те ев­ро­пей­с­ки стра­ни”.

Ра­до­с­лав Чер­ке­зов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *