Знаме на 59 г.

С то­п­ла, сър­де­ч­на, за­по­м­ня­ща се сре­ща бе оз­на­ме­ну­ва­на 59-го­ди­ш­ни­на­та от съ­з­да­ва­не­то на в.”Зна­ме”.

В ре­да­к­ци­я­та на из­да­ни­е­то при­с­ти­г­на­ха мно­го го­с­ти: съ­т­ру­ди­ци, при­я­те­ли, сим­па­ти­зан­ти на ве­с­ти­ка, ко­и­то бли­зо три ча­са раз­го­ва­ря­ха за на­с­то­я­ще­то и бъ­де­ще­то на ве­с­т­ни­ка. Сред го­с­ти­те бе­ше и ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни­ят се­к­ре­тар на Об­щи­на Тър­го­ви­ще Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва, ко­я­то, за­е­д­но с до­б­ри­те ду­ми за „Зна­ме” връ­чи и по­з­д­ра­ви­те­лен ад­рес към Еки­па от име­то на кме­та д-р Да­рин Ди­ми­т­ров.

Пър­ва по­з­д­ра­ви еки­па на „Зна­ме” с пра­з­ни­ка по­е­те­са­та Стой­ка Те­о­до­си­е­ва, ко­я­то в ха­ра­к­тер­ния си емо­ци­о­на­лен стил от­п­ра­ви то­п­ли сло­ва и по­же­ла­ния за още дъл­ги го­ди­ни жи­вот на из­да­ни­е­то. Жур­на­ли­с­ти­те Ра­до­с­лав Чер­ке­зов и Ге­ор­ги Ива­нов /ог­ла­вя­ва­ли „Зна­ме” през раз­ли­ч­ни пе­ри­о­ди от не­го­ва­та ис­то­рия/ го­во­ри­ха за въз­ра­ж­да­не­то на ве­с­ти­ка през по­с­ле­д­ни­те 2 го­ди­ни.”По­к­лон! По­к­лон пред вси­ч­ки от еки­па на „Зна­ме” и към вси­ч­ки не­го­ви съ­т­ру­д­ни­ци, ко­и­то вла­гат си­ли, енер­гия, ку­раж, за да оце­лее из­да­ни­е­то на кни­ж­ния па­зар в тру­д­но­то вре­ме, в ко­е­то жи­ве­ем”-ка­за Ра­до­с­лав Чер­ке­зов.

Ни­на Ан­д­ре­е­ва-един от ак­ти­в­ни­те съ­т­ру­д­ни­ци, съ­що по­з­д­ра­ви ко­ле­к­ти­ва на „Зна­ме” с то­п­ли по­же­ла­ния,като се присъедини към всеобщата оценка, че да правиш вестник в днешно време си е истински житейски подвиг.

Спо­ме­ни за ми­на­ло и на­с­то­я­ще, смях и сним­ки за спо­мен- в та­ка­ва ат­мо­с­фе­ра про­дъл­жи то­ва за­ду­ше­в­но съ­би­ра­не, в ко­е­то скъ­пи го­с­ти на ре­да­к­ци­я­та бя­ха още: Ани Кръ­с­те­ва, Ве­сел­ка Ба­х­не­ва, Ан­то­ния Ата­на­со­ва, Дан­чо Мин­чев, Ко­льо Ко­лев, Ана­с­та­сия Ива­но­ва, Мар­га­ри­та Си­ме­о­но­ва, Иван То­до­ров.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *