ЖИВЕЕМ С ПРОБЛЕМИТЕ НА ТЪРГОВИЩЕ, НА В.”ЗНАМЕ”

Ние сме гру­па тър­го­ви­щен­ци, ко­и­то по раз­ли­ч­но вре­ме сме се из­се­ли­ли в Со­фия, но про­дъл­жа­ва­ме да се тър­сим, да се съ­би­ра­ме и по­д­к­ре­пя­ме.

Го­ля­ма част от нас са чле­но­ве на Зем­ля­че­с­ко­то дру­же­с­т­во на тър­го­ви­щен­ци, по ко­я­то ли­ния съ­що се ви­ж­да­ме и об­щу­ва­ме. Сре­щи­те си с ед­ни от при­я­те­ли­те пра­вим в МОЛ-Со­фия, а с дру­ги­те- в за­ве­де­ние „Ав­ра­зия” на пл.”Ма­ке­до­ния”. Ес­те­с­т­ве­но, че в раз­го­во­ри­те на пър­во мя­с­то и с при­о­ри­тет при­съ­с­т­ва те­ма­та за на­ше­то Тър­го­ви­ще.

Въл­ну­ва­ме се от вси­ч­ко: ка­к­во се слу­ч­ва в об­ще­с­т­ве­ния жи­вот, как жи­ве­ят на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни, ка­к­во пре­д­с­тои за­на­пред . Аз от две го­ди­ни съм або­ни­ра­на за в.”Зна­ме” и по­ве­че ин­фор­ма­ция за слу­ч­ва­що­то се в ро­д­ния ни град на­у­ча­ва­ме от ве­с­т­ни­ка, кой­то си пре­да­ва­ме от ръ­ка на ръ­ка, по­с­ле об­съ­ж­да­ме про­че­те­но­то и сме до­вол­ни, че по то­зи на­чин на­у­ча­ва­ме за вси­ч­ко, ко­е­то се слу­ч­ва в гра­да ни. В раз­го­во­ри­те за Тър­го­ви­ще и в.”Зна­ме” с охо­та се вклю­ч­ват: До­н­ка Ива­но­ва, Иван Хри­с­тов, сем.Гре­та и Ми­шо Ки­но­ви, ген.Иван Ге­ор­ги­ев от Ал­ва­но­во, сем.До­ра и проф.Сто­ян Але­к­сан­д­ров /пре­по­да­ва­тел от Со­фий­с­кия уни­вер­си­тет/, Иван­ка Ва­си­ле­ва, Съ­б­ка Чер­го­ва, Си­ме­он­ка Ло­в­джи­е­ва и др. Вси­ч­ки те са ро­дом от Тър­го­ви­ще и ни­как не им е без­раз­ли­ч­но ка­к­во се слу­ч­ва в не­го.

Връ­з­ка­та е жи­ва, зем­ля­че­с­т­во­то е жи­во. И ние се гор­де­ем с та­лан­ти­те на Тър­го­ви­ще: по­ч­ти не про­пу­с­ка­ме кон­церт на ма­е­с­т­ро Йор­дан Кам­джа­лов-въз­хи­ще­ние и по­к­лон!, сле­дим изя­ви­те на тър­го­ви­щ­ки­те съ­с­та­ви от Мла­де­ж­кия дом и Чи­та­ли­ще­то, об­съ­ж­да­ме сти­хо­с­бир­ки­те на Стой­ка Те­о­до­си­е­ва, на Ге­ор­ги Ива­нов и др., по­се­ща­ва­ме по­с­та­но­в­ки­те на те­а­т­ри­те, не про­пу­с­ка­ме из­ло­ж­ба, го­во­рим си за тър­го­ви­щ­кия па­на­ир и за пра­з­ни­ка на гра­да. Изо­б­що, ни­що не ни е без­раз­ли­ч­но, вси­ч­ко, ко­е­то ка­сае на­ше­то Тър­го­ви­ще е жи­во в нас, про­дъл­жа­ва­ме да жи­ве­ем с про­б­ле­ми­те на гра­да, да ми­ле­ем за не­го­во­то на­с­то­я­ще и бъ­де­ще.

Че­с­тит ро­ж­де­н ден на в.”Зна­ме”-ле­то­пи­се­цът на Тър­го­ви­ще,  по­же­ла­вам мно­го ус­пе­хи и мно­го чи­та­те­ли!

ДО­РА НИ­КО­ЛО­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *