ОТ “ОСАННА” ПРЕЗ “РАЗПНИ ГО” ДО “ДА ПРЕБЪДЕ”!

Не­у­се­т­но се из­ни­за по­ре­д­на­та го­ди­на в ле­то­б­ро­е­не­то на в.”Зна­ме” и ве­с­т­ни­кът из­пъл­ни це­ли 59 ле­та. Продължете да четете ОТ “ОСАННА” ПРЕЗ “РАЗПНИ ГО” ДО “ДА ПРЕБЪДЕ”!

СКЪПИ КОЛЕГИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, ЧИТАТЕЛИ НА “ЗНАМЕ”

От го­ди­ни  и от по­с­ле­д­ния брой, Ве­с­т­ни­кът ста­ва на 59 го­ди­ни. Вся­ка про­лет го­ди­ни­те се ум­но­жа­ват, а хо­ра­та, ко­и­то го   оби­чат, все та­ка ги има. Продължете да четете СКЪПИ КОЛЕГИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, ЧИТАТЕЛИ НА “ЗНАМЕ”

ЖИВЕЕМ С ПРОБЛЕМИТЕ НА ТЪРГОВИЩЕ, НА В.”ЗНАМЕ”

Ние сме гру­па тър­го­ви­щен­ци, ко­и­то по раз­ли­ч­но вре­ме сме се из­се­ли­ли в Со­фия, но про­дъл­жа­ва­ме да се тър­сим, да се съ­би­ра­ме и по­д­к­ре­пя­ме. Продължете да четете ЖИВЕЕМ С ПРОБЛЕМИТЕ НА ТЪРГОВИЩЕ, НА В.”ЗНАМЕ”

ДОБРА МЕДИЦИНА БЕЗ АДЕКВАТНО ФИНАНСИРАНЕ НЯМА

Интервю с д-р Петър ГРИБНЕВ, един от най-добрите коремни хирурзи в България

– Д-р Гри­б­нев, Вие сте един от най-до­б­ри­те ко­рем­ни хи­рур­зи у нас. Тръ­г­на­ли сте от Тър­го­ви­ще и сте сти­г­нали до на­чал­ник на на­п­ра­в­ле­ние (от­де­ле­ние) по он­ко­хи­рур­гия и хи­рур­гия на га­с­т­ро­ин­те­с­ти­нал­ния тракт във Вто­ра хи­рур­гия на Але­к­сан­д­ро­в­с­ка бол­ни­ца, ка­к­то и пре­по­да­ва­тел към Ка­те­д­ра­та по хи­ру­гия към Ме­ди­цин­с­ки уни­вер­си­тет. Кое е то­ва, ко­е­то Ви за­дър­жа в Бъл­га­рия Продължете да четете ДОБРА МЕДИЦИНА БЕЗ АДЕКВАТНО ФИНАНСИРАНЕ НЯМА

ПРИКАЗКА В НОТИ РАЗКАЗВА ВЕЧЕ 20 ГОДИНИ ШКОЛАТА ПО ЕСТРАДНО ПЕЕНЕ В ТЪРГОВИЩЕ

Шко­ла­та за ес­т­ра­д­но пе­е­не към Мла­де­ж­ки дом – Тър­го­ви­ще от­п­ра­з­ну­ва своя 20-го­ди­шен юби­лей с пра­з­ни­чен кон­церт-спе­к­та­къл. Продължете да четете ПРИКАЗКА В НОТИ РАЗКАЗВА ВЕЧЕ 20 ГОДИНИ ШКОЛАТА ПО ЕСТРАДНО ПЕЕНЕ В ТЪРГОВИЩЕ

ОБЩИНАТА С УВАЖЕНИЕ И ГРИЖА КЪМ ТЪРГОВИЩКИТЕ ПЕНСИОНЕРИ

Ед­ва ли пен­си­о­не­ри­те в Тър­го­ви­щ­ка­та об­щи­на мо­гат да бъ­дат до­вол­ни и ува­жи­тел­ни към „пъ­с­т­ро­ц­ве­т­ни­те пра­ви­тел­с­т­ва”, ко­и­то се из­ре­ди­ха след про­ме­ни­те на 10 но­ем­в­ри 1989 го­ди­на. Продължете да четете ОБЩИНАТА С УВАЖЕНИЕ И ГРИЖА КЪМ ТЪРГОВИЩКИТЕ ПЕНСИОНЕРИ