НАС ЩЪРКЕЛИ НИ КЪЛВАЛИ

Пе­шо най-по­с­ле си има по­ле­з­но за­ни­ма­ние. От две се­д­ми­ци е горд при­те­жа­тел на стра­ни­ца във Фей­с­бук и по цял ден ре­ша­ва със се­бе­по­до­б­ни жи­з­не­нова­ж­ни за Бъл­га­рия и чо­ве­че­с­т­во­то въ­п­ро­си. Продължете да четете НАС ЩЪРКЕЛИ НИ КЪЛВАЛИ

КИБЕР ТОРМОЗ И ФАЛШИВИ НОВИНИ – АКТУАЛНАТА РЕАЛНОСТ В ИНТЕРНЕТ

По по­вод Ди­ги­тал­на­та ев­ро­пей­с­ка се­д­ми­ца Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов” – Тър­го­ви­ще ор­га­ни­зи­ра ле­к­ци­он­на сре­ща с пре­д­с­та­ви­те­ли от ОД на МВР и се­д­мо­к­ла­с­ни­ци от Вто­ро СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов”. Продължете да четете КИБЕР ТОРМОЗ И ФАЛШИВИ НОВИНИ – АКТУАЛНАТА РЕАЛНОСТ В ИНТЕРНЕТ