ТРАКИЯ – ПАМЕТ И ВЕЛИЧИЕ

В Пен­си­о­нер­с­ки клуб „Кап.Пе­т­ко вой­во­да”  се съ­с­тоя твор­че­с­ка сре­ща по слу­чай 26 март – Ден на Тра­кия. Ини­ци­а­ти­ва­та пре­ми­на под мо­то­то „Па­мет и ве­ли­чие”, а в нея спе­ци­ал­но уча­с­тие взе­ха ди­ре­к­то­рът на Ре­ги­о­на­лен ис­то­ри­че­с­ки му­зей Ма­г­да­ле­на Же­че­ва, д-р То­ня Лю­бе­но­ва, съ­що от РИМ- Тър­го­ви­ще, Све­т­лин Бо­жи­нов и Ди­а­на Петрова от Дър­жа­вен ар­хив – Тър­го­ви­ще, полк. Три­фон Три­фо­нов и Ве­ля­на Кръ­с­те­ва. 

В на­ча­ло­то на ди­с­ку­си­я­та пре­д­се­да­те­лят на Тра­кий­с­ко дру­же­с­т­во „Сто­ян Ма­в­ро­ди­ев” в Тър­го­ви­ще Не­ли Ана­с­та­со­ва при­ве­т­с­т­ва вси­ч­ки го­с­ти в пъл­на­та за­ла на клу­ба, сред ко­и­то бя­ха и два­ма­та най-въз­ра­с­т­ни тра­кий­ци – Ди­ми­тър Ген­чев и Ки­рил Ми­лев.

„26 март е па­ме­т­на да­та в ле­то­пи­са на Съ­ю­за на тра­кий­с­ки­те дру­же­с­т­ва и ед­на от най-сла­в­ни­те и ге­ро­и­ч­ни стра­ни­ци от бъл­гар­с­ка­та ис­то­рия, чи­я­то зна­чи­мост мо­же да се из­мер­ва с да­ти ка­то 3-ти март и 6-ти се­п­тем­в­ри. Тра­кия е из­кон­на бъл­гар­с­ка зе­мя, на­по­е­на с кръ­в­та на де­ди­те ни”, от­бе­ля­за во­де­ща­та Ми­ха­е­ла Пе­т­ро­ва, с ко­е­то раз­въл­ну­ва го­ля­ма част от при­съ­с­т­ва­щи­те.

Полк. Три­фо­нов при­по­м­ни ед­ни от най-сил­ни­те мо­мен­ти от Од­рин­с­ка­та епо­пея, об­ръ­щай­ки вни­ма­ние на по­д­ви­га на бъл­гар­с­ка­та ар­мия. Ма­г­да­ле­на Же­че­ва бе по­д­го­т­ви­ла ма­те­ри­ал от свое из­с­ле­д­ва­не, от­но­с­но ра­зо­ре­ни­е­то на тра­кий­с­ки­те бъл­га­ри. Све­т­лин Бо­жи­нов пък спо­де­ли за пре­се­ле­ни­е­то им в тър­го­ви­щ­кия ок­ръг.

Тра­кий­с­ко­то дру­же­с­т­во в Тър­го­ви­ще по­лу­чи и до­с­та по­з­д­ра­ви­тел­ни ад­ре­си за пра­з­ни­ка. Гра­до­на­чал­ни­кът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров ли­ч­но по­з­д­ра­ви тра­кий­с­ки­те по­том­ци. След офи­ци­ал­на­та част, ор­га­ни­за­то­ри­те бя­ха по­д­го­т­ви­ли му­зи­кал­но-тан­цо­ва про­г­ра­ма за вси­ч­ки го­с­ти на пра­з­ни­ка. В нея, с емо­ци­о­нал­ни из­пъл­не­ния, се вклю­чи­ха пе­в­ци­те и тан­цьо­ри­те от ПФА „Ми­зия”, въз­пи­та­ни­ци от Вто­ро СУ „Проф.Ни­ко­ла Ма­ри­нов” и Хо­рът към ПК „Кап.Пе­т­ко вой­во­да”.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *