“МЕЧТИТЕ ИМАТ КРИЛА”

Сдру­же­ние “Дар” и ро­ди­те­ли на де­ца  с ин­тен­зи­в­ни и ком­п­ле­к­с­ни ну­ж­ди про­ве­ж­дат бла­го­т­во­ри­тел­на ини­ци­а­ти­ва под  на­д­с­лов  „МЕ­Ч­ТИ­ТЕ ИМАТ КРИ­ЛА”. Ини­ци­а­ти­ва­та се про­ве­ж­да в град Тър­го­ви­ще и град По­по­во На­б­ра­ни­те  сре­д­с­т­ва ще бъ­дат из­по­л­з­ва­ни за:

  • из­г­ра­ж­да­на пла­т­фор­ма за ин­ва­ли­д­ни ко­ли­ч­ки на въ­т­ре­ш­ни­те стъл­би­ща в сгра­да­та;
  • оси­гу­рен спе­ци­а­ли­зи­ран тран­с­порт за де­ца­та с ин­ва­ли­д­ни ко­ли­ч­ки, за да се оси­гу­ри до­с­тъп на вся­ко де­те до Цен­тъ­ра, уче­б­ни­те за­ли, ате­ли­е­та, сто­ло­ва­та и за­ли­те за от­дих.

Тър­го­в­с­ко – Про­ми­ш­ле­на Па­ла­та – Тър­го­ви­ще по­д­к­ре­пя ини­ци­а­ти­ва­та и се об­ръ­ща към Вас ка­то на­ши съ­г­ра­ж­да­ни да им ока­жем съ­дей­с­т­вие да ре­а­ли­зи­рат- бла­го­т­во­ри­тел­на ве­че­ря- търг, ор­га­ни­зи­ра­на от бла­го­т­во­ри­тел­на­та кам­па­ния ” МЕ­Ч­ТИ­ТЕ ИМАТ КРИ­ЛА” в по­мощ на де­ца­та обу­ча­ва­ни в ЦЕН­ТЪР ЗА СПЕ­ЦИ­АЛ­НА ОБ­РА­ЗО­ВА­ТЕЛ­НА ПО­Д­К­РЕ­ПА гр. Тър­го­ви­ще

Ве­че­ря­та ще се про­ве­де в ре­с­то­ран­та на хо­тел “Тер­ра Ев­ро­па” гр. Тър­го­ви­ще на 12.04.2018 г. от 18.00 ча­са, ка­то са­мо ед­на част от це­на­та на ку­вер­та от 40 ле­ва ще бъ­де за да­ре­ние.

Ис­к­ре­но се на­дя­ва­ме да ги по­д­по­мо­г­нем, ка­то от­де­лим от вре­ме­то си и вни­ма­ни­е­то си за да им ока­жем по­д­к­ре­па.

Не­ка им по­да­рим на­де­ж­да и ра­дост и им по­мо­г­нем да сбъ­д­нат ме­ч­та­та си. 

За да се вклю­чи­те в ме­ро­п­ри­я­ти­е­то, оба­де­те се на те­ле­фон 0887 875 868 и на­п­ра­ве­те ва­ша­та за­я­в­ка за уча­с­тие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *