27 Mарт Международен ден на театъра

Драматичен театър Търговище,като член на ASSITEJ -България ще  отпразнува Световния ден на театъра – 27 Март под мотото “Вземи дете в театъра днес”като представя пред  децата на 49 СУ –София  спектакъла “Тримата братя и ламята”по Кольо Карагеоргиев, след което ще имат среща  с актьорите Ивана Стоянова,Сияна Янева,Лъчезар Андреев,Атанас Махнев, Никола Шопов. Спектаклите за деца подчертават значението на театъра в живота на децата и младите хора. Продължете да четете 27 Mарт Международен ден на театъра

Два конкурса за „Седмицата на Земята“ обявява Община Търговище

Община Търговище обявява два конкурса във връзка с отбелязването на „Седмицата на Земята“, която ще се проведе в периода от 16 до 22 април 2018 г. Продължете да четете Два конкурса за „Седмицата на Земята“ обявява Община Търговище

Голям интерес предизвика инициативата „Часът на Земята“ в община Търговище

Сградите на десетки институции, организации и религиозни храмове в община Търговище загасиха осветлението си за час, в рамките на инициативата „Часът на Земята“. Продължете да четете Голям интерес предизвика инициативата „Часът на Земята“ в община Търговище

На 30 март е следващото заседание на Общинси съвет – Търговище

П О К А Н А

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, председателят на ОбС Търговище Продължете да четете На 30 март е следващото заседание на Общинси съвет – Търговище

Община Търговище отчита спад в количеството на битовия отпадък

Община Търговище отбелязва лек спад в количеството на битовия отпадък, приет на Регионалното депо през 2017 г. Това сочи Годишният отчет по изпълнението на Програмата за управлението на отпадъците на територията на община Търговище.   Продължете да четете Община Търговище отчита спад в количеството на битовия отпадък

Нов проект на система за прием в първи клас в община Търговище

Проект на нова Система за прием в първи клас внася на предстоящата на 30 март сесия на Общинския съвет зам.-кметът Рая Матева. Изготвянето й е във връзка със синхронизиране с нормативната база на Министерството на образованието. Продължете да четете Нов проект на система за прием в първи клас в община Търговище

Започна подготовка по организирането на IX Фестивал за операторско майсторство „Златното око“

Община Попово започна подготовката по организирането на IX Фестивал за операторско майсторство „Златното око“ с международно участие, в памет на големия български оператор Димо Коларов. Продължете да четете Започна подготовка по организирането на IX Фестивал за операторско майсторство „Златното око“

ПРОФ.Д-Р ИНЖ.СТОЯН БРАТОЕВ – ШЕФЪТ НА СТОЛИЧНОТО МЕТРО, Е ОТ ТЪРГОВИЩКО

-Проф.Бра­то­ев, Вие сте тръ­г­нал от ро­д­но­то с.Пре­си­ян, Тър­го­ви­щ­ко, за да сти­г­не­те до та­зи най-ви­со­ка по­зи­ция – гла­в­ни­ят чо­век, ди­ре­к­то­рът на „Ме­т­ро­по­ли­тен” ЕАД-фир­ма­та, ко­я­то строи со­фий­с­ко­то ме­т­ро. Ка­к­то се ка­за при на­г­ра­ж­да­ва­не­то Ви с ор­ден „Ста­ра пла­ни­на”: „Сто­ли­ч­но­то ме­т­ро е пре­к­ра­сен при­мер за клю­чов про­ект с ог­ро­мен сми­съл, до­с­той­но из­пъл­не­ние, из­к­лю­чи­тел­на сло­ж­ност и зна­чи­тел­ни об­ще­с­т­ве­ни по­л­зи”. По­с­ве­тил сте жи­во­та си на та­зи ка­у­за-сто­ли­ч­но­то ме­т­ро, за­ра­ди ко­е­то 55 000 ко­ли по-мал­ко дне­в­но се дви­жат по ули­ци­те на Со­фия. Ка­к­ви  са още по­л­зи­те от то­зи зе­лен про­ект? Продължете да четете ПРОФ.Д-Р ИНЖ.СТОЯН БРАТОЕВ – ШЕФЪТ НА СТОЛИЧНОТО МЕТРО, Е ОТ ТЪРГОВИЩКО