На 30 март е следващото заседание на Общинси съвет – Търговище

П О К А Н А

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, председателят на ОбС Търговище

 СВИКВА

Заседание на Общински съвет Търговище на  30 март 2018 г. /петък/ от 13.00 ч.  в Зала  “Христо Самсаров” на Общината при следния проект за

 ДНЕВЕН  РЕД:

1. Одобряване на бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2019-2021 г. на Община Търговище

 Приложение                                                                                              Докл.: д-р Дарин Димитров

2. Актуализация на списъка за капиталови разходи за 2018 година

                                                                                                                      Докл.: инж. Митко Панайотов

3. Приемане на Годишен отчетен доклад за 2017 г. за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Търговище за 2014-2020 г.

 Приложение                                                                                               Докл.: д-р Дарин Димитров

4. Годишен отчет за 2017 г. по изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Търговище за периода 2015-2020 година”

Приложение                                                                                               Докл.: д-р Дарин Димитров

5. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Търговище

Приложение                                                                                               Докл.: д-р Дарин Димитров

 6. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище

  Приложение                                                                                             Докл.: д-р Дарин Димитров

7. Поправка на Решение № 16 по Протокол № 32/31.01.2018 г. на Общински съвет – Търговище

  Приложение                                                                                              Докл.:    д-р Дарин Димитров

  8. Упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед” като обезпечение на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002-0149-C01, по проект “Осигуряване на топъл обяд в град Търговище и малките населени места”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 “Осигуряване на топъл обяд 2016-2020” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

                                                                                                       Докл.: Емине Якубова

9. Приемане на годишните финансови отчети на търговските дружества със 100 % общинско участие за 2017 г.

 Приложение                                                                                 Докл.: Валентин Велчев

10. Продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС на общински поземлен имот, находящ се в промишлена зона на град Търговище.

 Приложение                                                                                   Докл.: Валентин Велчев

11. Продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС на общински поземлени имоти, находящи се в кв. „Малчо Малчев” град Търговище.

  Приложение                                                                                     Докл.: Валентин Велчев

12. Прекратяване на съсобственост върху УПИ II-1335 в кв. 43 на ул.”Радецки”, град Търговище, чрез продажба на терен от 459 кв.м., собственост на Община Търговище.

  Приложение                                                                                    Докл.: Валентин Велчев

13. Продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС на общински поземлени имоти, находящи се в кв. „Запад 3” град Търговище.

Приложение                                                                                      Докл.: Валентин Велчев

14. Продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС на моторни превозни средства собственост на Община Търговище.

                                                                                                        Докл.: Валентин Велчев

15. Продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС на общински поземлен имот, находящ се в село Пробуда

 Приложение                                                                                   Докл.: Валентин Велчев

16. Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост на основание чл.14, ал.1 от ЗОС – ул.”Опълченска”

 Приложение                                                                                     Докл.: Валентин Велчев

17. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС – ул.”Преслав”

                                                                                                       Докл.: Валентин Велчев

18. Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост на основание чл.14, ал.1 от ЗОС – ул.”Васил Левски”

Приложение                                                                                   Докл.: Валентин Велчев

19. Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост на основание чл.14, ал.1 от ЗОС – с. Лиляк

 Приложение                                                                                                      Докл.: Валентин Велчев

20. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС – с. Голямо Соколово

                                                                                                       Докл.: Валентин Велчев

21. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС – пл.Независимост

Приложение                                                                                   Докл.: Валентин Велчев

22. Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73626.113.23 по кадастрална карта на землището на гр. Търговище. 

 Приложение                                                                                  Докл.: инж. Митко Панайотов

23. Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване, за поземлен имот № 73626.180.160 по КК за землището на гр. Търговище

Приложение                                                                                   Докл.: инж. Митко Панайотов

24. Актуализиране на „Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Търговище 2016 г.-2020 г.” и приемане на Годишен план за действие за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Търговище 2016 г.-2020 г.

Приложение                                                                                     Докл.: Емине Якубова

25. Промяна наименованието на социална услуга, във връзка с чл. 36, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

                                                                                                       Докл.: Емине Якубова

26. Промени в общинската транспортна схема

                                                                                                       Докл.: Емине Якубова

27.  Приемане на Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Търговище

 Приложение                                                                                 Докл.: Рая Матева

28. Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2018 година

 Приложение                                                                                 Докл.: Рая Матева

29. Приемане на Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм на територията на община Търговище за 2018г.

Приложение                                                                                    Докл.: Рая Матева

30. Отпускане на персонална пенсия – Елиф, Касъм и Пойраз Хатипоглу

                                                                                                       Докл.: Рая Матева

31. Отпускане на персонална пенсия – Мирослав и Моника Михайлови

                                                                                                       Докл.: Рая Матева

32. Отпускане на персонална пенсия – Анна и Габриела Анатолиеви

                                                                                                       Докл.: Рая Матева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *