СПЛОТЕНИ И ЕДИННИ В РУСКИ КЛУБ “ЕДИНСТВО”

Ру­с­ки­ят клуб «Един­с­т­во» съ­ще­с­т­ву­ва в на­шия град ве­че 3 го­ди­ни. За то­ва сра­в­ни­тел­но кра­т­ко вре­ме, клу­бът ус­пя­ва да по­с­ти­г­не мно­го. За да раз­бе­рем по­ве­че за за­с­лу­ги­те и по­с­ти­же­ни­я­та на ор­га­ни­за­ци­я­та, се свър­за­х­ме с пре­д­се­да­те­ля на ру­с­кия клуб – Та­тя­на Не­ше­ва.

-Къ­де за­по­ч­ва ис­то­ри­я­та на Ру­с­ки клуб «Един­с­т­во», г-жо Нешева?

-Съ­б­ра­х­ме се вси­ч­ки ру­с­ко­го­во­ря­щи, ко­и­то не чле­ну­ва­х­ме в би­в­шия ру­с­ки клуб в гра­да ни. Ис­ка­ше ми се да бъ­дем по-спло­те­ни, по-един­ни. Ко­га­то до­й­дох в Тър­го­ви­ще, ня­ма­ше как да не сра­в­ня клу­ба тук и то­зи в Пле­вен, кой­то бе­ше мно­го го­лям и из­к­лю­чи­тел­но ак­ти­вен. При­и­с­ка ми се да уч­ре­дим клуб, кой­то да не от­с­тъ­п­ва по ни­що на дру­ги­те та­ки­ва в стра­на­та ни.

-Ве­д­на­га ли за­по­ч­на ак­ти­в­на­та ра­бо­та на клу­ба?

-Ами око­ло 1 го­ди­на бя­х­ме под лу­па­та на Фе­де­ра­ци­я­та на съ­ю­за на съ­о­те­че­с­т­ве­ни­ци­те в Бъл­га­рия. Има­х­ме из­пи­та­те­лен срок. През та­зи ед­на го­ди­на ние не бя­х­ме офи­ци­ал­но при­е­ти във фе­де­ра­ци­я­та, а да чле­ну­ваш в нея е из­к­лю­чи­тел­но ва­ж­но за все­ки клуб. Ра­бо­ти­х­ме мно­го усър­д­но. Из­п­ра­щах вси­ч­ки те­к­с­то­ви и сним­ко­ви ма­те­ри­а­ли, за да бъ­дат от­че­те­ни дей­но­с­ти­те ни.

-Как при­к­лю­чи то­зи из­пи­та­те­лен срок?

-Го­ди­на по-къ­с­но ме по­ви­ка­ха на Съ­ве­та на пре­д­се­да­те­ли­те, кой­то се про­ве­ж­да все­ки фе­в­ру­а­ри ме­сец в Со­фия. Над 40 чо­ве­ка пре­д­се­да­те­ли се съ­би­рат там. И то­га­ва с ре­ше­ни­е­то на Съ­ве­та на фе­де­ра­ци­я­та, ру­с­ки клуб «Един­с­т­во» ста­ва не­ин офи­ци­а­лен член. Бя­х­ме 24 чо­ве­ка. Ня­кои от тях от­па­д­на­ха, тъй ка­то се пре­ме­с­ти­ха в дру­ги гра­до­ве и ос­та­на­х­ме по мал­ко хо­ра от те­зи, ко­и­то уч­ре­дя­ва­х­ме. Но към дне­ш­на да­та ру­с­ки­ят клуб се съ­с­тои от 47 ду­ши. Сред се­га­ш­ни­те чле­но­ве на клу­ба има и бъл­га­ри – ру­со­фи­ли, но раз­би­ра се по-го­ля­ма­та част от чле­ну­ва­щи­те са ру­с­на­ци.

-Без­с­мър­тен полк е об­ще­с­т­ве­на ак­ция, ко­я­то се про­ве­ж­да в Ру­сия, на­по­с­ле­дък и в ня­кои дру­ги дър­жа­ви. В Де­ня на По­бе­да­та – 9 май – уча­с­т­ни­ци­те в ак­ци­я­та пре­ми­на­ват по ули­ци­те на гра­до­ве­те с ге­ор­ги­е­в­с­ки лен­ти и по­р­т­ре­ти на сво­и­те пре­д­ци, ко­и­то са уча­с­т­ва­ли във Ве­ли­ка­та Оте­че­с­т­ве­на вой­на. Как се провежда «Без­с­мъ­рен полк» в Тър­го­ви­ще?

-Ак­ци­я­та я пра­вим ве­че за вто­ра го­ди­на. Про­ве­ж­да се в по­ве­че­то бъл­гар­с­ки гра­до­ве, ко­и­то имат ак­ти­в­ни ру­с­ки клу­бо­ве. Пре­д­ло­же­ни­е­то ми бе­ше да­де­но от фе­де­ра­ци­я­та и тук вси­ч­ки го по­д­к­ре­пи­ха с две ръ­це. Бла­го­дар­но­с­ти на Сла­в­чо Сла­в­чев, кой­то ни по­ма­га мно­го при ор­га­ни­зи­ра­не­то на ак­ци­я­та.

Пър­ва­та го­ди­на се вклю­чи­ха 200 чо­ве­ка. Вто­ра­та го­ди­на бя­х­ме мал­ко по-мал­ко за­ра­ди ло­ши­те ме­те­о­ро­ло­ги­ч­ни ус­ло­вия. Не ус­пя­ха да се вклю­чат хо­ра от се­ла­та, от Све­т­лен тря­б­ва­ше да до­й­дат, от дру­ги­те бли­з­ки се­ла съ­що. Ча­ка­х­ме и же­ла­е­щи да уча­с­т­ват от По­по­во и Омур­таг, но за­ра­ди дъ­ж­да не ус­пя­ха. Сред уча­с­т­ни­ци­те оби­к­но­ве­но са Дви­же­ни­е­то на ру­со­фи­ли­те, Ис­то­ри­че­с­ки­ят му­зей и пре­д­с­та­ви­те­ли на ан­ти­фа­ши­с­т­ко­то дви­же­ние.

-Не мо­жем да по­д­ми­нем и те­ма­та за ру­с­ко-бъл­гар­с­ка­та дру­ж­ба. Го­ля­ма част от ру­с­ки­ни­те в Бъл­га­рия са до­ш­ли тук, сле­д­вай­ки лю­бо­в­та, ко­я­то че­с­то бу­к­вал­но е без­г­ра­ни­ч­на. По съ­ве­т­с­ко вре­ме мно­го бъл­гар­с­ки мом­че­та са за­ми­на­ва­ли в съ­ю­за – да ра­бо­тят или учат. И по-го­ля­ма­та част се връ­щат на ро­д­на зе­мя с го­де­ни­ци. Те­зи бра­ко­ве ос­та­ват ли при­з­нак за сил­на­та връ­з­ка ме­ж­ду два­та на­ро­да или то­ва ве­че е пре­ми­на­ло във вре­ме­то, г-жо Не­ше­ва?

-Бъл­га­ри и ру­с­на­ци за­ви­на­ги ще ос­та­нат ка­то бра­тя. То­ва не мо­же да бъ­де раз­ру­ше­но с ни­що. Ако «гла­ва­та», от­ка­з­ва да го при­е­ме, то «ръ­це­те» про­дъл­жа­ват да пре­г­ръ­щат. Сред мла­ди­те хо­ра все по­ве­че и по­ве­че се по­я­вя­ва ру­со­фо­би­я­та – тя е по­го­ло­в­но и на­в­ся­къ­де, но то­ва не ме пла­ши ве­че, след ка­то в со­ци­ал­ни­те мре­жи на­ме­рих гру­пи, в ко­и­то чле­ну­ват хи­ля­ди, хи­ля­ди бъл­га­ри, чи­и­то въз­г­ле­ди по те­ма­та още са све­т­ли. Ос­вен съ­би­ра­ни­я­та по тра­ди­ци­он­ни­те ру­с­ки пра­з­ни­ци и оби­чаи, клу­бът про­ве­ж­да те­ма­ти­ч­ни ве­че­ри и се­ми­на­ри – «Ве­чер на Пу­ш­кин», «Ве­чер на на­ро­д­ни­те тан­ци» – за те­зи, ко­и­то ис­кат да на­у­чат бъл­гар­с­ки­те хо­ра, «Ве­чер на бъл­гар­с­ка­та ис­то­рия» и т.н. По­ма­га­ме си. Ви­на­ги и с ка­к­во­то мо­жем. В ед­но бли­з­ко се­ло има ед­на ру­с­ки­ня, ко­я­то е из­к­лю­чи­тел­но бе­д­на и ние ве­че два пъ­ти ус­пя­х­ме да съ­бе­рем су­ма па­ри и про­ду­к­ти, за да и ги пра­тим. По­ма­га­ме на ну­ж­да­е­щи­те се с ка­к­во­то мо­жем. Ако ня­кой е в бе­да – ня­ма да го ос­та­вим. И за­то­ва сме клуб «Един­с­т­во»!

Към клу­ба съ­ще­с­т­ву­ва и ан­сам­ба­лът «Де­в­ча­та», чий­то во­ка­лен пе­да­гог е и пре­д­се­да­те­лят на Ру­с­ки клуб «Един­с­т­во» – Та­тя­на Не­ше­ва. За сво­я­та 3-го­ди­ш­на ис­то­рия, му­зи­кал­но­то фор­ми­ру­ва­ние има ве­че 5 ку­пи, а на­с­ко­ро в ан­сам­ба­ла се фор­ми­ра и трио «Не­ж­ност». За съ­же­ле­ние, не се пра­к­ти­ку­ва по­д­дър­жа­не­то на осо­бе­но бли­з­ки от­но­ше­ния ме­ж­ду клу­бо­ве­те, по-ско­ро все­ки един ра­бо­ти за се­бе си. Въ­п­ре­ки то­ва, пре­ди 2 го­ди­ни Тър­го­ви­ще на­п­ра­ви опит да спло­ти те­зи от­но­ше­ния. Шу­мен­с­ки­ят ру­с­ки клуб бър­зо от­к­ли­к­ва на пре­д­ло­же­ни­я­та. Ве­че два пъ­ти са би­ли го­с­ти на гра­да ни, за да от­бе­ле­жат съ­в­ме­с­т­но с на­ши­ят клуб раз­ли­ч­ни пра­з­ни­ци. Та­зи го­ди­на Тъ­ро­ви­ще го­с­ту­ва на Шу­мен по по­вод Ма­с­ле­ни­ца (из­то­ч­но­с­ла­вян­с­ки пра­з­ник, на кой­то се че­с­т­ва края на зи­ма­та и на­ча­ло­то на про­лет­та) и 8-ми март.

Ру­с­ки клуб «Един­с­т­во», бла­го­да­ри на об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел – Ми­т­ко Стай­ков за бър­зо­то от­зо­ва­ва­не, обе­ща­но­то по­ме­ще­ние и до­б­ро­то от­но­ше­ние. Съ­що та­ка бла­го­дар­но­с­ти и към кме­та на град Тър­го­ви­ще – д-р Да­рин Ди­ми­т­ров за то­ва, че от­к­ли­к­на­ха на по­ка­на­та и ува­жи­ха с при­съ­с­т­ви­е­то си ед­но от пра­з­нен­с­т­ва­та на ру­с­кия клуб – Ста­ра­та но­ва го­ди­на.

АНА­С­ТА­СИЯ ИВА­НО­ВА, ста­жант-ре­пор­тер

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *