ОТЛИЧНА АТЕСТАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА СЪДИИТЕ

Новото ръководство на Административен съд – Търговище, в лицето на неговия председател Росица Цветкова, проведе първата си пресконференция с медии. Цветкова запозна журналистите с доклада на институцията за изминалата 2017 г., акцентирайки както на основни въпроси, свързани с правораздавателната дейност на съда, така и с организационни такива.

„През отчетния период в съда са постъпили общо 396 дела, които са с 29 по-малко от 2016 г. и с 37 по-малко в сравнение с 2015 г., като това намаление засяга само касационните и частните административни дела”, отбеляза председателят на Административния съд.

Тя каза още, че постъпилите първоинстанционни дела за 2017 г. са 230, с 30 повече от тези през 2016 г. и с 9 повече от 2015 г. Статистиката на съда сочи още, че касационните дела са намалели през изминалата година – 166 на брой /при 225 за 2016 г. и 212 за 2015 г./.

„Това намаление се дължи от една страна на намаляване на абсолютния брой на делата, образувани пред районните съдилища в съдебния район и от друга – очевидно на качеството на постановените от тях съдебни актове, тъй като далеч не всички постановени решения се оспорват”, заяви Росица Цветкова.

Тя добави, че данните за разглеждане на делата като бързина са едни от най-добрите за страната, а по отношение на качеството са съпоставими със средните за останалите административни съдилища.

„От свършените 394 дела през отчетния период 257 са решени в едномесечен срок. В срок от един до три месеца са решени 129 дела. Общо 98% от делата са решени в тримесечен срок. Тези резултати са отлична атестация за работата на съдиите”, каза по време на пресконференцията председателят на АС.

По думите й, за високия професионализъм на работещите в институцията свидетелства  и фактът, че „значителна част от решенията, постановени от съдиите в Административния съд, подлежащи на оспорване – не се обжалват.

Относно концепцията, с която е постъпила в длъжност, новият председател на Административния съд сподели, че вече има образувани два постоянни касационни състава, а обменът на електронни данни между съдилищата значително облекчава работата. Институцията да бъде по-достъпна за обществеността и да бъде партньор в гражданското образование на учениците – са други цели, заложени от председателя.

Симона Алексиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *