ПРОФ.Д-Р ИНЖ.СТОЯН БРАТОЕВ – ШЕФЪТ НА СТОЛИЧНОТО МЕТРО, Е ОТ ТЪРГОВИЩКО

-Проф.Бра­то­ев, Вие сте тръ­г­нал от ро­д­но­то с.Пре­си­ян, Тър­го­ви­щ­ко, за да сти­г­не­те до та­зи най-ви­со­ка по­зи­ция – гла­в­ни­ят чо­век, ди­ре­к­то­рът на „Ме­т­ро­по­ли­тен” ЕАД-фир­ма­та, ко­я­то строи со­фий­с­ко­то ме­т­ро. Ка­к­то се ка­за при на­г­ра­ж­да­ва­не­то Ви с ор­ден „Ста­ра пла­ни­на”: „Сто­ли­ч­но­то ме­т­ро е пре­к­ра­сен при­мер за клю­чов про­ект с ог­ро­мен сми­съл, до­с­той­но из­пъл­не­ние, из­к­лю­чи­тел­на сло­ж­ност и зна­чи­тел­ни об­ще­с­т­ве­ни по­л­зи”. По­с­ве­тил сте жи­во­та си на та­зи ка­у­за-сто­ли­ч­но­то ме­т­ро, за­ра­ди ко­е­то 55 000 ко­ли по-мал­ко дне­в­но се дви­жат по ули­ци­те на Со­фия. Ка­к­ви  са още по­л­зи­те от то­зи зе­лен про­ект? Продължете да четете ПРОФ.Д-Р ИНЖ.СТОЯН БРАТОЕВ – ШЕФЪТ НА СТОЛИЧНОТО МЕТРО, Е ОТ ТЪРГОВИЩКО

“PRECIOUS VODKA” – ЕДНО БИЖУ СЪС СВЕТОВНА СЛАВА

Ин­тер­вю със Сте­фан МА­ТЕ­ЕВ-ме­ни­джър „Ек­с­порт и ме­ж­ду­на­ро­д­ни про­да­ж­би” в „ЛВК-Вин­п­ром”-Тър­го­ви­ще

-Г-н Ма­те­ев, пи­ти­е­то на ЛВК-Вин­п­ром  во­д­ка „Precious Vodka” пре­ди­з­ви­ка изу­ми­те­лен ус­пех, след ка­то бе сред офи­ци­ал­ни­те на­пи­т­ки, се­ле­к­ти­ра­ни за га­ла-ве­че­ря­та на пре­с­ти­ж­на­та це­ре­мо­ния по връ­ч­ва­не­то на „Ос­ка­ри­те”. Ка­же­те, ка­к­ва е ма­ги­я­та на то­зи за­ше­ме­тя­ващ ус­пех, след ка­то Ва­ша­та на­пи­т­ка ос­та­ви след се­бе си та­ки­ва ре­но­ми­ра­ни во­д­ки ка­то „Смир­нов” и „Аб­со­лют”? Пи­там гла­в­ния въл­ше­б­ник-  що за ма­гия е то­ва? Продължете да четете “PRECIOUS VODKA” – ЕДНО БИЖУ СЪС СВЕТОВНА СЛАВА

ДАРЕНИЕ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

По инициатива на Областният управител г-н Митко Стайков и координаторът на фондация „Искам бебе“ – Невена Стоянова бе направено дарение на бебешки храни в Комплекса за здравни и социални услуги (КЗСУ) – Търговище. Продължете да четете ДАРЕНИЕ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

ЛЮБОВТА Е БОГ И БОГ Е ЛЮБОВ

Спе­ци­а­лен гост на Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка  „Пе­тър Стъ­пов” – Тър­го­ви­ще бе Ни­дал Ал­га­фа­ри – пи­са­тел, жур­на­лист, ре­жи­сьор, тво­рец в раз­ли­ч­ни ам­п­лоа. Продължете да четете ЛЮБОВТА Е БОГ И БОГ Е ЛЮБОВ

ЛЯСТОВИЧЕТА

Сто­ян Ми­хай­лов с ос­ма по­ре­д­на ав­тор­с­ка кни­га

„Ля­с­то­ви­че­та” е но­ва­та сре­ща на Сто­ян Ми­хай­лов с не­го­ви­те мал­ки чи­та­те­ли. Ав­то­рът от­но­во ги по­ве­ж­да по пъ­те­ки­те на ро­д­на­та при­ро­да, по ге­ро­и­ч­ни­те стъ­п­ки на на­ци­о­нал­но зна­чи­ми ли­ч­но­с­ти, ка­ра ги да на­д­ни­к­нат в стра­на­та на ме­ч­ти­те. Продължете да четете ЛЯСТОВИЧЕТА

СПЛОТЕНИ И ЕДИННИ В РУСКИ КЛУБ “ЕДИНСТВО”

Ру­с­ки­ят клуб «Един­с­т­во» съ­ще­с­т­ву­ва в на­шия град ве­че 3 го­ди­ни. За то­ва сра­в­ни­тел­но кра­т­ко вре­ме, клу­бът ус­пя­ва да по­с­ти­г­не мно­го. За да раз­бе­рем по­ве­че за за­с­лу­ги­те и по­с­ти­же­ни­я­та на ор­га­ни­за­ци­я­та, се свър­за­х­ме с пре­д­се­да­те­ля на ру­с­кия клуб – Та­тя­на Не­ше­ва. Продължете да четете СПЛОТЕНИ И ЕДИННИ В РУСКИ КЛУБ “ЕДИНСТВО”

НЕМА ПО-ГОЛЕМИ ЦИГАНИ ОТ БЪЛГАРИТЕ…

Фейлетон на Йордан МИНЧЕВ

Ро­ми­те, ро­ми­те, ро­ми­те…И що ро­ми­те бе, ба­те?! Ние сме си ачик- ачик ци­га­ни, ама ни кръ­с­ти­х­те ро­ми. То­дор Жи­в­ков не ни кръ­с­ти, ама вие..! Продължете да четете НЕМА ПО-ГОЛЕМИ ЦИГАНИ ОТ БЪЛГАРИТЕ…