Отчет за работата на Административен съд -Търговище

Правораздавателната дейност, осъществявана от Административен съд -Търговище, е средство за защита на правата на физическите и юридическите лица срещу незаконосъобразните актове, действия и бездействия на администрацията. Обхватът и качеството на тази дейност са съществен компонент от процеса на утвърждаване на правовата държава, което от своя страна разкрива нейната значимост.

Несвършените дела в началото на периода са общо 40, от които 20 първоинстанционни и 20 касационни дела.

През отчетния период в съда са постъпили общо 396 броя дела, които са с 29 дела по-малко от 2016г. и с 37 по-малко сравнение с 2015г.

Постъпилите първоинстанционни дела през 2017г. са 230, които са с 30 повече от постъпилите през 2016г. и с девет дела повече сравнение с 2015г.

Постъпилите касационни дела са намалели значително през 2017г. в сравнение с предходни години. През 2017г. те са 166, при 225 за 2016г. и 212 през 2015г.

Разгледани през отчетния период са общо 436 дела, от които 250 първоинстанционни и 186 бр. касационни. Като се вземе предвид броя на значително намалелия дял на разгледаните частни административни дела сравнение с предходни години (40 през 2017г., при 60 през 2016г., и 53 през 2015г.) е очевидно, че тежестта на разгледаните първоинстанционни дела през 2017г. е нараснала сравнение с предходните години.

От разгледаните през периода 436 дела свършени са общо 394 или 90,4 %. Решени по същество са общо 328 дела, от които 155 първоинстанционни и 173 касационни, които общо съставляват 83% от свършените дела. Актовете по всички решени по същество дела са постановени в законоустановения срок от месец. Прекратени са 66 броя дела, от  които 64 броя първоинстанционни и 2 броя касационни.

От свършените 394 дела през отчетния период 257 дела или 65 % са решени в едномесечен срок. В срок от един до три месеца са решени 129 дела или 33 %. Общо 98 % от делата са решени в тримесечен срок. Тези резултати са отлична атестация за работата на съдиите. Те са постоянни, предвид данните за предходните години, с тенденция за леко повишаване на дела на решените в тримесечен срок дела.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *