ОТ БЕЛГИЯ, ШВЕЦИЯ, ХЪРВАТИЯ И ЧАК ОТ… ЮЖНА АФРИКА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ “ВЪЛШЕБНАТА ЗАВЕСА”

То­ва ре­ги­с­т­ри­рат в Дра­ма­ти­ч­ния те­а­тър-Тър­го­ви­ще на ба­за по­да­де­ни за­я­в­ки за уча­с­тие в 19-то­то по­ред из­да­ние на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния фе­с­ти­вал на спе­к­та­к­ли за де­ца, кой­то ще се про­ве­де по тра­ди­ция от 13 до 19 май в на­шия град.

Още от на­ча­ло­то на го­ди­на­та тук за­по­ч­на­ха да се го­т­вят за то­зи пре­с­ти­ж­на май­с­ка про­я­ва. До то­зи мо­мент 28 бъл­гар­с­ки те­а­тъ­ра са по­да­ли за­я­в­ки за уча­с­тие, ка­к­то и още 8 чу­ж­де­с­т­ран­ни­дър­жа­в­ни и чу­ж­ди дра­ма­ти­ч­ни и ку­к­ле­ни те­а­тъ­ра. Сред тях има пре­д­ло­же­ния  за спе­к­та­к­ли  от Бел­гия ,Шве­ция, Ру­сия, Хър­ва­тия, Ма­ке­до­ния, до­ри и чак от Юж­на Аф­ри­ка. Още за­я­в­ки ще се из­ча­к­ват до око­ло 20-ти март, след ко­е­то ще бъ­де на­п­ра­ве­на се­ле­к­ци­я­та и ще има яс­но­та кои от спе­к­та­к­ли­те ще вля­зат в ли­с­та­та на одо­б­ре­ни­те. Гла­вен се­ле­к­ци­о­нер ще бъ­де Бо­г­да­на Ко­с­тур­ко­ва, те­а­т­ро­вед. За да се сти­г­не до та­ко­ва ви­со­ко ни­во на ин­те­рес зна­чи, че то­зи ме­ж­ду­на­ро­ден кул­ту­рен фо­рум се по­з­на­ва и пре­д­по­чи­та от ре­ди­ца ко­ле­ги от стра­на­та и све­та, бе ко­мен­тъ­рът на ди­ре­к­то­ра на тър­го­ви­щ­кия те­а­тър Пе­тър Пе­т­ров пред пре­д­с­та­ви­тел на „Зна­ме”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *