ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ, ЧЕ МАЙ НЯМА КОЙ ДРУГ

Стои си Пе­шо в ка­фе­не­то, че­те ве­с­т­ни­ци, пие из­с­ти­на­ло­то си ве­че ка­фе и…че­те ве­с­т­ни­ци. То в ка­фе­не­то, ка­к­во дру­го мо­жеш да че­теш. Пък и ги да­ват без па­ри. Хем си ин­фор­ми­ран, хем ти е за без па­ри. А щом не­що е за без па­ри, Пе­шо ня­ма как да го про­пу­с­не. Еййй…ка­к­ви вре­ме­на бя­ха на вре­ме­то. Що не­що при­мъ­к­на от за­во­да вкъ­щи. Още има две тор­би с гай­ки. Не че му вър­шат ра­бо­та, ама…То­ва мо­же­ше, то­ва взи­ма­ше. Кол­ко­то да не е ка­по. Да, ама с та­зи де­мо­к­ра­ция…Ня­ма пра­в­да!

Са­мо ед­ни кра­дат, а оби­к­но­ве­ни­ят бъл­га­рин ка­то Пе­шо, са­мо стои и гле­да. Ня­ма ра­вен­с­т­во, ня­ма бра­т­с­т­во. А че се кра­де, кра­де се. Да­же и във ве­с­т­ни­ка го пи­ше: „На все­ки 70 бъл­га­ри един е пре­с­тъ­п­ник”. Да се чу­диш на ко­го да вяр­ваш! На проф.Хри­с­тов, кой­то твър­де­ше, че 80% от бъл­га­ри­те са де­би­ли или на съ­о­б­ще­ни­е­то на МВР, че на 70 чо­ве­ка се па­да един пре­с­тъ­п­ник.

Пе­шо ня­ма пре­д­с­та­ва как проф.Хри­с­тов е из­чи­с­лил тия 80%. Си­гур­но чи­та­ви­те са са­мо 20% гла­су­ва­ли за пар­ти­я­та му. Не­го­ва си про­фе­сор­с­ка ра­бо­та, ка­к­то ис­ка та­ка да смя­та. Ама то­ва, че на все­ки 70 бъл­га­ри се па­да по един пре­с­тъ­п­ник, не е ня­ка­к­ва про­фе­сор­с­ка по­д­с­тор­ня.

То­ва са го пре­с­ме­т­на­ли от ста­ти­с­ти­че­с­ки­те дан­ни в от­че­та на МВР за дей­но­ст­та му през 2017 г. От тях ста­ва яс­но, че за ми­на­ла­та го­ди­на въ­т­ре­ш­но­то ми­ни­с­тер­с­т­во е ус­та­но­ви­ло 51 603 из­вър­ши­те­ли на пре­с­тъ­п­ле­ния.

Об­щи­ят брой на ре­ги­с­т­ри­ра­ни­те пре­с­тъ­п­ле­ния е 104 237. От тях са раз­к­ри­ти са­мо 47 373, или 45 на сто. То­ва оз­на­ча­ва, че не са раз­к­ри­ти из­вър­ши­те­ли­те на дру­ги 57 000 пре­с­тъ­п­ле­ния. Сме­т­ки­те на­г­ле­д­но по­ка­з­ват, че са­мо за ми­на­ла­та го­ди­на в Бъл­га­рия е има­ло око­ло 100 000 пре­с­тъ­п­ни­ци – 50 000 ус­та­но­ве­ни и 50 000 не­у­с­та­но­ве­ни.

Из­чи­с­ле­ни­я­та би­ха би­ли не­вер­ни са­мо ако не­раз­к­ри­ти­те 50 000 пре­с­тъ­п­ле­ния са из­вър­ше­ни от ве­че ус­та­но­ве­ни­те над 50 000 из­вър­ши­те­ли – не­що, ко­е­то тру­д­но мо­же да се слу­чи. А не са мал­ко и хо­ра­та, ко­и­то въ­о­б­ще не счи­тат за ну­ж­но да се оба­дят или за та­ки­ва, ко­и­то ве­д­нъж са по­с­т­ра­да­ли и са ви­де­ли, че ня­ма ни­ка­к­ва по­л­за от по­ли­цей­с­ка­та на­ме­са. То­ва и Пе­шо не го вяр­ва, ама се чу­в­с­т­ва обър­кан. За­що­то ста­ва ду­ма за ус­та­но­ве­ни на­ру­ше­ния. Не­у­с­та­но­ве­ни­те, един Бог ги знае и гла­в­ни­ят про­ку­рор, ако то­ва му вли­за в ра­бо­та­та. За­що­то Пе­шо има чу­в­с­т­во­то, че то­ва не е не­го­ва ра­бо­та.

Осо­бе­но пък за пре­с­тъ­п­ле­ния де­ло на хо­ра от „го­ля­мо­то ду­б­ру­т­ру”. Да, ама в Пар­ла­мен­та ка­к­во е съ­о­т­но­ше­ни­е­то ни­то МВР, ни­то Ца­ца­ров зна­ят. Или по­не се пра­вят, че не зна­ят. За сме­т­ка на то­ва МВР се хва­ли с 8 на сто по-мал­ко ре­ги­с­т­ри­ра­ни те­ле­фон­ни из­ма­ми през 2017 г., в сра­в­не­ние с 2016 г.

През ми­на­ла­та го­ди­на са би­ли раз­к­ри­ти 198 от те­зи ма­со­ви пре­с­тъ­п­ле­ния, мал­ко над 15% от ре­ги­с­т­ри­ра­ни­те, твър­ди още въ­т­ре­ш­но­то ми­ни­с­тер­с­т­во. Спо­ред Пе­шо, то­ва не е мно­го за хва­ле­не, за­що­то на пра­к­ти­ка то­ва оз­на­ча­ва, че се раз­к­ри­ват до­с­та мал­ко от те­зи пре­с­тъ­п­ле­ния.

За сме­т­ка на то­ва пе­чал­ба­та за пре­с­тъ­п­ни­ци­те е го­ля­ма – око­ло 5 млн. лв. Да, ама ро­д­на­та по­ли­ция не спи. От МВР се по­х­ва­ли­ли, че е по­с­ти­г­на­ло до­го­вор­ка вър­ху сме­т­ки­те за ток да бъ­де за­пи­са­но с чер­вен шрифт: “Ако ти ис­кат па­ри по те­ле­фо­на спри, то­ва е из­ма­ма”. Зна­чи от Енер­го­то звън­нат ли ти по те­ле­фо­на, да зна­еш, че е из­ма­ма. Спо­ред Пе­шо и да не ти звън­нат, пак е из­ма­ма. А и Пе­шо си пла­ща то­ка по сме­т­ка. Звън­не му те­ле­фо­на, по­лу­ча­ва един СМС, че дъл­жи тол­ко­ва и тол­ко­ва. След ден пак по­лу­ча­ва съ­о­б­ще­ние че па­ри­те ве­че са му ги взе­ли.

Та­ка че Пе­шо ня­ма как да бъ­де пре­ду­п­ре­ден, ко­е­то съ­в­сем не зна­чи, че ня­ма чу­в­с­т­во­то, че е пре­ца­кан. В съ­що­то вре­ме един бивш ми­ни­с­тър на въ­т­ре­ш­ни­те ра­бо­ти се въз­му­ща­ва, че мно­го от пен­си­о­ни­ра­ни­те слу­жи­те­ли на МВР про­дъл­жа­ват ра­бо­та в си­с­те­ма­та, ка­то си по­лу­ча­ват и пен­си­я­та и за­п­ла­та­та.

Ама то­ва яв­но не се брои за пре­с­тъ­п­ле­ние, за­що­то е уре­де­но за­ко­но­во. И до­б­ре, че са го уре­ди­ли, ина­че кой знае къ­де бе­ше оти­шъл про­цен­тът на „пре­ца­ка­ни­те”.

ЙОРДАН МИНЧЕВ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *