Общинските съветници в Търговище заседават на 22 февруари

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, председателят на ОбС  Търговище  СВИКВА заседание на Общински съвет Търговище на  22 февруари 2018 г. /четвъртък/ от   09.00 ч.  в Зала  “Христо Самсаров” на Общината при следния проект за  ДНЕВЕН  РЕД:

1. Удостояване на Радослав Иванов Черкезов със званието „Почетен гражданин на град Търговище”

                                                                                         Докл.: Сунай Хасанов

2.Удостояване на проф. Николай Димитров Овчаров със званието „Почетен гражданин на град Търговище”

  Приложение                                                                Докл.: д-р Дарин Димитров

   3Промени по бюджета на Община Търговище за 2018 г.

   Приложения                                                                   Докл.: д-р Дарин Димитров

   4. Преобразуване на Общинско мероприятие „Обредни домове и зали” в Общинско предприятие с наименование „Обреди”

      Приложение                                                                                      Докл.: д-р Дарин Димитров

  5. Включване на допълнителна точка в дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД гр. Търговище, насрочено за 27.02.2018 г.

    Приложения                                                                    Докл.: д-р Дарин Димитров

   6. Продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС на общински поземлени имоти „за земеделски труд и отдих” находящи се в землището на община Търговище

                                                                                            Докл.: Валентин Велчев

   7. Продажба на общински недвижими имоти, представляващи терени за урегулиране на УПИ V – 63 и УПИ VI – 63 в кв. 12 по плана на кв. Въбел, гр. Търговище

     Приложения                                                                  Докл.:    Валентин Велчев

   8. Продажба на общински недвижим имот, представляващ терен за урегулиране на  УПИ III  – 180 в кв. 5 по плана на с. Здравец, общ. Търговище

    Приложения                                                                     Докл.: Валентин Велчев

   9. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС – ул. „Васил Левски”

                                                                                            Докл.: Валентин Велчев

   10. Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост на основание чл. 14, ал. 1 от ЗОС – ул. „Граф Игнатиев”

                                                                                            Докл.: Валентин Велчев

    11. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост на основание   чл. 14, ал. 1 от ЗОС – УПИI

Докл.: Валентин Велчев

   12. Обявяване на общински недвижим имот в публична общинска собственост и отдаване на част от него под наем на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС

                                                                                            Докл.: Валентин Велчев

   13. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Ремонтно-възстановителни работи по трасето на ГО „Търговище” при подводен преход на Соколовско дере в района на км 8,4 в землището на с. Голямо Соколово, община Търговище”

    Приложения                                                                    Докл.: арх. Дарина Димитрова

   14. Промяна наименованията на социалните услуги във връзка с чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

                                                                                            Докл.: Емине Якубова

   15. Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията на община Търговище през 2017 г. и Програма за развитие на туризма на територията на община Търговище през 2018 г.

    Приложения                                                                    Докл.: Емине Якубова

   16. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Търговище за 2017 г.

    Приложения                                                                     Докл.: Рая Матева

  17. Приемане годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Търговище за 2018 г.

   Приложения                                                                         Докл.: Рая Матева

   18. Утвърждаване на Програма за мерките за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Търговище за 2018 година.

                                                                                            Докл.: инж. Хатидже Алиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *