БИЗНЕСМЕНЪТ БОЖИДАР МИТОВ ИЗПЪЛНИ 60 ЛЕТА! ЧЕСТИТО!

По то­зи по­вод го­с­ту­ва­х­ме в офи­са на фирма “АГ­РО­Е­ЛИТ”- ед­на от най-до­б­ре ор­га­ни­зи­ра­ни­те, ра­бо­те­щи и ус­пе­ш­ни аг­ро­фир­ми в стра­на­та ни.

Тук се при­ла­гат най-до­б­ри­те пра­к­ти­ки за еко­ло­го­съ­о­б­ра­з­но и кон­ку­рен­т­но про­из­во­д­с­т­во на зе­ме­дел­с­ка про­ду­к­ция.

За­по­ч­ва­ме раз­го­во­ра с Бо­жи­дар Ми­тов с то­ва, че м.яну­а­ри за не­го­во­то се­мей­с­т­во е из­пъ­с­т­рен  с мно­го пра­з­ни­ци- ка­то се за­по­ч­не от 6-ти яну­а­ри, Бо­го­я­в­ле­ние, на кой­то ден той и два­ма­та му вну­ка са  име­ни­ци, преди това пра­з­ну­ва­ли имения ден на вну­ка Ти­хо­мир, вче­ра пък ро­ж­де­ник бил дру­ги­ят внук- Мар­тин, ско­ро ще пра­вят го­дин­ка и на тре­тия Бо­жи­дар, не про­пу­с­на­ли  и Ива­но­в­ден / име­ния ден на дя­до Иван и дъ­ще­ря­та Иви­я­на/, а днес-19 яну­а­ри Б.Ми­тов от­бе­ля­з­ва своя 60-го­ди­шен юби­лей… Все по­во­ди за ху­ба­ви емо­ции за фа­ми­лия Ми­то­ви, пра­з­ни­ци, ко­и­то те от­бе­ля­з­ват ви­на­ги за­е­д­но, ка­то ед­на мал­ка спло­те­на се­мей­на об­щ­ност и в дел­ник, и в пра­з­ник. То­ч­но в та­зи ЗА­Е­Д­НОСТ на фа­ми­лия Ми­то­ви е и раз­ко­в­ни­че­то на ус­пе­хи­те на тя­х­на­та се­мей­на  ком­па­ния, ко­я­то през по­с­ле­д­ни­те 27 ле­та  се пре­вър­на в ета­лон за про­фе­си­о­на­ли­зъм и мо­дер­но зе­ме­де­лие. И гла­в­на­та за­с­лу­га е на не­го, на сто­же­ра Бо­жи­дар Ми­тов, кой­то съ­з­да­ва не­що уни­кал­но, стой­но­с­т­но-ус­пе­шен мо­дел фер­мер­с­ко зе­ме­де­лие, кой­то ра­бо­ти за не­го, за се­мей­с­т­во­то му, за бъл­гар­с­ко­то зе­ме­де­лие.  Един от стъл­бо­ве­те, га­ран­ти­ра­щи ус­пе­ха на ф.”Аг­ро­е­лит” , е до­б­ри­ят  екип, кой­то фир­ма­та е съ­з­да­ва­ла през го­ди­ни­те.  В мо­мен­та тук  ра­бо­тят над 240 ду­ши, част от ко­и­то  са от по  10, по  20 го­ди­ни. Пи­та­ме Б.Ми­тов- как в те­зи тру­д­ни го­ди­ни ус­пя­ва да по­с­ти­г­не та­ка­ва не­ве­ро­я­т­на ат­мо­с­фе­ра на съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во ме­ж­ду вси­ч­ки, вклю­че­ни в то­ва зе­ме­дел­с­ко про­из­во­д­с­т­во.

С при­съ­ща­та си скром­ност, съ­з­да­те­лят и со­б­с­т­ве­ник на ф.”Аг­ро­е­лит” спо­де­ля, че ви­на­ги е тър­сил на­чи­ни да мо­ти­ви­ра еки­па си та­ка, че хо­ра­та да ос­та­ват и да ра­бо­тят при тях.  Фир­ма­та ви­на­ги и ко­ре­к­т­но  из­дъл­жа­ва ме­се­ч­ни­те тру­до­ви въз­на­г­ра­ж­де­ния, на­ми­ра и дру­ги сти­му­ли да по­о­щ­ря­ва сво­и­те слу­жи­те­ли.

Тук осо­бе­но дър­жат и на вза­и­мо­о­т­но­ше­ни­я­та с арен­до­да­те­ли­те, към ко­и­то се от­на­сят с ува­же­ние и за­чи­та­не на до­го­вор­ни­те от­но­ше­ния. Ви­на­ги то­ч­но и  мно­го ко­ре­к­т­но  се из­дъл­жа­ва рен­та­та , а по­д­пи­са­ни­те до­го­во­ри със со­б­с­т­ве­ни­ци, по­ве­ри­ли зе­мя­та си за сто­па­ни­с­ва­не на Ми­то­ви, ве­че на­б­ро­я­ват над 10 000. Удо­вол­с­т­вие е да се раз­го­ва­ря с аг­ро­би­з­не­с­ме­на Ми­тов- чо­век с ши­рок кръ­го­зор, об­хо­дил све­та/ по­с­ле­д­но те­зи дни се вър­на от Син­га­пур/ и  про­с­ла­вил с ус­пе­хи­те на фир­ма­та си Тър­го­ви­ще на на­ци­о­нал­но и на ев­ро­пей­с­ко ни­во. Из­пи­т­ва осо­бен сан­ти­мент към те­х­ни­ка­та, към ма­ши­ни­те, за ко­и­то ком­пе­тен­т­но,  в де­тай­ли мо­же да го­во­ри с ча­со­ве, а фир­ме­ни­ят ав­то­парк  е сна­б­ден с най- съ­в­ре­мен­ни, мо­дер­ни , уни­кал­ни ма­ши­ни.  На­и­с­ти­на, за чо­век ка­то Бо­жи­дар Ми­тов, чи­и­то ав­то­ри­тет от­да­в­на е на­д­х­вър­лил гра­ни­ци­те на Тър­го­ви­щ­ки ре­ги­он и се съ­и­з­мер­ва с то­зи на  ГО­ЛЕ­МИ­ТЕ в зе­ме­де­ли­е­то, би мо­г­ло да се ка­же мно­го: че е  но­ва­тор, кой­то ус­пя­ва ви­на­ги и при най-те­ж­ки­те ус­ло­вия да из­ве­ж­да фир­ма­та на вър­ха, че ви­на­ги е бил сред во­де­щи­те  фи­гу­ри в бъл­гар­с­ко­то зе­ме­де­лие, че е но­си­тел на вси­ч­ки въз­мо­ж­ни от­ли­чия и при­з­на­ние от стра­на на сво­и­те ко­ле­ги и ин­с­ти­ту­ции в стра­на­та. Към вси­ч­ко то­ва ние пък при­ба­вя­ме и зва­ни­е­то ГО­ЛЯМ КЪ­С­МЕ­Т­ЛИЯ в жи­во­та, тъй ка­то ви­на­ги до не­го е би­ла  ед­на из­к­лю­чи­тел­на, сил­на же­на- Ма­рия, ка­к­то  и три­те им де­ца: Бо­ри­с­лав, Иви­я­на и Ми­ле­на. Чу­де­с­но е, че те­х­ни­те три­ма на­с­ле­д­ни­ци ос­та­на­ха не са­мо в Бъл­га­рия, те ос­та­на­ха в Тър­го­ви­ще.  Изу­чи­ха се в аг­ро­на­у­ки­те и се­га три­ма­та  до­с­той­но сле­д­ват стъ­п­ки­те в аг­ро­би­з­не­са  на сво­и­те ро­ди­те­ли.

-До­б­ри са ми де­ца­та-ка­з­ва Б.Ми­тов , ма­кар че си  да­ва сме­т­ка за раз­ли­чи­я­та ме­ж­ду по­ко­ле­ни­я­та, ка­к­то и за­то­ва, че зе­ме­де­ли­е­то е и тру­д­на, и не­до­там при­в­ле­ка­тел­на про­фе­сия за мла­ди­те хо­ра.- Все­ки си за­по­ч­на със со­б­с­т­ве­на фир­ма:си­нът ре­ши да се за­ни­ма­ва със зе­ме­де­лие,  оти­де в Ан­то­но­в­с­ко и Омур­та­ж­ко. Ми­ле­на е зо­о­ин­же­нер, тя сто­па­ни­с­ва фер­ма­та в Алваново. А Иви­я­на за­вър­ши аг­рар­на ико­но­ми­ка и е фи­нан­сист на фир­ма­та ни.

С при­съ­ща­та му ла­ко­ни­ч­ност,  Б.Ми­тов  от­бе­ля­з­ва , че Бо­ри­с­лав мла­д­ши въ­п­ре­ки тру­д­но­с­ти­те, ус­пя­ва да се на­ло­жи ка­то млад фер­мер в един не­до­там при­в­ле­ка­те­лен ра­йон, къ­де­то зе­мя­та не е та­ка про­ду­к­ти­в­на. Но той ус­то­я­ва на кон­ку­рен­ци­я­та, съ­з­дал си е до­бър имидж пред бан­ки­те, от­пу­с­кат му кре­ди­ти и сме­ло вър­ви на­пред, ка­з­ва ба­ща­та. А фон­да­ция „Еври­ка” го удо­с­тои с от­ли­чи­е­то „Млад фер­мер” на 2015 г. за зна­чи­ми по­с­ти­же­ния в зе­ме­де­ли­е­то.

Дъ­ще­ря­та Ми­ле­на не са­мо ус­пе­ш­но ръ­ко­во­ди сви­не­ком­п­ле­к­са в Ал­ва­но­во, но е и пре­к­ра­с­на май­ка на три­ма си­на:Бо­жи­дар, Ти­хо­мир и Мар­тин.За­е­д­но с не­й­ния съ­п­руг Сте­фан Бо­ри­сов от­к­ри­ват клан­ни­ца за жи­во­т­ни, а с фир­ме­ния ма­га­зин в кв.”Ва­ро­ша” се за­т­ва­ря и ци­къ­лът на про­из­во­д­с­т­ве­ния про­цес. Ра­д­ва ги и  дру­га­та дъ­ще­ря-Иви­я­на,  ко­я­то съ­що ра­бо­ти за фир­ма­та.

Мла­ди, ам­би­ци­о­з­ни, все­ки си­лен в сво­я­та сфе­ра, три­ма­та на­с­ле­д­ни­ци- вто­ро­то по­ко­ле­ние   Ми­то­ви, не­пре­къ­с­на­то се учат и раз­ви­ват, за да са по-по­ле­з­ни и ус­пе­ш­ни в се­мей­ния би­з­нес.

А в чи­с­то чо­ве­ш­ки план Б.Ми­тов осо­бе­но е ща­с­т­лив със сво­и­те  че­ти­ри­ма вну­ка, но ще чака и още наследници.

Днес  сто­же­рът на фир­ма­та и на се­мей­с­т­во­то Бо­жи­дар МИ­ТОВ от­бе­ля­з­ва своя 60-го­ди­шен юби­лей. Та­зи ве­чер еки­път на „Аг­ро­е­лит” ще се съ­бе­ре за­е­д­но, за да оз­на­ме­ну­ва пра­з­ни­ка на своя ли­дер. Ка­к­то го е пра­вел и пре­ди, вси­ч­ки па­ри­ч­ни су­ми, да­ре­ни му на юби­лея, Б.Ми­тов ще да­ри на те­х­ни­че­с­ки­те учи­ли­ща в гра­да ни, за да по­д­по­мо­г­не об­ра­зо­ва­ни­е­то.

За­по­ч­нал пре­ди 27 г. по­ч­ти от ни­що­то и съ­г­ра­дил  мо­щ­на, про­с­пе­ри­ра­ща зе­ме­дел­с­ка ком­па­ния, Б.Ми­тов про­дъл­жа­ва да е на вър­ха ка­то един от ГО­ЛЕ­МИ­ТЕ в аг­ро­би­з­не­са на стра­на­та ни !

Ува­же­ние, ре­с­пект и ад­ми­ра­ции към вси­ч­ко, по­с­ти­г­на­то от Бо­жи­дар Ми­тов през го­ди­ни­те с мно­го труд, про­фе­си­о­на­ли­зъм, все­о­т­дай­ност и чо­ве­щи­на!

ЧЕ­С­ТИТ ЮБИ­ЛЕЙ!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *