СЕСИЛ И КРИСТИАНА ОТНОВО на върха

С две пър­ви ме­с­та се за­вър­на­ха Кри­с­ти­а­на Ки­ри­ло­ва   /гр. Ве­ли­ко Тър­но­во/ и Се­сил Ал­пер – въз­пи­та­ни­ч­ки на Му­зи­кал­на шко­ла “New Voices” от вто­ра­та “Ин­тер­на­ци­о­нал­на мла­де­ж­ка Олим­пи­а­да за из­ку­с­т­ва и танц”, про­ве­ла се на 9-10 де­кем­в­ри в Ру­с­ки Кул­тур­но-ин­фор­ма­ци­о­нен Цен­тър гр. Со­фия Бал­кан­с­ки али­анс стар­ти­ра ме­ж­ду­на­ро­ден ге­о­с­т­ра­те­ги­че­с­ки кул­ту­рен про­ект “Ин­тер­на­ци­о­нал­на мла­де­ж­ка Олим­пи­а­да за из­ку­с­т­ва и танц” и бал­кан­с­ка ху­ма­ни­тар­на ак­ция “ИЗ­КУ­С­Т­ВО ЗА ДЕ­ЦА­ТА, ИЗ­КУ­С­Т­ВО­ТО ЗА ЗДРА­ВЕ!”.

Мно­го­б­рой­ни­те уча­с­т­ни­ци се съ­с­те­за­ва­ха в две ди­с­ци­п­ли­ни – ин­с­ту­мен­тал­ни и во­кал­ни с мно­го ви­со­ки кри­те­рии на оце­ня­ва­не от ме­ж­ду­на­ро­д­но жу­ри! Из­пъл­не­ни­я­та на на­ши­те та­лан­т­ли­ви пе­ви­ци ги от­ве­до­ха до вър­хо­ви­те по­зи­ции в те­х­ни­те съ­с­те­за­тел­ни ка­те­го­рии: Ка­те­го­рия Children: 9-11 год./year Се­сил Ал­пер – 1 мя­с­то; Ка­те­го­рия Juniors: 12-15 год/year Кри­с­ти­а­на Ки­ри­ло­ва – 1 мя­с­то.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *