Повече средства за образованието в проектобюджета на Община Търговище за 2018 г.

На последната си сесия, проведена на 26.10.2017 г. Общинският съвет одобри актуализираната бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 г., внесена от кмета д-р Дарин Димитров. Приетата прогноза е последен етап преди съставянето на проектобюджета на общината за 2018 г.  Бюджетът е основният финансов план, който определя приоритетите на местното управление. Затова процесът по неговото обсъждане, съставяне и приемане става пред погледа на обществеността на град Търговище. Работата по съставянето му започна още с приемането на настоящия бюджет в началото на годината. През януари Общинският съвет прие бюджетна прогноза за периода 2018 и 2019 г.

Какво може да се очаква в новия бюджет на Община Търговище в етапа на неговата подготовка. В приходната част, както се вижда и от бюджетните прогнози, очакванията за местните приходи са близки до разчетените за 2017 г. Въпреки че прогнозните данни показват ръст за 2018 г., не може да се очаква значително увеличение, защото местните данъци и такси се предвижда да останат без изменение и в следващата година. Очакванията  са местните  приходи да бъдат малко над 10,3 млн. лева. След като бе публикуван и законопроектът на държавния бюджет за 2018 г., вече са известни и взаимоотношенията на държавата с Общините. За Търговище са определени 28,5 млн. лева., което означава 14% увеличение спрямо 2017 г. От тях по-голямо увеличение има за делегираните от държавата дейности – 15%, където основна част се пада на функция „Образование“, а по-малко е увеличението на общата изравнителна субсидия за местни дейности – 8%. По-голямо увеличение от 21% има при трансфера за зимно поддържане. Целевата субсидия за капиталови разходи е предвидена в размер на над 1,6 млн. лева. Увеличението е малко над 7% спрямо 2017 г. Пропорциите в приходната част на проектобюджета на Общината ще зависят и от операциите с финансови активи и пасиви, където основно значение имат преходните остатъци. Разбира се, тук голямо значение ще окажат данните от изпълнението на текущия бюджет към края на годината, а тези данни могат да окажат влияние и върху разчета на местните приходи.

Разходната част на проектобюджета за 2018 г. не се очаква да бъде свързана със значителни изменения в съотношенията  на разпределение. Основната част от разходите ще принадлежи на функция „Образование“, където са заложени и приоритетите на проекта на държавния бюджет. Относително висок ще се запази делът на капиталовите разходи на Община Търговище, а той е добър показател за ангажимента на общинското ръководство към изграждане и подобряване на инфраструктурата. Отражение в разходната част на проектобюджета ще намери увеличението на минималната работна заплата от 460 лв. на 510 лв. през следващата година, както и увеличението на осигурителната вноска с 1%. При ограничените възможности в приходната част, това ще доведе до търсене на оптимални варианти в разходите за издръжка по бюджета.

Очакванията са специалистите и ръководството на местната администрация да предложат проектобюджет за 2018 г., който в оптимален вариант да съответства на нуждите и приоритетите в програмата за развитие. Публичното обсъждане, което Общината ще обяви след подготвянето му, ще даде отговор дали са постигнати заложените цели.

Валентин Велчев, Зам.-кмет

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *