КИНО МАРАТОН

За вто­ра по­ре­д­на го­ди­на ки­но Cinemagic – Тър­го­ви­ще и ОНЧ „На­пре­дък-1864″ са до­ма­кин на ки­но-ли­те­ра­тур­ния фе­с­ти­вал „CineLibri”.

В за­ла­та на ка­фе-те­а­тъ­ра лю­би­те­ли­те на ки­но­то имаха въз­мо­ж­но­ст­та да гле­дат без­п­ла­т­но де­сет­ ек­ра­ни­за­ции, из­б­ра­ни от ор­га­ни­за­то­ри­те на фе­с­ти­ва­ла. Пър­ва­та про­же­к­ция бе на фил­ма „Дне­в­ни­кът на ед­на ка­ме­ри­ер­ка” по ед­но­и­мен­ния ро­ман на Ок­тав  Мир­бо. Ек­ра­ни­за­ци­я­та и дей­с­т­ви­е­то във фил­ма пре­не­со­ха тър­го­ви­щ­ка­та пу­б­ли­ка във Фран­ция през XX век, раз­ка­з­вай­ки за жи­во­та на ед­на мла­да ка­ме­ри­ер­ка, из­пи­та­ни­я­та, ко­и­то съ­д­ба­та й из­п­ра­ща и стран­но­с­ти­те на хо­ра­та по то­ва вре­ме.

Сред гостите уважили първата прожекция на фестивала бе зам.-кметът Рая Матева.

Дру­ги­те за­г­ла­вия, ко­и­то тър­го­ви­щен­ци про­с­ле­диха са “Лейди Макбет”, “Стар мърморко”, Моят живот като тиквичка”, “Една любов на Суан” и др:

Си­мо­на АЛЕКСИЕВА

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *