ПОЧИТ ОТДАДОХА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПК “ВЪЗРАЖДАНЕ – ТЪРГОВИЩЕ”

И та­зи го­ди­на пре­д­с­та­ви­те­ли от Па­т­ри­о­ти­чен клуб „Въз­ра­ж­да­не – Тър­го­ви­ще” от­да­до­ха по­чит на па­д­на­ли­те за Бъл­га­рия и взе­ха уча­с­тие в ис­то­ри­че­с­ка­та въз­с­та­но­в­ка на епи­ч­ни­те сра­же­ния за про­хо­да Ши­п­ка, съ­с­то­я­ли се през 1877 г. и оп­ре­де­ли­ли из­хо­да на Ру­с­ко-тур­с­ка­та ос­во­бо­ди­тел­на вой­на.

140-та­та го­ди­ш­ни­на от­бе­ля­за и най-мно­го­б­рой­но­то от пет­те ни до­се­га­ш­ни уча­с­тия: 7 ду­ши, об­ле­че­ни в ав­тен­ти­ч­ни уни­фор­ми, въ­о­ръ­же­ни с ре­п­ли­ки на ори­ги­нал­ни оръ­жия, пре­съ­з­да­до­ха ар­ти­ле­рия и пе­хо­та от две­те про­ти­во­с­то­я­щи ар­мии.

Об­щи­ят брой на ре­кон­с­т­ру­к­то­ри­те, взе­ли уча­с­тие във въз­с­та­но­в­ка­та, съ­с­то­я­ла се на 26 ав­густ 2017 г. на връх Ши­п­ка бе­ше над 250 ду­ши  – пре­д­с­та­ви­те­ли на ре­ги­о­нал­ни­те клу­бо­ве на На­ци­о­нал­но дру­же­с­т­во „Тра­ди­ция” от ця­ла­та стра­на.

Уси­ли­я­та на ор­га­ни­за­то­ри­те и уча­с­т­ни­ци­те ува­жи­ха Пре­зи­ден­та на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия – Ру­мен Ра­дев, Пре­д­се­да­те­ля на На­ро­д­но­то съ­б­ра­ние Ди­ми­тър Гла­в­чев, по­с­ла­ни­ка на Ру­сия в Бъл­га­рия Ана­то­лий Ма­ка­ров и хи­ля­ди до­с­той­ни бъл­га­ри.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *