СТАБИЛНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И БИЗНЕСА

Търговско – промишлена палата – Търговище реализира проект 2016-1-BG01-KA102-023537 „Иновативни европейски практики в туризма и методи за техното преподаване“ по програма Еразъм +, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование“.

ТПП – Търговище пое ролята на водеща организация в консорциум с три професионални гимназии, подготвящи кадри, релевантни за сектор туризъм от област Търговище – Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“ гр. Попово, Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии „Алеко Константинов“ гр. Търговище, Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“ гр. Търговище.

В отговор на целта на програма „Еразъм +“ за изграждане на стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността се насочихме към тази тема за обмен на мениджъри, преподаватели и наставници като обединение. По този начин можем да съвместим натрупания опит от всеки партньор, да го доразвием и обогатим с иновативни форми и да го предоставим за ползване и от други организации.

Основни цели, които постигнахме с проекта са за:

  • засилване на сътрудничеството между света на образованието, обучението и бизнеса в областта на туризма в региона с цел-подобряване нивото на ключовите компетентности и умения;
  • повишаване на сътрудничество между доставчиците на образователни услуги и заинтересованите страни от региона за повишаване на качеството в областта на иновациите и интернационализацията на образователните и обучителните институции за туризма;
  • повишаване на осведомеността за Европейското пространство за учене през целия живот, за възможностите за реформи в политиките на национално ниво и модернизацията на системите за образование и обучение;
  • за разширяване на международното измерение на образованието и обучението чрез сътрудничеството между образователните институции и подкрепящите ги организации;
  • подобряване на чуждоезиковото обучение, на езиковото многообразие и междукултурното разбирателство на участниците в обмена.

Бенефициенти по проекта са 12 лица – мениджъри, преподаватели и наставници на Консорциума от организации.  Участниците разполагат с добра професионална подготовка, опит във водене на обучения и стажове, активно контактуващи с представители на туристическия бранш, организатори на обучения на кадрите в професионалното направление и обучения за начинаещи, но с обективна нужда от усвояване на иновативни методи за преподаване в областта на туризма.

Мобилностите представляват участие на един поток бенефициенти в обмен на опит и наблюдение на дейности по обучение в рамките на 7 работни дни със заетост от 8 часа на ден, което се реализира от 2 –ри до 10-ти май 2017г.

Приемаща организация в Италия, гр. Сполето бе Биологична ферма “Патриче” –  партньорска организация на ТПП-Търговище от 2005г. насам.

Фермата е разположена в живописен регион  с хълмиста и гориста местност и има  интересни  културно – исторически забележителности, а в околностите и градове със стара история.  Започва своето развитие от 1976г. в региона на гр. Сполето, Умбрия, Италия и има един от първите сертификати за биологично производство в страната. Ферма “Патриче” активно ползва структурни фондове за развитие на биологично земеделие и животновъдство по изискванията на еко-стандартите на ЕО и преструктуриране на производствената база и организиране на селски туризъм. Във фермата работят членове на семейството и наети лица. От 1988 г. се развива селски и агро-туризъм, с предлагана храна от екологичното производство.

От 1994г. е утвърдена традиция във фермата да се провеждат стажове и обмен за ученици, студенти, преподаватели, тютори и мениджъри човешки ресурси. Производствената база е на площ 550 кв.м. и в нея е разположена, мелница със сепаратор за житото, хлебопекарна, кланица и хладилни камери за месо, лаборатория за изследване на продуктите, винарска изба, помещение за производство на зехтин, хангар за два трактора и прикачен инвентар. Фермата разполага с добре оборудвана база за обучение на ученици и стажанти. Вложените инвестиции при развитие на фермата са 554 709 евро, от които 167 911 евро от осигурени от  европейски фондове, а разликата от преференциални кредити и самофинансиране.

Собствениците на фермата имат широка и многостранна подготовка с добър преподавателски опит – за биологично производство, работа със стажанти и наставници, методи за преподаване и практически занятия. Това дава възможност за проучване, предаване и развитие на  добри  европейски  практики. Реализирани са над 102 партньорства по проекти за мобилност и обучени над 5800  ученици и стажанти. От работата с различни националности нашите домакини са развили много добре начините за реализиране на интеркултурен обмен и опит по обучение с неформални методи и в производствена среда.

Успешната реализация на проекта създаде устойчиви възможности за интелектуално и личностно развитие, подобрени знания и умения, придобити компетенции за прилагане на иновативни практики за обучение в сферата на туризма. В дългосрочен аспект всички участници от Консорциума ще се включат активно в прилагане на придобитите компетентности при организиране на обучителни дейности.

Всичко това е начало на последващи международни партньорства, което за нашия регион е нова възможност за пренасяне на европейски опит, който ще повлияе всички сектори на обществения живот.

ПЕЙО БЕРОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *